Сучасні виклики в управлінні земельними ресурсами

Ескіз недоступний

Дата

2024

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Видання містить матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні виклики в управлінні земельними ресурсами». Тематика конференції відображає комплексність, міждисциплінарність і багатовекторність проблем формування сталого землекористування та інноваційних підходів до їх вирішення. У тезах доповідей учасників представлено технічні, організаційні, економічні, екологічні та соціальні засади забезпечення формування сталого землекористування. Матеріали збірника будуть корисними для фахівців у сфері землеустрою, геодезії, картографії, містобудування, геоінформаційних технологій та ін. The publication contains materials of the I International scientific-practical conference «Modern challenges in land resources management». The theme of the conference reflects the complexity, interdisciplinarity and multi-vector nature of the problems of sustainable land use formation and innovative approaches to their solution. The participants' reports present the technical, organizational, economic, environmental and social principles of ensuring the formation of sustainable land use. The materials of the collection will be useful for specialists in the field of land management, geodesy, cartography, urban planning, geographic information technologies, etc.

Опис

Рекомендовано до друку вченими радами: Факультетуту землевпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування України Інституту землекористування Національної академії аграрних наук України

Ключові слова

землекористування, землеустрій, земельні ресурси, land use, land management, land resources, Landnutzung, Landmanagement, Landressourcen, Użytkowanie gruntów, Zarządzanie gruntami, Zasoby gruntów

Бібліографічний опис

Сучасні виклики в управлінні земельними ресурсами : матеріали І Міжнародної науково-практичної (м. Київ, 7 червня 2024 р.) = Modern challenges in land resources management : materials of the I International scientific and practical conference / Національний університет біоресурсів і природокористування України, Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Інститут землекористування НААН України. - К. : НУБіП України, 2024. - 168 с. - ISBN 978-617-8171-66-7