Право. Людина. Довкілля. - 2019

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 86
 • Документ
  Legislation of the European Union related to municipal waste and its reflection in the Association Agreement with Ukraine
  (НУБіП України, 2019) Zicha, J.; Golovko, l.
  Since signing the Associaton Agreement with the European Union on June 27, 2014, Ukraine has contnued process of adaptaton of its legislaton in the field of waste management to European standards. According to Annex XXX to Chapter 6 of the Associaton Agreement, Ukraine should implement the following three Directves: Directve 2008/98/EC of the European parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directves; Council Directve 1999/31EC of 26 April 1999 on the landfill of waste and Directve 2006/21/EC of the European parliament and of the Council of 15 March 2006 on the management of waste from extractve industries. The benefits for Ukraine after signing the Associaton Agreement are unconditonal, but more important is to implement its provisions.
 • Документ
  Стан адаптації національного законодавства до норм права Європейського Союзу у сфері поводження з відходами
  (НУБіП України, 2019) Кідалов, С.О.
  Стаття присвячена дослідженню проблем адаптації національного законодавства до норм права Європейського Союзу, відсутності якісного правового механізму, що і сповільнює процес імплементації.
 • Документ
  Особливості правового забезпечення енергетичної безпеки в Європейському Союзі
  (НУБіП України, 2019) Шульга, Є.В.
  Забезпечення енергетичної безпеки сьогодні виступає ключовим фактором розвитку економіки будь-якої держави та забезпнчення нормального функціонування сучасного суспільства. В першу чергу це стосується держав-імпортерів енергетичних ресурсів, якими є держави-члени Європейського союзу. Однак, попри статусімпортера енергетичних ресурсів , ЄС вдалося впровадити політику забезпечення енергетичної безпеки та прийнявши ряд нормативно-правових актів, внаслідок чого сьогодні тримати перші щаблі економічного розвитку в світі. У першу чергу енергетичної безпеки вдалося досягти внаслідок запровадження диверсифікації природних ресурсів та спонукання до використання альтернативних джерел енергії. України будучи також переважно імпортером енергетичних ресурсів потребує вивченнядосвіду Європейського Союзу в питаннях правового забезпечення енергетичної безпеки для впровадження їх у власне правове поле. З огляду на це актуальність вивчення особливостей правового забезпечення енергетичної безпеки ЄС для України не викликає сумніву.
 • Документ
  Guarantees and legal responsibilities as the main structural elements of jury status in Ukraine
  (НУБіП України, 2019) Chesak, V.
  The main conditon for ensuring the rule of law is the independence of the judiciary, which is not a prerogatve or privilege and is not provided to protect the interests of its own judges but to protect the rule of law and all those who seek and expect justce. Judicial independence is a mean to ensure the impartality of judges; therefore it is a prerequisite for the guarantee that all citzens will be equal before the court. Independence is a fundamental requirement that allows the judiciary to protect democracy and human rights.
 • Документ
  Переваги та недоліки скасування Конституційним Судом України статті про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення (ст. 368-2 КК України)
  (НУБіП України, 2019) Гбур, Л.В.
  У статті аналізується питання незаконного збагачення, що стало наслідком обговорення серед усіх кіл громадськості. Здійснюється дослідження передумов необхідності внесення змін до КК України, щодо існування статті про незаконне збагачення, що є вимогою Європейської спільноти та дій України щодо виходу на Європейський простір. Акцентується увага на понятті «корупції», як одного із ключових компонентів незаконного збагачення, що передбачене ст. 368 КК України.
 • Документ
  Стан розвитку публічно-сервісної держави в країнах ЄС у розрізі адміністративної реформи в Україні та угоди про асоціацію між Україною та ЄС
  (НУБіП України, 2019) Піляй, А.М.
  У статті досліджується стан розвитку публічно-сервісної держави в країнах Європейського союзу в розрізі адміністративної реформи в Україні та можливості впровадження аналогічних інститутів в подальшому.
 • Документ
  Формування понятійного апарату у сфері публічного контролю за стратегічними об'єктами державної власності
  (НУБіП України, 2019) Кідалова, Н.О.
  Стаття присвячена дослідженню наукових і законодавчих підходів до розуміння публічного контролю, у тому числі за використанням об’єктів стратегічного значення. Увага зосереджена на необхідності відображення реального розуміння публічного контролю за стратегічними об’єктами і формування понятійного апарату у цій сфері. У статті встановлено, що однозначного розуміння у наукових поглядах поняття «публічного контролю» не досягнуто, а тому є потреба у закріпленні його у нормативно-правових актах. Неоднозначність сприйняття поняття «публічного контролю», пов'язано з відсутністю урегульованості на законодавчому рівні і як результат недотримання його на практиці.
 • Документ
  Адміністративна відповідальність як дієвий механізм правового регулювання племінної справи у тваринництві
  (НУБіП України, 2019) Ковальова, С.С.
  У статті окреслено проблеми адміністративної відповідальності в племінній справі у тваринництві України. Здійснено аналіз норм КУпАП та інших нормативно-правових актів, що забезпечують правове регулювання у зазначеній сфері. За результатами дослідження встановлено, що національне законодавство, яке регламентує питання притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у племінній справі, має низку прогалин.
 • Документ
  Тенденції реформування системи судоустрою України з часів незалежності і до сьогодення
  (НУБіП України, 2019) Улютіна, О.А.
  У статті досліджується питання тенденцій реформування системи судоустрою України, а саме від початку незалежності і до сьогодення. Аналізується зміст «Концепції судово-правової реформи в Україні» 1992 р. та її вплив на судоустрій до часів прийняття Конституції України 1996 р. Також акцентується увага на ролі та значенні «Малої судову реформу» для української системи судоустрою. Досліджуються основні нормативно-правові акти, котрі сформували «Малу судову реформу». Звертається увага на ключові моменти, які сформували єдину тенденцію до «Великої судову реформу в Україні». Крім того здійснюється аналіз причин реформування та змін у системі судоустрою в Україні.
 • Документ
  Електронні докази як один із способів доказування в цивільному судочинстві
  (НУБіП України, 2019) Пушкар, М.В.
  Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів визначення та застосування поняття «електронні докази», які законодавчо закріплені з 15 грудня 2017 р. (вступив у силу Цивільний процесуальний кодекс України у новій редакції). Досліджена класифікація електронних доказів, проведений аналіз використання та застосування електронних доказів судами загальної юрисдикції. Наводяться конкретні приклади по судовим справам щодо застосування судами України наданих електронних доказів сторонами судового процесу з цивільних справ.
 • Документ
  До питання деліктної відповідальності медичних працівників у системі безпеки пацієнтів в Україні та світі
  (НУБіП України, 2019) Горіславська, І.В.
  У статті проаналізовано окремі проблемні питання щодо правового регулювання відповідальності у сфері охорони здоров’я; обґрунтовано розмежування договірної та деліктної відповідальності медичних працівників. Встановлено особливості відповідальності медичних працівників в Україні, Європейському союзі та США шляхом аналізу нормативно-правових актів медичного законодавства, судової практики, позицій провідних науковців у медичній і юридичній сфері щодо категорії «медична (лікарська) помилка», «необережність», «казус», а також медичних статистичних даних. Проаналізовано можливості та шляхи уніфікації нормнаціонального законодавства з відповідними стандартами Всесвітньої організації охорони здоров’я, зокрема через роботу над міжнародною класифікацією основних понять в області безпеки пацієнтів.
 • Документ
  Нетрадиційні формальні джерела містобудівного права
  (НУБіП України, 2019) Єрмоленко, В.М.; Єрмоленко, І.М.
  У статті здійснено спробу вперше розкрити зміст так званих «нетрадиційних» формальних джерел права, тобто правових звичаїв та судової практики, які відіграють допоміжну, субсидіарну роль щодо нормативно-правових актів містобудівного законодавства. Підтвердженням залучення правових звичаїв у сферу містобудівного регулювання є застосування уніфікованих будівельних звичаїв, якими є контракти FIDIC (Міжнародна організація інженерів консультантів). Результатом оцінки внеску судових рішень у формування містобудівного права стали їх класифікації за підсудністю та за змістом розглядуваних справ.
 • Документ
  Містобудівне право в системі права України
  (НУБіП України, 2019) Єрмоленко, В.М.
  Розглянуто особливості зародження нового нормативного масиву в системі національного права, яким є містобудівне право. На фоні розбіжності наукових підходів до визначення місця містобудівного права в системі права обґрунтовано авторське бачення останнього як самостійної комплексної галузі права. Охарактеризовано особливості нововиниклої галузі з боку співвідношення самостійності та комплексності. На основі порівняльного аналізу містобудівного законодавства країн пострадянської правової сім’ї та відповідних доктринальних положень визначено предмет містобудівного права, який становлять відносини будівельні, архітектурні та планування організації і розвитку територій і населених пунктів.
 • Документ
  Збереження біорізноманіття та відновлення природних екосистем на території Херсонської області: правові проблеми і шляхи їх вирішення
  (НУБіП України, 2019) Попова, О.В.
  У статті розглянуто цінність біорізноманіття, пріоритетні напрями збереження біорізноманіття, захист та охорона екосистем, відновлення природної екосистеми, державна підтримка. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення збереження біорізноманіття в Україні.
 • Документ
  Використання і збереження водних ресурсів в Україні: сучасний стан імплементації норм права Європейського Союзу
  (НУБіП України, 2019) Дейнега, М.А.
  У статті аналізується сучасний стан впровадження дієвих механізмів правового забезпечення раціонального використання і збереження водних ресурсів в Україні з урахуванням вимог, встановлених міжнародними та європейськими стандартами. Задля досягнення окресленої мети досліджено правовий досвід ЄС в екологічній сфері.
 • Документ
  Поняття та зміст правового режиму земель індустріальних парків в Україні
  (НУБіП України, 2019) Кулинич, О.П.
  У статті досліджується поняття та зміст правового режиму земель індустріальних парків як об’єкта земельних правовідносин. За результатами дослідження автор екстраполюючи зміст та основні ознаки поняття «правовий режим земель» на землі індустріальних парків формулює визначення правового режиму земель індустріальних парків.
 • Документ
  Галузеві нормативні акти з охорони праці у сільському господарстві: новели правового забезпечення
  (НУБіП України, 2019) Новак, Т.С.; Михайленко, Т.В.
  У статті проведено аналіз змін, які відбулись у правовому забезпеченні охорони праці у сільському господарстві на рівні галузевих нормативних актів.
 • Документ
  Окремі аспекти міжнародно-правового регулювання аграрно-трудових відносин
  (НУБіП України, 2019) Новак, Т.С.
  У статті на основі існуючих підходів до розуміння категорії «міжнародно-правове регулювання праці» та позицій науковці щодо суті й змісту аграрних трудових відносин запропоновано авторське визначення поняття «міжнародно-правове регулювання аграрно-трудових відносин» як «регламентування за допомогою міжнародних угод (договорів) та інших міжнародно-правових засобів відносин із застосування та реалізації праці в сільськогосподарських підприємствах, охорони законних прав і інтересів працюючих в цій галузі».
 • Документ
  Правове регулювання державної підтримки органічного сільськогосподарського виробництва за законодавством України та ЄС
  (НУБіП України, 2019) Гафурова, О.В.; Марченко, С.І.
  У статті досліджуються правові засади державної підтримки органічного сільськогосподарського виробництва за законодавством України та ЄС. На підставі аналізу законодавства ЄС виділено правові підстави та порядок надання державної підтримки субєктам, які здійснюють діяльність у сфері органічного землеробства.
 • Документ
  Правове регулювання послуг у сфері сільського зеленого туризму (на прикладі особистих селянських господарств)
  (НУБіП України, 2019) Гафурова, О.В.
  У статті проведено науково-теоретичний аналіз законодавства, яким регулюється порядок надання послуг у сфері сільського зеленого туризму особами, які ведутьособисте селянське господарство. Окрема увага приділяється аналізу правового регулювання послуг з тимчасового розміщення (проживання) та харчування туристів.