Економіка і управління бізнесом - 2018

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 69
 • Документ
  Програмування в системі управління виробництвом продукції льонарства
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Чухліб, А.В.
  Для Полісся України льон-довгунець – основна технічна культура комплексного використання. З льону отримують три цінних види продукції – волокно, насіння та кострицю, які мають широкий спектр використання та насичення ринку сировиною і товарами народного споживання. Проте упродовж останніх десятиріч виробництво продукції льонарства різко зменшилося. Розглядаючи особливості льонарства, встановлено, що необхідно виходити з такої методологічної позиції, як найбільш повне викорис-тання потенціалу галузі. Це можливо лише на основі адаптивного її ведення, яке передбачає отримання комплексного ефекту від застосу-вання взаємодії основних чинників льоновиробництва – агрокліматич-них, техніко-технологічних та організаційно-економічних. Управління виробництвом продукції льонарства здійснюється з метою його оптимізації та включає ряд етапів побудови і використан-ня математичних моделей вирощування льону. Використання прогресивних методів виробництва продукції льону-довгунця на основі програмування врожайності має науково-практичну цінність і полягає в оптимізації кількісного співвідношення регулюючих чинників із врахуван-ням нерегулюючих агрокліматичних умов, які в комплексі з інновацій-ними технологіями виробництва забезпечують одержання максималь-ної врожайності за найраціональнішого використання наявних ресурсів. Розглянуто методичні підходи до визначення програмованої врожай-ності льонопродукції за рівнем природної родючості ґрунту та розрахунком норм добрив на заплановану урожайність.
 • Документ
  Корпоративне землекористування в контексті сталого розвитку сільського господарства
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Фраєр, О.В.
  Розглянуто тенденції в землекористуванні підприємств корпоративного сектору, характерною ознакою яких є нарощування площ сільськогосподарських земель у крупноземельних підприємствах. Розкрито характер господарської діяльності корпоративних структур холдингового типу, метою якої є збільшення виробництва експорт-орієнтованої сільськогосподарської продукції. На основі аналізу емпіричних даних про результати господарювання корпоративного сектору встановлено, що надмірне нарощування обсягів землекористування не завжди є умовою підвищення ефективності виробництва. Показано, що агрохолдинги справляють значною мірою деструктивний вплив на досягнення цілей сталого сільськогосподарського розвитку, що проявляється у: монополізації ринків оренди землі та сільськогосподарсь-кої продукції, звуженні економічних можливостей розвитку малих і середніх форм господарювання, погіршенні екологічного балансу агроландшафтів внаслідок використання монокультурного типу виробництва.
 • Документ
  Енергозбереження підприємств аграрної сфери в Україні та зарубіжний досвід
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Талавиря, М.П.; Голуб, Р.Т.
  Метою статтіє розгляд теоретико-методологічних положень щодо ефективності енергозбереження в аграрному виробництві, дослідження основних тенденцій розвитку енерго-зберігаючих технологій та розгляду перспектив їх впровадження в аграрному секторі України. При проведенні дослідження використовувалися такі методи: монографічний – під час опрацювання фахових літературних джерел та роботи з текстовим представленням зазначеної проблематики; системний – для уточнення категоріального апарату; логічний – для визначення позитивних соціальних та економічних ефектів, з метою узагальнення результатів і формування висновків. У статті досліджено використання світового досвіду управління енергозбереженням та застосування його в аграрних підприємствах України. Розглянуто досвід США та країн ЄС. Сформульовано основні інструменти світової практики у сфері енергозбереження. Визначено основні пріоритети діяльності у сфері енергозбереження. Обґрунто-вано виробництво біогазу як однієї із передових технологій. Досліджено використання альтернативних джерел енергії в розвинутих країнах світу та доведено доцільність впровадження новітніх енерго-зберігаючих технологій в Україні.
 • Документ
  Державний матеріальний резерв України: проблеми та перспективи функціонування
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Талавиря, М.П.; Ващенко, В.В.
  Метою дослідження було обґрунтування поняття державного матеріального резерву України, дослідження проблем та перспектив його функціонування. Під час проведення дослідження використовувалися такі методи: монографічний – під час опрацювання фахових літературних джерел та роботи з текстовим представленням зазначеної проблематики; системний – для уточнення категоріального апарату; логічний – для визначення позитивних соціальних та економічних ефектів, з метою узагальнення результатів і формування висновків. У сучасних умовах в Україні особливо відчувається потреба в налагодженій системі державного резервування з метою подолання кризи та забезпечення національної безпеки. Отже, потрібно продовжувати реформування державного резерву із впровадженням зарубіжного досвіду, що надасть можливість визначити оптимальну модель державного резерву, яка забезпечить використання ринкових механізмів для врегулювання цінових коливань на нафтопродукти, метали, основні товари, що створюють основу розвитку промисло-вості країни, та яка буде спрямована на забезпечення стратегічних запасів товарів та грошових ресурсів. Елемент наукової новизниполягає в обґрунтуванні теоретичних, методичних і практичних рекомендацій щодо функціонування державного резерву України. Основні результати нашого дослідження є важливою перед-умовою для вирішення питань, пов’язаних подоланням наявних проблем державного резерву в Україні.
 • Документ
  Аналітико-прогностичне забезпечення управління рентабельності виробництва зернових культур
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Симоненко, О.І.
  Статтю присвячено актуальній проблемі, а саме аналітико-прогностичному забезпеченню управління рентабельністю виробництва зернових культур. Аналіз побудованої економетричної моделі рентабельності свідчить про її адекватність реальному економічному процесу і тому вона може бути використана для побудови середньострокового прогнозу. Середньострокові прогнози з періодом упередження рік і більше дають можливість товаровиробнику прийма-ти ефективні господарські рішення, які забезпечують одержання конкурентоспроможної продукції.Крім того, прогнозні оцінки рівня рентабельності знижують ймовірність ризику низької урожайності і гарантують стабільні ціни на ринку зерна.
 • Документ
  Мета-аналіз як спосіб підвищення доказовості результатів дослідження
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Савчук, В.К.; Гакі, П.К.
  Розглядаючи сутність, мету, можливості і методику проведення мета-аналізу, підкреслюється, що результати дослідження будуть кориснішими для практики, якщо їх достовірність підтверд-жується достатніми, максимально однорідними статистичними даними. Звернута увага, що мета-аналіз більш широко застосовується в експериментальних науках, зокрема таких як біологія, генетика, медицина, фармакологія тощо, і практично не використовується в економічних, що негативно впливає на об’єктивність висновків під час оцінки та прогнозування економічних явищ, процесів, результатів. Метою дослідження було уточнення сутності, можливостей і методик застосування мета-аналізу для поліпшення результатів дослідження. Мета-аналіз – це науковий метод збільшення кількості показників-спостережень шляхом залучення результатів аналогічних досліджень, отриманих іншими авторами в різний час, з метою формування репрезентативного статистично однорідного комплексу, який використовують для підтвердження чи спростування сформованої дослідником наукової гіпотези.
 • Документ
  Диференційований підхід до організації обліку в аграрних підприємствах різного розміру
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Рябенко, Л.М.; Браут, Ю.
  Зростання вимог щодо якості інформації невідворотно зумовлює адекватне зростання вимог до бухгалтерського обліку як системи, що забезпечує обробку первинних показників та їх перетво-рення на інформацію, що забезпечує прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Для підвищення ефективності бухгалтерського обліку, зростання його функціональної дієвості необхідно налагодити управління обліком як складним системним утворенням, при цьому першочергового значення набуває ступінь раціональності методів, способів та прийомів, що застосовуються для формування інформацій-них ресурсів, оскільки організація обліку нерідко перетворюється на визначальний чинник успішного функціонування суб’єкта підприємниць-кої діяльності У статті досліджено та узагальнено диференційовані підходи до організації обліку в аграрних підприємствах. Обґрунтовано критерії, за якими оцінено організацію обліку в різних типах агроформувань, зокрема: організація обліку в різних типах підприємств; види обліку, які ведуть підприємства; система організації звітності; роль бухгалтера у підготовці та прийнятті управлінських рішень; значення облікової функції в структурі інформаційного забезпечення управління. Доведено, що масштаби діяльності аграрних підприємств та різні організаційно-правові форми обумовлюють пошук спільних рис та розробку різносценарних підходів до організації обліку, зростання важливості ролі бухгалтера в прийнятті управлінських рішень, розширення меж використання фінансової та управлінської звітності і взагалі облікової інформації в системі управління.
 • Документ
  Основи цифрової економіки в стратегії розвитку аграрної сфери України
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Рогоза, Н.А.
  Перед економікою України постали складні й важливі проблеми, від вирішення яких залежить майбутнє держави: які функції повинна виконувати держава, які форми і методи регулювання вона має для цього застосовувати, якою має бути специфіка управління розвитком соціально-економічних процесів в аграрному секторі, особливо щодо розвитку сільських територій. У сукупності це свідчить про те, що основні проблеми змінили вектор у бік сфери управління і, зокрема, в площину її економічних методів на цифровихзасадах. У середині 1990-х років, із розвитком технологій, виник термін «цифрова економіка». Він покликаний пояснити систему економічних відносин, що виникли, та були засновані на використанні цифрових інформаційно-комунікаційних технологій. Сьогодні ініціативою Євро-пейського Союзу є запровадження цифрової економіки, що є надзвичайно важливим для соціального розвитку, традиційних секторів економіки та сфери державного управління країни і є сферою з нереалізованим потен-ціалом як в Євросоюзі, так і в Україні. Перспективним є створення Цифрового співтовариства із поєднанням комунікаційних ринків 28 країн-членів ЄС та країн не-членів ЄС задля спрощення процесу обміну інформацією, підвищення надійності захисту систем та даних, розширення бізнес-можливостей країн-учасниць цифрової спільноти. У статті визначено зміст та складові цифрової економіки, досліджено та проаналізовано передумови її запровадження в Україні. Узагальнено характерні особливості та показники рівня розвитку та проникнення інформаційно-телекомунікаційних технологій, зокрема в аграрній сфері економіки. Наголошено на можливості реалізації прискореного сценарію цифрового розвитку, як найбільш релевантного для України з точки зору викликів, потреб та можливостей. Визначені складові сценарію, передусім, зменшення асиметрії можливостей доступу до інтернету на усій території. Сьогодні Україна знаходиться на унікальному етапі розвитку, коли це можливо ще здійснити, при креативній культурі та вмінні генерувати ідеї, про що свідчать високі показники у рейтингу Global Innovation Index.
 • Документ
  Роль соціальної відповідальності в розвитку аграрного бізнесу
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Нагорний, В.В.; Четверик, О.В.
  Предмет дослідження охоплює теоретичні питання розвитку соціальної відповідальності аграрного бізнесу. У статті розглянуто роль корпоративної соціальної відповідальності в бізнес структурах. Здійснено аналіз розуміння даної категорії в сучасному бізнесі. Розглянуто особливості впровадження корпоративної соціальної відповідальності в практику господарювання однієї із світових компаній аграрного сектору. Об’єктом дослідження є процеси активізації корпоративної соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу. Предметом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти формування і функціонування корпоративної соціальної відповідальності як елемент підвищення конкурентоспроможності підприємств аграрного сектору. Проведено ґрунтовний аналіз сучасного стану запровадження соціальної відповідальності підприємницької діяльності та висвітлення подальших перспектив її розвитку в специфіці аграрного бізнесу. Галузь застосування результатів: навчальний процес у вищій освіті, проведення подальших прикладних економічних досліджень.
 • Документ
  Розвиток бухгалтерського обліку з використанням хмарних технологій
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Музиченко, А.О.
  У статті розкрито основні тенденції розвитку бухгалтерського обліку з використанням хмарних технологій. Визначе-но переваги впровадження хмарних технологій, серед яких основними є зменшення чисельності бухгалтерів, апаратних і програмних рішень, створення умов для доступу з будь-якого місця за наявності мережі Інтернет. Охарактеризовано найбільш поширені програмні продукти для ведення бухгалтерського обліку, що працюють на основі хмарних технологій. Розкрито особливості вибору того чи іншого варіанту форм ведення та організації обліку в умовах використання інформаційно-комп’ютерних технологій.
 • Документ
  Нові підходи до побудови внутрішнього контролю витрат м’ясопереробного підприємства
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Міщенко, Т.М.
  Функціонування м’ясопереробних підприємств в умовах конкурентного середовища та посиленого режиму ресурсозбереження обумовлює необхідність налагодження системи управління витратами. Особливе місце в цій системі займає внутрішній контроль, який є важливим елементом функціонування центрів відповідальності м’ясопереробного підприємства і джерелом необхідної, об’єктивної та своєчасної інформації для прийняття управлінських рішень. Існуючі підходи до формування системи внутрішнього контролю витрат м’ясопереробних підприємств потребують переосмислення контролю не стільки як засобу мінімізації витрат, а як інструменту управління витратами. Тому питання уточнення змісту понять «відповідальність» та «підзвітність» суб’єктів внутрішнього контролю витрат, як невід’ємних його складових, становлять інтерес для теорії і практики. Запропоновано розглядати поняття «відповідальність» та «підзвітність»у контексті концепції «підзвітності», яка наповнює іншим конкретним змістом ці терміни, об’єднуючи відповідальність, звітність та обов’язки щодо внутрішнього контролю витрат.
 • Документ
  Оцінка ефективності стратегічного управління макроекономічними процесами
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Мискін, Ю.І.
  Вітчизняна практика контролю якості стратегічного управління макроекономічними процесами свідчить про актуальну потребу в обґрунтуванні дієвого підходу до оцінки ефективності стратегічного менеджменту. Виходячи з цього, метою статті обрано визначення критерію оцінки ефективності стратегічного менеджменту макро-економічними процесами та обґрунтування, на основі експерименту, достовірності відображення ним якості управлінської діяльності. Для цього використані методи експерименту та моделювання. Осмислення двох базових теорій інформаційно-аналітичного забез-печення стратегічного управління (системи збалансованих показників та загальної теорії управління) з урахуванням специфіки управління макроекономічними процесами (його суб’єктами є люди, які часто знаходяться на виборних посадах і не мають профільної управлінської освіти) дозволяє обґрунтовувати доцільність застосування загальної теорії управління в процесі інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного менеджменту макроекономічних процесів. Для оцінки ефективності останнього обґрунтовано використання інтегрованого показника якості управління та запропоновано методику його розрахунку.
 • Документ
  Облікова система в забезпеченні управління стратегією розвитку підприємств аграрної сфери: перспективи розвитку
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Мельниченко, І.В.; Тивончук, С.В.
  Досліджено теорію і практику обґрунтування обліково-інформаційного забезпечення управління підприємством у частині вибору та реалізації стратегії розвитку підприємства. Визначено, що саме цілісна облікова система підприємства є основною інформаційного забезпечення стратегічного менеджменту, яка є передумовою отримання об’єктивної інформації про наявність активів та пасивів підприємства, аналізу і прогнозу впливу різних чинників на їх структуру та ефективність використання. Оцінено сучасні підходи щодо інформаційного забезпечення потреб різних користувачів обліковими даними з виділенням окремих видів обліку. Визначено суть стратегії розвитку на рівні підприємства. Узагальнено основні напрямки реалізації стратегічного розвитку підприємства та основні його етапи. У статті розглянуто теоретичні підходи сучасних науковців щодо розуміння сутності та місця стратегічного обліку в системі управління підприємством та здійснено їх критичний аналіз.
 • Документ
  Використання проектів землустрою для еколого-економічного обгрунтування сівозмін та облікового контролю якості сільськогосподарських угідь
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Машкова, Т.В.
  Відзначено, що проекти землеустрою треба розглядати як синтез різних чинників підвищення ефективності використання земельних ресурсів через впорядкування чергування сільськогосподарських культур і формування якісного обліково-контрольного середовища для ефективного управління цими процесами. Відмічено, що проекти землеустрою в сьогоднішніх умовах не знайшли широкого застосування як за рахунок різноманітності і динамізму розміру суб’єктів землекористування, недотримання спроектованих сівозмін, так і за значної вартості їх розробки. Обгрунтована необхідність упорядкування законодавчо-норма-тивної бази формування проектів землевпорядкування з акцентом не тільки на економічну складову, а й на соціально-екологічну. Запропоновано систему обліково-контрольного забезпечення управління чергуванням сільськогосподарських культур за критеріями підвищення окупності витрат на землевпорядні роботи та нарощу-вання якісного потенціалу сільськогосподарських угідь.
 • Документ
  Evaluation the relationshipbetween Ukrainian rapeseed prices andcrude oil prices
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Makarchuk, O.G.; Skudlarski, J.
  In the article is analysed the linkage between Ukrainian rapeseed prices andcrude oil prices. To find such connection dynamic causal model was implied, where results stated that by the change on 1% of oil prices, Ukrainian rapeseed prices change by 0.01%. One of the factor that determines the relationship among agricultural and energy market is biofuel development worldwide that is considered in the paper. Forecast of Ukrainian rapeseed prices showed that these prices will slightly fluctuate and increasing until the December 2018, which is quite possible due to the turbulence situation on agricultural markets.
 • Документ
  Аналіз сировинної бази, обсягів виробництва і збуту продукції молокопереробних підприємств в Україні
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Ларіна, Я.С.; Гречуха, А.О.
  Вирішення проблем молокопереробної галузі та розробка стратегій подальшого розвитку неможливі без їх глибокого аналізу і розуміння. Питання розвитку сировинної бази молокоперероб-них підприємств на сьогодні є одним із ключових у галузі. Дане дослідження спрямоване на аналіз функціонування молоко-переробних підприємств та виробників сирого молока в наявних еконо-мічних умовах. Метою дослідження є встановлення закономірностей функціонування молокопереробних підприємств шляхом аналізу динаміки обсягів виробництва молока та визначення його впливу на молокопереробну галузь. Об’єктами дослідження є молокопереробні підприємства та при-ватні виробники молочної галузі. У дослідженні використовується інформація державної служби статистики України, вторинна аналітич-на інформація з наукових праць та спеціалізованих інформаційних джерел. Використано статистичні методи, у т.ч. метод аналізу рядів динаміки, табличний і графічний метод.
 • Документ
  Методичні аспекти моніторингу системи соціально-трудових відносин у сільському господарстві
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Ланченко, Є.О.
  Актуальність дослідження методики аналізу аграрних соціально-трудових відносин полягає в їх складності, оскільки вони направлені на забезпечення інтересів працівників, роботодавців і держави. Метою дослідження було визначити методику моніторингу системи соціально-трудових відносин у сільському господарстві. Завдання дослідження: 1) розглянути методичні аспекти моніторингу соціально-економічних процесів; 2) визначити критерії та показники моніторингу аграрних соціально-трудових відносин.
 • Документ
  Реалізація функціональної якості аналізу грошових потоків у прийнятті управлінських рішень
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Лазаришина, І.Д.
  Конкурентне середовище, характерне для ринкової економіки, зумовлює існування, поряд з можливостями, загроз щодо реалізації тактичних і стратегічних завдань суб’єктів господарювання. Одним із найважливіших поточних завдань у процесі реалізації їх фінансової стратегії є забезпечення достатнього рівня ліквідності. Значимою умовою для цього є своєчасне і якісне аналітичне забезпечення б яке дозволяє здійснювати управління грошовими потоками на засадах ефективності
 • Документ
  Analysis of financial support for the development of the agrarian sector
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Kuts, T.V.; Tyshuk, I.O.; Skarsem, O.
  The peculiarities of financial support of activity of enterprises of agrarian sector of Ukraine are presented. In general, the article contains a description of the main existing forms of financing the branch. The article analyzes the dynamics of indicators of the volume and structure of capital of domestic agrarian enterprises. The main reasons for the low level of lending to enterprises of the agrarian sector are highlighted. The suggestions on the development of effective methods and tools for mobilizing financial resources in today's conditions are presented in order to achieve sustainable development of enterprises.
 • Документ
  Проектування когерентності облікових систем
  (ВЦ НУБіП України, 2018) Краєвський, В.М.; Костенко, О.М.
  Представлено дослідження теоретико-методологічні положення проектування когерентності облікових систем, зокрема розглянуто вектор конвергенції за їх призначеннямусервісному забезпеченні управління. Узагальнено організаційно-практичні засади процесу проектуван-ня систем обліково-інформаційного відображення у різнорівневій ієрархії управління реалізацією ознак сталості щодо активізації розвитку суб’єктів господарювання. Розширено понятійно-термінологічний апарат сутнісно-змістов-ного наповнення категорії «облікові системи», що резюмовано експлікує параметричну спадковість безперервного процесу відображення відтворення суспільного продукту.