Міжнародний філологічний часопис - 2018

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 77
 • Документ
  Моніторинг зелених насаджень і реєстр назв дерев та кущів: проблемні питання опису
  (Міленіум, 2018) Вакулик, І.І.; Шинкарук, О.В.
  Проблеми термінології як складової частини проблематики загального мовознавства знаходяться у призмі сучасної лінгвістики, оскільки термінологічні системи постійно змінюються і поповнюються новими поняттями, які впевнено крокують у новітньому науковому просторі, віддзеркалюючи зміни різних рівнів знань. Активність досліджень складових елементів мікросистем посилюється потребою вивчення номінацій нових понять.Ми пропонуємо Вам взяти участь у дослідженні, спрямованому на застосуванні системи моніторингу довкілля з метою збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан зелених насаджень у містах та селищах міського типу України. Розроблено анкету-діагностику наявності потреби у створенні єдиного реєстру цінних порід дерев та кущів на основі термінологічних стандартів, завдяки якій корегуватимуться дії виконавців щодо теоретико-методологічного висвітлення заявленої проблематики. Прогнозуватимуться зміни, на які потрібно зважати для прийняття рішень про запобігання негативним впливам на стан довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки, а також створення реєстру назв дерев і кущів на основі термінологічних стандартів.
 • Документ
  Композиционно-стилистические особенности афоризмов через призму синергетической парадигмы
  (Міленіум, 2018) Бабенко, Е.В.
  Статья посвящена трансдисциплинарному исследованию, целью которого есть изучение композиционно-стилистических особенностей афоризмов через призму синергетической парадигмы. С опорой на современные источники отечественных лингвистов рассмотрены синергетические маркеры афоризма, описаны особенности действия параметра порядка применительно к различным уровням самоорганизации системы малоформатного текста. В современной лингвосинергетике выделяют три уровня взаимодействия, а именно: когнитивний, прагматический, лингвостилистический. Теоретические аспекты исследования иллюстрируются англоязычной выборкой.
 • Документ
  Методи навчання англійської мови через безкоштовні додатки для обміну повідомленнями та завдання смартфона
  (Міленіум, 2018) Бабенко, О.В.; Шевчук, Л.Ю.
  У статті розглядаються сучасні інформаційні технології в процесі вивчення англійської мови та методи навчання через безкоштовні мобільні додатки. Сучасні інформаційні технології ефективні в процесі навчання, роблять його інтерактивним, комунікативним, цікавим та індивідуальним. Систематизовано типи освітніх електронних ресурсів для вивчення іноземних мов.
 • Документ
  Технологія «занурення» під час вивчення іноземних мов
  (Міленіум, 2018) Максимчук, В.С.; Сидорук, Г.І.
  У статті розглядається досвід застосування імерсійного методу (занурення) під час вивчення іноземних мов у розвинутих країнах світу та можливість його широкого впровадження в Україні. Проаналізовано сучасні погляди вітчизняних та закордонних мовознавців щодо його ролі в опануванні іноземних мов та значення у навчанні. Запропоновано краще дослідити зв’язок методу й індивідуальних можливостей студентів, залежно від їх темпераменту та впливу на результативність навчання в наших умовах. Особливо вважали б необхідним проведення досліджень у застосуванні імерсійного методу в умовах компактного проживання угорської, румунської та інших меншин в Україні, де мовне питання займає особливе місце.
 • Документ
  Replies vs. responses in communication and metacommunication
  (Міленіум, 2018) Grabovska, I.V.; Kharchenko, Ya.S.
  У роботі розглядаються поняття інформативної відповіді та респонсивної реакції у комунікації та метакомунікації. У статті висвітлюються два основних типи питальних висловлень в інтеракції, а саме: комунікативні та метакомунікативні питання. Проведене дослідження допомагає встановити, що комунікативні питання і метакомунікативні питання є явищами, протилежними за своїм значенням. Комунікативні питання – це інформативно пошукові лексико-семантичні і синтаксичні утворення, основною метою яких є отримання необхідної для адресанта інформації (інформативної відовіді). Метакомунікативні питання формально не припиняють бути питаннями і тому вимагають певної реакції співрозмовника (респонсивної реакції). Перспективи дослідження полягають у подальшому поглибленому узагальненні практичного матеріалу, дослідженні функції регуляції емоційної тональності розмови за допомогою респонсивних реакцій.
 • Документ
  Cтандарт подання новин для мобільних прикладних програм
  (Міленіум, 2018) Балалаєва, О.Ю.
  У статті розглядається один із актуальних трендів розвитку сучасної журналістики, пов’язаних із дигіталізацією та конвергенцією медіа, а саме – появою мобільної журналістики, яка базується на синтезі новітніх інформаційних технологій і характеризується оперативністю, актуальністю та демократичністю. Нові форми подання та поширення новин за допомогою мобільних комунікацій зумовили об’єктивну потребу в стандартизації процедури презентації новин у мобільних додатках, теоретичному обґрунтуванні та побудові нових моделей даних. Метою статті є аналіз компонентів моделі даних за стандартом подання новин в JSON (текстовому форматі обміну даними на JavaScrip), розробленим Міжнародною радою з питань преси та телекомунікацій. Стандарт визначає ключові властивості та структури презентації новин та публікації інформації в JSON для мобільних додатків, прикладних програмних інтерфейсів, баз даних тощо. Проаналізовано модель даних, центральним компонентом якої є новинне повідомлення, пов’язане з чотирма блоками об’єктів, як-от: описові та адміністративні метадані, контент та інші об’єкти, наведено характеристики атрибутів усіх компонентів моделі.
 • Документ
  Лексичні особливості перекладу термінології рибництва та аквакультури
  (Міленіум, 2018) Ольховська, Н.С.; Кольцова, О.О.
  У статті розглянуто поняття «терміну», його особливості та багатоаспектність. Узагальнено знання про проблеми, які виникають у процесі перекладу термінології. Зазначено науковців, що займалися різними аспектами вивчення терміносистеми, а також окреслено коло актуальних питань для досліджень. У межах аналізу способів перекладу термінології рибництва та аквакультури на матеріалі англійської і німецької мов розглянуто найуживаніші серед лексичних прийомів.
 • Документ
  Становлення та розвиток термінології лісівництва: лексико-семантичний аспект
  (Міленіум, 2018) Ольховська, Н.С.; Галік, А.К.
  В статті розкрито поняття терміну та описано процес розвитку термінології у галузі лісівництва. Досліджено основні особливості терміну та ряд вимог, що ставляться до нього. Головними функціями терміну є номінативна, сигніфікативна та комунікативна.
 • Документ
  Особливості співзвучності загальновживаних іменників з абревіатурами технічних термінів
  (Міленіум, 2018) Якушко, К.Г.; Поліщук, А.В.
  Актуальність дослідження – у посиленні інтересу до практичного використання мовознавчих знань, розкриття комунікативно-прагматичного потенціалу мовних одиниць у різностильових текстах. Мета і завдання дослідження – дослідити абревіатури таких технічних термінів, які б перегукувалися з загальновживаними іменниками задля активізації інтересу студентів до роботи з словником. Основні висновки: існують абревіатури технічних термінів, співзвучні з певними лексичними розрядами, у підгрупах. Особливістю омонімічності загальновживаних іменників є наявність внутрішньої омонімічності співзвучних з ними абревіатур у декількох варіантах. Можливий збіг абревіатур технічних термінів із абревіатурами загальновживаних слів тільки на письмі і при першому загальному візуальному ознайомленні. Перспективою досліджень є розгляд співзвучності інших поширених частин мови, окрім іменників, з технічними абревіатурами та відбір варіантів, найактуальніших для практичного використання у мовленні студентів.
 • Документ
  Особливість омонімічності загальновживаних дієслів абревіатурам технічних термінів
  (Міленіум, 2018) Поліщук, А.В.; Якушко, К.Г.
  Актуальність дослідження – у сучасній тенденції мовознавчих студій до розкриття комунікативно-прагматичного потенціалу різних частин мови на практиці. Мета і завдання дослідження – розглянути такі абревіатури із сфери автоматики, які б були тотожні у написанні до загальновживаних дієслів та слугували мотиваційним чинником до вивчення технічної англійської мови. Основні висновки: абревіатури, тотожні на написанні загальновживаним дієсловам, доцільно згрупувати у алфавітному порядку; найчастішою особливістю омонімічності загальновживаних дієслів абревіатурам технічних термінів є поширена одноваріантність тлумачення кожної тотожної абревіатури, однак існують випадки наявності і внутрішньої омонімічності відповідних абревіатур у двох, шести або дев’яти варіантах. Перспективою досліджень є розгляд омонімічності поширених числівників, прикметників або прислівників абревіатурам різних технічних галузей знань та відбір варіантів, найдоцільніших для використання на практичних заняттях з англійської мови за професійним технічним спрямуванням.
 • Документ
  Українська термінографічна критика: від витоків до сучасності
  (Міленіум, 2018) Петрова, Т.О.
  Визначено важливу роль термінологічного словника – збереження й передавання наукового термінофонду від покоління до покоління, що зумовлює необхідність критичного експертизування кожного конкретного видання. Обґрунтовано актуальність і значущість проблеми становлення термінографічної критики як самостійного напряму термінографії. Окреслено мету дослідження – відстежити особливості становлення термінографічної критики як складника термінографії, завдання – виділити критерії оцінювання спеціальних словників, виробити алгоритм рецензування спеціальних видань, проаналізувати тексти рецензій на термінологічні словники для визначення тенденцій щодо формування та становлення термінографічної критики від витоків до сьогодні. У статті застосовано описовий метод, метод лексикографічного аналізу, порівняльний метод, метод кількісного аналізу. Запропоновано структуру термінографії як самостійного розділу лексикографії.
 • Документ
  Наукова картина як інтегральна модель пізнання світу
  (Міленіум, 2018) Кримець, О.М.
  Розглянуто актуальну проблему формування наукової картини світу як моделі пізнання, що поєднує й систематизує різні галузі – природничу, технічну, гуманітарну. За мету взято аналіз процесів реінтеграції наукових знань різних галузей, завдання – з’ясувати шляхи появи спеціальних назв техніки в результаті переосмислення значень термінів інших наукових сфер, відстежити особливості зміни семантичних структур вихідного та похідного термінів. Застосовано аналітико-описовий метод для розгляду кожної термінологічної одиниці в структурному та семантичному аспектах, для вивчення плану змісту термінів залучено методи дефініційного аналізу. Досліджено термінотворчу роль метафори як особливого засобу мислення в процесі пошуку нового спеціального найменування. Доведено, що терміни техніки утворюються внаслідок переосмислення спеціальних назв анатомії, ботаніки, хімії, міфології та інших наук, результатом перетворень є зміна спеціалізації вихідних значень, семної структури на денотативно-сигніфікативному рівні, найпоширенішою є метафора, що ґрунтується на схожості функції, зовнішнього вигляду, ознак порівнюваних об’єктів. Основні положення розвідки співвідносяться із результатами досліджень українських термінознавців (О. Винник, Л. Малевич, Т. Панько, Т. Петрова). Перспективним напрямом подальшої розвідки визначено дослідження шляхів метафоризації спеціальної лексики на матеріалі терміносистем інших наук, вивчення особливостей творення українських термінів, що репрезентують національну наукову картину світу.
 • Документ
  Семантичне поле термінів ландшафту і назви рослин, які їх супроводжують
  (Міленіум, 2018) Вакулик, І.І.; Шинкарук, О.В.; Багацька, О.M.
  Термінологічні системи з надзвичайною швидкістю змінюються і поповнюються новими поняттями відповідно до змін рівня наукових знань. Відтак проблеми термінології як складової частини проблематики загального мовознавства знаходяться у призмі сучасної лінгвістики. Посилюється активність досліджень складових елементів мікросистем, викликанні потребою вивчення номінацій нових понять. У статті проаналізовано семантичне поле термінів ландшафту і назви деревних та кущових порід, які їх супроводжують; згруповано терміни за основними тематичним групами; розглянуто найпоширеніші терміноелементи, за допомогою яких можуть конструюватися сучасні терміни, а також встановлено шляхи запозичень термінів до сучасної української мови.
 • Документ
  Офіційно-діловий стиль: термінологічна субпарадигма енциклопедії української лінгвостилістики
  (Міленіум, 2018) Бибик, С.П.
  У статті за результатами системного аналізу текстів офіційно-ділового стилю із урахуванням чинників «комунікативна мета», «прагматичне завдання», «стилістична функція», «інтенція», «жанрово-стильова варіантність» запропоновано нову класифікацію підстилів і жанрів офіційно-ділового стилю української літературної мови. Підкреслено, що традиційно в українській лінгвостилістиці виділяють три його різновиди: адміністративно-канцелярський, дипломатичний та законодавчий. Зауважено, що відома система трьох підстилів вимагає корекції з урахуванням важливого для дослідження функціональних сфер життя літературної мови соціокультурного, комунікативно-прагматичного чинників. Уточнено опис підсистем адміністративного (адміністративного-канцелярського, адміністративно-комерційного та адміністративно-правового), законодавчого, юридичного (судово-адміністративного, кримінально-процесуального) та дипломатичного різновидів ділової комунікації. Схарактеризовано їхні жанрові лексико-граматичні та комунікативно-прагматичні особливості. При цьому наголошено, що не варто сплутувати поняття жанру і підстилю, адже термінологічна субпарадигма кожного функціонального різновиду вже настільки розвинулася і розширилася, що необхідно дотримуватися чіткої градації «від ширшого до вужчого»: стиль – підстилі – жанри з урахуванням писемних та усних форм реалізації – тексти. Відзначено, що термінологічна субпарадигма офіційно-ділового стилю потребує постійної уваги як об’єкт дослідження і кодифікації, що становить перспективу вивчення відповідних текстів і лексикографічного закріплення визначених понять
 • Документ
  Проблеми передачі реалій англомовних країн в перекладах прозових та поетичних творів
  (Міленіум, 2018) Сидорук, Г.І.; Петій, А.О.
  Актуальність дослідження полягає в тому, що реалії являють собою особливу складність при перекладі, з огляду на те, що вони відносяться до неспівпадаючих елементів мови і позначають поняття, не відомі та не зрозумілі для інших культур. Мета та завдання дослідження полягає в аналізі особливостей та проблем передачі реалій англомовних країн в перекладах прозових та поетичних творі. В статті були застосовані методи синтезу та узагальнення інформації з досліджуваної теми на основі аналізу теоретичних джерел. В статті було розглянуто та інтерпретовано поняття реалії, та визначено основні складнощі та прийоми перекладу англомовних реалій українською мовою. На основі аналізу теоретичних джерел ми надали власне визначення поняттю ‘реалія’: це лексичні одиниці, що відображають національні особливості існування певного народу, історичний розвиток та колорит, територіальний устрій, специфічні риси побуту, культури, та представляють собою складність для перекладу з огляду на те, що не мають відповідних лексичних одиниць в мовних структурах інших народів. Також, в статті наведено способи перекладу реалій українською мовою. Отриманий результат узагальнює результати досліджень інших учених, та може бути використаний як основа для подальших досліджень з теми.
 • Документ
  Особливості перекладу німецьких аграрних термінів українською мовою
  (Міленіум, 2018) Колесник, М.Ю.; Предко, О.С.
  У статті розглянуто питання визначення терміну, актуальні проблеми і труднощі перекладу аграрних термінів, зокрема структурно-семантичний аспект. Особлива увага звертається на можливі варіанти та особливості перекладу аграрних термінів. Виявлено, що процес перекладу полягає у максимально точному підборі еквівалента або ж (якщо еквівалента не існує) в не менш точній його заміні з метою досягнення якомога точного перекладу, що відповідає структурі, змісту, та логічній послідовності оригіналу.
 • Документ
  Лінгвокультурологічний потенціал англійських казок
  (Міленіум, 2018) Козуб, Л.С.; Дроздовська, О.В.
  Стаття присвячена вивченню проблеми зв'язку мови і культури, які розглядається вітчизняними та зарубіжними вченими вже протягом кілька десятиліть і є одним з актуальних аспектів дослідження в сучасній науці. Вона є предметом вивчення не тільки лінгвістики, а й суміжних дисциплін – соціології, етнографії, культурології, фольклористики. Констатується, що особливу увагу дослідники звертають на функціональну взаємодію явищ «мова» і «культура» в ході історичного розвитку конкретного етносу. Визначено, що національно-культурні особливості етносу найяскравіше проявляються в мові фольклору, зокрема, народних казках, які мають власну поетику і служать формуванню суспільної свідомості.
 • Документ
  Peculiarities of language means of apologizing in the english and the ukrainian languages
  (Міленіум, 2018) Kachmarchyk, S.H.; Sulima, M.І.
  The relevant peculiarities of expressions of apologies use in speech depend on many factors, including the social status of a speaker. The article defines how this dependence in the comparative analysis is determined in the Ukrainian and American society. The article deals with the results of comparative analysis of language means of apologizing use in different routine situations in the English and the Ukrainian languages. The frequency of the lexemes use, the significance of different apologies forms, as well as the peculiarities of their use in speech in the Ukrainian and the English languages have been analyzed. Expressions of apologies have been considered by the author in terms of their essence, syntactic structure and lexical content.
 • Документ
  The expressivity of the figurative language in romanian incantations
  (Міленіум, 2018) Boangiu, G.
  Romanian incantations have been researched thoroughly, both from the perspective of a “magical vision of the Romanian peasant” (Gheorghe Pavelescu) and from the specific language perspective. Thus, it is important to start well and to stat well means to start from the definitions of incantations. What is an incantation? In the Romanian language, there are different terms for incantation and its actions: “descântec”, “vrajă”, “făcătură”, “farmec”, “boscon”, “năvrăjie” etc. This richness regarding the word “incantation” in Romanian speaks about the great consideration the people have had for magical phenomena. Some distinctions must be made between the incantation and the undoing – defensive magic, and between incantation and the charms and spells, which represent the offensive magic.
 • Документ
  Функційні особливості повтору ключових слів у мові сучасних українських газет
  (Міленіум, 2018) Горобець, I.В.
  Недостатньо вивченими залишилися питання про функційні особливості повтору ключових слів у текстах публіцистичного стилю. З огляду на те, що такий повтор є типовим на шпальтах газетної періодики, вивчення його функційних особливостей у мові сучасних українських газет перебуває на часі. У статті розглянуто повтор ключових слів як один з основних засобів досягнення прагматичної мети газетного тексту. Виокремлено види повторів ключових слів та скласифіковано їх. Досліджено семантико-синтаксичні та функційні особливості повтору ключових слів на матеріалі текстів сучасної української газетної періодики. Виявлено, що у будь-якому реченнєвому контексті він є потужним засобом семантичної зв’язності. Виокремлено тенденції до використання трикратного тотожного повтору, антонімічного й синонімічного повтору ключових слів, поєднання лексичного повтору з синтаксичним паралелізмом. Серед функційних особливостей визначено вживання повтору задля виокремлення лексем з поглибленим змістовим навантаженням, сприяння зосередженню читача на змісті висловлення, впливу на емоційно-почуттєву і ментальну сфери сприймання тексту реципієнтом. Перспективу подальших наукових досліджень убачаємо у вивченні структурно-семантичних характеристик повтору на лексико-синтаксичному рівні мови українських газетних текстів.