Підручники та навчальні посібники

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 280
 • Документ
  Господарський процес
  (Видавничий центр НУБіП України, 2023) Світличний, Олександр Петрович
  У підручнику викладено нормативний навчальний курс для студентів юридичних спеціальностей з урахуванням внесених змін господарського процесуального законодавства. Опануванню студентами навчальної дисципліни сприятиме раціональна та науково обґрунтована структура підручника. У змісті підручника органічно поєднується теорія і практика господарського судочинства. У цьому виданні узагальнено низку питань, що висвітлені в науковій та навчальній літературі з господарського процесуального права. Підручник буде корисним для використання як в навчальному процесі при підготовці студентів, так і для науковців та практичних працівників
 • Документ
  Ветеринарна онкологія
  (Видавничий центр НУБіП України, 2023) Мазуркевич, Анатолiй Йосипович; Малюк, Микола Олексійович; Куліда, Марія Анатоліївна; Кладницька, Лариса Володимирівна; Величко, Сергій Миколайович
  Навчальний посібник для самостійного опрацювання навчального мате- ріалу з програми вибіркової навчальної дисципліни «Ветеринарна онкологія». Включає відомості про закономірності виникнення та росту доброякісних і злоякісних пухлин залежно від причини та умов їхнього виникнення, а також виду тварин; методи діагностики та стратегія лікування тварин на прикладах окремих видів пухлин
 • Документ
  Інформаційне забезпечення грошової оцінки земель
  (2023) Новаковська, Ірина Олексіївна; Бавровська, Наталія Михайлівна
  У навчальному посібнику «Інформаційне забезпечення грошової оцінки земель» приділено належну увагу поглибленому розумінню принципів і методів грошової оцінки землі; вивченню інформаційних ресурсів для визначення грошової оцінки землі; методам їх збору, аналізу та практичному застосуванню. Навчальний посібник рекомендовано для викладачів та студентів вищих навчальних закладів спеціальності 051 «Економіка» та 193 «Геодезія та землеустрій», які вивчають такі дисципліни, як «Оцінка землі», «Інформаційне забезпечення грошової оцінки земель» тощо. Посібник буде корисним студентам, аспірантам, викладачам закладів вищої освіти та інших науковців у галузі землеустрою та економіки, а також фахівцям управлінських органів виконавчої влади і місцевого самоврядування у сфері землеустрою
 • Документ
  Комп’ютерна схемотехніка. Ч. 2. Типові вузли комп’ютерних систем
  (Видавничий центр НУБіП України, 2023) Коваленко, Олексій Єпифанович; Волошин, Семен Михайлович; Гусєв, Борис Семенович; Нікітенко, Євген Васильович; Матієвський, В.В.
  Навчальний посібник «Комп’ютерна схемотехніка» (частина 2) призначений для використання здобувачами вищої освіти за спеціальностями 125 «Кібербезпека та захист інформації» і 123 «Комп’ютерна інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» під час самостійної теоретичної підготовки в галузі розробки та проєктування типових вузлів на основі тригерних схем в операційних автоматах комп’ютерних систем. В навчальному посібнику розглянуті порядок синтезу, структурна організація типових цифрових послідовністних вузлів, які побудовані на основі тригерних схем та використовуються в операційних автоматах комп’ютерних систем загального і спеціалізованого призначення, мікроконтролерних системах. Для цих вузлів аналізуються характеристики, властивості функціонування та визначаються динамічні параметри. В результаті опанування навчальним матеріалом, представленим в посібнику, здобувачі вищої освіти мають можливість проєктувати послідовністні пристрої, виконуючи процедуру їх синтезу, в тому числі розробку таблиці переходів, визначення функцій збудження базових тригерів, та проводити аналіз функціонування і визначення параметрів цих пристроїв. Кожний підрозділ посібника містить контрольні завдання та запитаннями, що дозволяє здобувачам вищої освіти отримувати необхідні практичні вміння і навички
 • Документ
  Надійність машин та обладнання
  (Видавничий центр НУБіП України, 2023) Новицький, Андрій Валентинович; Ружило, Зіновій Володимирович; Бистрий, Олександр Миколайович; Банний, Олександр Олександрович; Сиволапов, Володимир Анатолійович
  В навчальному посібнику представлено основні поняття та показники теорії надійності машин та обладнання сільськогосподарського виробництва. Проаналізовані основні види пошкоджень деталей машин. Викладено математичні основи теорії надійності та основи розрахунку одиничних та комплексних показників надійності. Наведено основи випробування машин на надійність, представлено заходи, що направлені на підвищення надійності сільськогосподарської техніки. Навчальний посібник призначений для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальностей 133-«Галузеве машинобудування». Матеріали базуються на узагальненні досліджень, літературних джерел та оригінальних робіт авторів. Навчальний посібник призначений для студентів освітнього ступеню «Магістр», які вивчають дисципліни «Надійність сільськогосподарської техніки», «Надійність обладнання технічного сервісу», «Надійність обладнання лісового комплексу» за спеціальністю «Галузеве машинобудування». Також може бути корисним для спеціалістів, які займаються оцінкою технічного стану, ремонтом та відновленням деталей для забезпечння працездатності машин та обладнання. Ілюстрацій, бібліографічних назв 15.
 • Документ
  Рослинництво з основами кормовиробництва та агрометеорології. Ч.1 Рослинництво
  (Прінтеко, 2023) Каленська, Світлана Михайлівна; Дмитришак, Михайло Ясонович; Мокрієнко, Володимир Анатолійович; Антал, Тетяна Володимирівна; Мазуренко, Богдан Олександрович
  В першій частині підручника «Рослинництво з основами кормовиробництва та агрометеорології. Частина 1. Рослинництво» викладено морфобіологічні, агробіологічні, агротехнологічні основи рослинництва. Висвітлено біологію і сучасні технології вирощування польових культур – зернових, зернобобових, технічних (буряків цукрових, бульбоплідних, олійних, ефіроолійних, ароматичних прядивних, та ін.). Подано сучасні системи захисту рослин від шкідливих організмів. Даний підручник пройшов незалежну експертизу і затверджений до видання рішенням Вченої ради НУБіП України, як підручник для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин»
 • Документ
  Надійність машин та обладнання. Ч.2 Ремонт машин та відновлення деталей
  (Видавничий центр НУБіП України, 2023) Ружило, Зіновій Володимирович; Мельник, Валентина Іванівна; Новицький, Андрій Валентинович; Ревенко, Юлій Іванович; Бистрий, Олександр Миколайович; Попик, Павло Сергійович; Мельник, Вікторія Іванівна
  В навчальному посібнику розглянуті основні методи і способи ремонтування сільськогосподарської техніки та методи і способи відновлення працездатності її елементів. Ефективність виконання усіх видів ремонтних робіт і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки із застосуванням прогресивних технологій може забезпечуватись широко розвиненою системою наукових, виробничих та інших структур. Тому необхідно здійснювати роботи щодо створення й удосконалення ремонтно-обслуговувальної бази аграрного виробництва. Під час формування навчального посібника використані вітчизняний і закордонний досвід щодо ремонтування та обслуговування сільськогосподарської техніки, відповідні наукові розробки, результати фундаментальних наукових досліджень, виконаних та впроваджених в навчальний процес за участі авторів. Матеріал, викладений відповідно до навчальної програми, сприятиме якісній і цілеспрямованій підготовці фахівців з питань ремонтування машин, обладнання та відновлення деталей. Матеріали, що увійшли до посібника, можуть бути корисними як для студентів і викладачів інженерних спеціальностей закладів вищої освіти, так і за підготовки магістрів, аспірантів, а також для широкого кола інженерно-технічного персоналу
 • Документ
  Генетика тварин
  (Видавничий центр НУБіП України, 2023) Хмельничий, Леонтій Михайлович; Супрун, Ірина Олександрівна
  2-е видання навчального посібника для опрацювання теоретичного матеріалу з дисципліни "Генетика тварин" для студентів ОС "Бакалавр" зі спеціальності 204 – Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. Навчальний посібник виправлено та доповнено. Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни "Генетика тварин". Посібник буде корисний не лише для студентів біологічного профілю, але й для учнів загальноосвітніх закладів, абітурієнтів, вчителів біології, аспірантів та широкого кола читачів, які бажають розширити свої знання з генетики
 • Документ
  Управління освітньою діяльністю в 2 частинах
  (Міленіум, 2023) Базелюк, В.Г.; Гречаник, Н.І.; Кубіцький, Сергій Олегович; Шумілова, І.Ф.
  Навчальний посібник підготовлений для магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління навчальним закладом». Він містить робочу програму навчальної дисципліни «Управління освітньою діяльністю», повний лекційний курс укладений авторами, плани практичних занять, список рекомендованої літератури, а також практикум і методичні рекомендації щодо виконання різних видів самостійної та індивідуальної роботи. Посібник може бути корисним викладачам і студентам педагогічних закладів вищої освіти, керівникам установ у галузі освіти та слухачам курсів підвищення управлінської кваліфікації
 • Документ
  Управління освітньою діяльністю в 2 частинах
  (Міленіум, 2023) Базелюк, В.Г.; Гречаник, Н.І.; Кубіцький, Сергій Олегович; Шумілова, І.Ф.
  Навчальний посібник підготовлений для магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління навчальним закладом». Він містить робочу програму навчальної дисципліни «Управління освітньою діяльністю», повний лекційний курс укладений авторами, плани практичних занять, список рекомендованої літератури, а також практикум і методичні рекомендації щодо виконання різних видів самостійної та індивідуальної роботи. Посібник може бути корисним викладачам і студентам педагогічних закладів вищої освіти, керівникам установ у галузі освіти та слухачам курсів підвищення управлінської кваліфікації
 • Документ
  Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю
  (Компринт, 2023) Пєша, Ірина Василівна; Сопівник, Ірина Віталіївна; Галайдюк, Вікторія Вікторівна; Кошук, Олександр Богданович
  Навчальний посібник містить опис нормативно-правових, теоретико-методичних та практичних основ організації і реалізації соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальної підтримки. Представлено основні складові організації соціальної роботи з соціально вразливими категоріями населення: структура та нормативні засади роботи державної системи соціальної підтримки; теоретичні моделі, що є підґрунтям для розробки та впровадження конкретних методів соціальної роботи відповідно до індивідуальних життєвих обставин клієнта або сім’ї; технологічні інструменти реалізації соціальної роботи. Окремі розділи посібника присвячені ґрунтовному аналізу специфічних потреб і особливостей організації соціальної роботи з соціально вразливими категоріями сімей, дітей та молоді, які потребують соціальної допомоги та підтримки. Навчальний посібник стане у нагоді здобувачам вищої освіти, викладачам у навчальному процесі за спеціальностями «соціальна робота», «соціальна педагогіка», «управління соціальними закладами», «менеджмент та управління у соціальній роботі»; фахівцям соціальної сфери, які надають соціальні послуги вразливим категоріям сімей, дітей та молоді; представникам громадських організацій, що забезпечують соціальний захист і соціальну підтримку вразливим категоріям населення.
 • Документ
  Social leadership and team building
  (Comprint, 2023) Sopivnyk, R.; Sopivnyk, I.; Suprun, D.; Hryhorenko, T.
 • Документ
  Ґрунтові деградації і технології відтворення родючості ґрунтів
  (2023-12) Забалуєв, Віктор Олексійович; Балаєв, Анатолій Джалілович; Тонха, Оксана Леонідівна; Піковська, Олена Володимирівна
  Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Ґрунтові деградації і технології відтворення родючості ґрунтів». Буде корисний студентам, аспірантам, фахівцям з ґрунтознавства, екології, землеробства, рослинництва.
 • Документ
  Modern elementary base of digital systems design
  (2023) Kulinich, O.M.; Lakhno, V.A.; Kasatkun, D.; Kharchuk, N.
  The current elementry base for storing information - the main types of memory devices and integrated circuits with a programmable structure is presented in the textbook. The textbook is intended for students who study disciplines related to creation and operation of digital means of information processing in specialty 123 "Computer Engineering" and 125 "Cybersecurity"
 • Документ
  Сенсорний аналіз
  (НУБіП України, 2023) Голембовська Наталія Володимирівна; Крижова Юлія Петрівна; Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна; Слободянюк Наталія Михайлівна; Ісраелян Валентина Миколаївна
  Зміст навчального підручника відповідає навчальній програмі дисципліни «Сенсорний аналіз». Підручник буде корисний студентам, аспірантам та викладачам закладів вищої освіти.
 • Документ
  Технологія виробництва продукції рослинництва. (Розділ дисципліни « Технологія вирощування та зберігання сільськогосподарської продукції)
  (НУБіП України, 2023) Танчик Семен Петрович; Цюк Олексій Анатолійович; Карпенко Олена Юріївна; Рожко Валентина Михайлівна; Центило Леонід Васильович
  Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі з дисципліни «Технологія вирощування та зберігання сільськогосподарської продукції» розділ « Технологія виробництва продукції рослинництва» для спеціальності 208- Агроінженерія та інших інженерних спеціальностей.
 • Документ
  Управління ланцюгом постачань
  (2023) Загурський Олег Миколайович
  В підручнику розглядаються актуальні питання теоретичних та практичних основ управління ланцюгами постачань. В ньому читачі можуть ознайомитися з основними бізнес-процесами, що проходять у ланцюзі постачань, набути навичок проектування та планування ланцюга постачань та створення єдиного інформаційного простору його учасників. Підручник призначений для студентів і викладачів вишів, логістів, фахівців компаній з УЛП, маркетингу, менеджменту, виробництва, продажу.
 • Документ
  Методика санітарних досліджень
  (НУБіП України, 2023) Якубчак Ольга Миколаївна; Адаменко Лідія Володимирівна; Таран Тетяна Володимирівна
  Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Методика санітарних досліджень». Посібник буде корисний студентам, аспірантам та викладачам закладів вищої освіти. У цьому навчальному посібнику викладено класифікацію методів контролю сировини тваринного походження, харчових продуктів і кормів.
 • Документ
  Social Ecology
  (NUBIP, 2023) Rakoid O.O.; Klepko A.V.; Bondar V.I.
  У навчальному посібнику для студентів ОС Бакалавр за спеціальністю 101 Екологія вперше англійською мовою ґрунтовно викладені теоретичні і практичні аспекти соціальної екології; у тому числі, значна увага приділена історії становлення науки та її місцю у системі сучасних екологічних знань, специфічним зв'язкам між суспільством, природою, людиною та її життєвим середовищем у контексті глобальних та регіональних проблем людства з метою не тільки збереження, а й удосконалення середовища людини як природної та суспільної істоти.
 • Документ
  Environmental monitoring
  (NUBiP, 2023) Rakoid O.O.; Bogoliubov V.M.; Klepko A.V.; Bondar V.I.
  У підручнику ґрунтовно викладені теоретичні і практичні аспекти моніторингу, описані особливості організації різних рівнів моніторингу довкілля, розглянуто сучасні методи та засоби моніторингових досліджень, а також розроблено тлумачний словник термінів у сфері екологічного моніторингу. Дане видання є найбільш сучасним підручником в Україні з дисципліни «Моніторинг довкілля» англійською мовою для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».