Періодичні видання та статті

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Вища освіта України - через війну до європейського визнання
  (Вища школа, 2022) Ніколаєнко, С.М.
  У статтi в контекстi дослiджуваної проблеми проаналiзовано peaлiї функцiонування вищої освiти в умовах воєнного стану, запропоновано iнструменти ефективного застосування наявних унiверситетських ресурсiв для трансформацiї парадигми "вижити i вистояти" до парадигми "жити, вiдновитись i розвиватись" з урахуванням глобальних викликiв сьогодення та прогнозованого повоєнного перiоду розбудови України. Актуальнiсть наукового пошуку зумовлена низкою прямих загроз соцiокультурного, економiчного, нацiонального, вiйськово-полiтичного характеру, спричинених разв'язаною РФ загарбницькою вiйною. Виявленi та проаналiзованi фактори, що безпосередньо впливають на розвиток вищоi школи Украiни загалом i НУБiП України зокрема. Визначенi негативнi чинники, що мають нестабiльний характер i впливають на дiяльнiсть унiверситету. Виокремлено комплекс особливостей, що вiдображають peaлiї унiверситетського навчання в умовах воєнного стану, придiлена увага динамiцi чинного законодавства, яке частково врегульовує функцiонування системи вищої освiти України в сучасних реалiях i окреслює ключовi напрями розвитку на повоєнне майбутнє. Представлена статистика щодо фiнансувяння ЗВО в Україні та свiтi порiвняльно-зiставнiй площинi, презентовано позиції, які мають забезпечити ефективну інтеграцію цілей Європейської Стратегії вищої освіти у вітчизняні університетські умови. У цьому контексті виокремлено фактори сприяння розвитку міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних університетів на прикладі НУБіП України та окреслено головні напрями реформування вітчиз- няної вищої школи на шляху до гармонізації з європейським освітнім простором. Увага акцентується на подальших змінах у вищій освіті, які мають спиратися на кращі зарубіжні практики та враховувати позитивні аспекти вітчизняного сьогодення й минулого.
 • Документ
  Journal of Environmental Law and Policy
  (The Grassroots Institute, 2021)
  Journal of Environmental Law and Policy is an international, interdisciplinary journal that facilitates an understanding of environmental governance, policy and law issues not only by drawing upon and contributing to the environmental social sciences, but also linking the ecosystem health, natural resources, and social sciences. The aim of the journal is to promote communication among academia, government, business and industry, civil society groups, citizens’ action groups, and non-governmental organizations who are instrumental in the solving of environmental problems and grassroots level issues.