Підручники та навчальні посібники

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 286
 • Документ
  Охорона праці (електробезпека)
  (2017) Лут, Микола Тихонович; Радько, Іван Петрович; Ковтун, Петро Михайлович; Окушко, Олександр Володимирович
 • Документ
  Технологічне обладнання м’ясопереробних підприємств
  (НУБіП України, 2024) Сарана Віктор Володимирович; Василів Володимир Павлович; Бурова Зінаїда Андріївна; Муштрук Михайло Михайлович; Жеплінська Марія Михайлівна; Слободянюк Наталія Михайлівна
  В підручнику викладені сучасні способи і засоби механізованої переробки м’яса з урахуванням найновіших досягнень науки і техніки. Розглянуто конструкції, принцип дії, технологічне застосування та інженерні розрахунки технологічного обладнання м’ясопереробних підприємств. Видання розраховане для підготовки студентів у вищих навчальних закладах за спеціальностями: 181 – харчові технології, 133 – галузеве машинобудування, 208 – агроінженерія.
 • Документ
  Nature reserve
  (2024) Vagalyuk L.; Lisovyy M.
  The study guide contains theoretical material for mastering the normative course of the discipline "Nature Reserve" for students of the specialty 101 "Ecology" of the Bachelor's degree, which will help future environmental specialists to acquire the necessary minimum knowledge of the ecopolitical, theoretical and practical foundations, regulatory, legal, scientific and institutional support of nature reserve management and the formation of their skills in the protection and management of objects and territories of the nature reserve fund, their creation and expansion. For students, graduate students, teachers and researchers of ecological, biological and agricultural universities specializing in ecology and environmental protection. В навчальному посібнику викладено теоретичний матеріал для засвоєння нормативного курсу дисципліни «Заповідна справа» для студентів спеціальності 101 “Екологія” освітнього ступеня «Бакалавр», що сприятиме засвоєнню майбутніми фахівцями-екологами необхідного мінімуму знань про екополітичні, теоретичні та практичні основи, нормативно-правове, наукове й інституційне забезпечення заповідної справи та формування в них навиків із охорони і управління об’єктами та територіями природно-заповідного фонду, їх створення та розширення. Для студентів, аспірантів, викладачів та наукових співробітників екологічних, біологічних та аграрних вузів, які спеціалізуються в галузі екології та охорони навколишнього середовища.
 • Документ
  Бізнес-планування підприємницької діяльності
  (Видавничий центр НУБіП України, 2024) Ільчук, Микола Максимович; Коновал, Іван Андрійович; Барановська, Оксана Дмитрівна
  У навчальному посібнику викладені теоретичні, методологічні та практичні питання бізнес-планування як важливої умови функціонування підприємств, становлення та розвитку підприємництва в Україні. Висвітлено структуру та логіку складання бізнес-плану, подано методичні аспекти розробки окремих розділів бізнес-плану, оформлення та презентації бізнес- плану. Наведені реальні бізнес-плани інвестиційних проєктів для підприємницьких структур в сфері АПК. Рекомендується для слухачів магістерських програм зі спеціальностей „Економіка”, «Підприємництво та торгівля» закладів вищої освіти, а також підприємців, які започатковують чи розвивають бізнес в Україні
 • Документ
  Практикум з економіки праці й соціально-трудових відносин
  (Видавничий центр НУБіП України, 2024) Ткачук, Вадим Анатолійович; Ланченко, Євгеній Олександрович; Костюк, Тетяна Олексіївна
  У практикумі наведено методичні положення для проведення занять і засвоєння навчальних матеріалів із дисципліни «Економіка праці й соціально-трудові відносини». Викладено мету, завдання, методичні рекомендації, допоміжні матеріали та рекомендовані джерела інформації до проведення практичних занять і самостійної роботи, контрольні питання для перевірки знань, тестові питання тощо. Практикум складається з п’яти розділів, у межах яких розглядаються теоретико-методичні й навчально-практичні основи економіки праці та розвитку соціально-трудових відносин, зокрема на прикладах в аграрному секторі економіки. Видання забезпечить комплексне й систематичне вивчення навчальних матеріалів дисципліни. Для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, а також викладачів, спеціалістів і всіх, хто цікавиться проблемними питаннями регулювання соціально-трудових відносин, організації, нормування й оплати праці, розвитку ринку праці тощо.
 • Документ
  Основи програмування
  (Видавничий центр НУБіП України, 2024) Смолій, Вікторія Миколаївна; Лісовиченко, Олег Іванович
  В навчальному посібнику представлені: прості елементи мови, структури даних і вирази, класи пам'яті, логічні вирази, керуючі структури, відношення, логічні операції, умовні вирази, керуючі структури, масиви та покажчики, функції та структури, директиви препроцесора, файли, функції обміну з потоками, керування буферизацією та завдання, індивідуальні варіанти і приклади розв’язання завдань з лабораторних і самостійних робіт. Наведено перелік базової і допоміжної літератури для поглибленого вивчення курсу та онлайн ресурси. Посібник стане у нагоді для студентів, що вивчають основи програмування. Призначений для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньої програми «Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами»
 • Документ
  Biodiversity and its conservation
  (2024) Vagalyuk, Liudmyla; Lisovyy, M.; Palamarchuk, S.
  The tutorial contains basic theoretical information about the basic concepts of studying biodiversity, its classification, methods of assessment, and preservation. The indicated main threats and problems of today are related to the impoverishment of biodiversity. The tutorial is aimed at familiarizing future specialists with the basic principles of monitoring, inventory of species diversity and wealth, analysis of primary information, etc. For students, postgraduates, teachers, and research staff of biological, ecological, and agricultural universities specializing in the field of ecology and environmental protection.
 • Документ
  Господарський процес
  (Видавничий центр НУБіП України, 2023) Світличний, Олександр Петрович
  У підручнику викладено нормативний навчальний курс для студентів юридичних спеціальностей з урахуванням внесених змін господарського процесуального законодавства. Опануванню студентами навчальної дисципліни сприятиме раціональна та науково обґрунтована структура підручника. У змісті підручника органічно поєднується теорія і практика господарського судочинства. У цьому виданні узагальнено низку питань, що висвітлені в науковій та навчальній літературі з господарського процесуального права. Підручник буде корисним для використання як в навчальному процесі при підготовці студентів, так і для науковців та практичних працівників
 • Документ
  Ветеринарна онкологія
  (Видавничий центр НУБіП України, 2023) Мазуркевич, Анатолiй Йосипович; Малюк, Микола Олексійович; Куліда, Марія Анатоліївна; Кладницька, Лариса Володимирівна; Величко, Сергій Миколайович
  Навчальний посібник для самостійного опрацювання навчального мате- ріалу з програми вибіркової навчальної дисципліни «Ветеринарна онкологія». Включає відомості про закономірності виникнення та росту доброякісних і злоякісних пухлин залежно від причини та умов їхнього виникнення, а також виду тварин; методи діагностики та стратегія лікування тварин на прикладах окремих видів пухлин
 • Документ
  Інформаційне забезпечення грошової оцінки земель
  (2023) Новаковська, Ірина Олексіївна; Бавровська, Наталія Михайлівна
  У навчальному посібнику «Інформаційне забезпечення грошової оцінки земель» приділено належну увагу поглибленому розумінню принципів і методів грошової оцінки землі; вивченню інформаційних ресурсів для визначення грошової оцінки землі; методам їх збору, аналізу та практичному застосуванню. Навчальний посібник рекомендовано для викладачів та студентів вищих навчальних закладів спеціальності 051 «Економіка» та 193 «Геодезія та землеустрій», які вивчають такі дисципліни, як «Оцінка землі», «Інформаційне забезпечення грошової оцінки земель» тощо. Посібник буде корисним студентам, аспірантам, викладачам закладів вищої освіти та інших науковців у галузі землеустрою та економіки, а також фахівцям управлінських органів виконавчої влади і місцевого самоврядування у сфері землеустрою
 • Документ
  Комп’ютерна схемотехніка. Ч. 2. Типові вузли комп’ютерних систем
  (Видавничий центр НУБіП України, 2023) Коваленко, Олексій Єпифанович; Волошин, Семен Михайлович; Гусєв, Борис Семенович; Нікітенко, Євген Васильович; Матієвський, В.В.
  Навчальний посібник «Комп’ютерна схемотехніка» (частина 2) призначений для використання здобувачами вищої освіти за спеціальностями 125 «Кібербезпека та захист інформації» і 123 «Комп’ютерна інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» під час самостійної теоретичної підготовки в галузі розробки та проєктування типових вузлів на основі тригерних схем в операційних автоматах комп’ютерних систем. В навчальному посібнику розглянуті порядок синтезу, структурна організація типових цифрових послідовністних вузлів, які побудовані на основі тригерних схем та використовуються в операційних автоматах комп’ютерних систем загального і спеціалізованого призначення, мікроконтролерних системах. Для цих вузлів аналізуються характеристики, властивості функціонування та визначаються динамічні параметри. В результаті опанування навчальним матеріалом, представленим в посібнику, здобувачі вищої освіти мають можливість проєктувати послідовністні пристрої, виконуючи процедуру їх синтезу, в тому числі розробку таблиці переходів, визначення функцій збудження базових тригерів, та проводити аналіз функціонування і визначення параметрів цих пристроїв. Кожний підрозділ посібника містить контрольні завдання та запитаннями, що дозволяє здобувачам вищої освіти отримувати необхідні практичні вміння і навички
 • Документ
  Надійність машин та обладнання
  (Видавничий центр НУБіП України, 2023) Новицький, Андрій Валентинович; Ружило, Зіновій Володимирович; Бистрий, Олександр Миколайович; Банний, Олександр Олександрович; Сиволапов, Володимир Анатолійович
  В навчальному посібнику представлено основні поняття та показники теорії надійності машин та обладнання сільськогосподарського виробництва. Проаналізовані основні види пошкоджень деталей машин. Викладено математичні основи теорії надійності та основи розрахунку одиничних та комплексних показників надійності. Наведено основи випробування машин на надійність, представлено заходи, що направлені на підвищення надійності сільськогосподарської техніки. Навчальний посібник призначений для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальностей 133-«Галузеве машинобудування». Матеріали базуються на узагальненні досліджень, літературних джерел та оригінальних робіт авторів. Навчальний посібник призначений для студентів освітнього ступеню «Магістр», які вивчають дисципліни «Надійність сільськогосподарської техніки», «Надійність обладнання технічного сервісу», «Надійність обладнання лісового комплексу» за спеціальністю «Галузеве машинобудування». Також може бути корисним для спеціалістів, які займаються оцінкою технічного стану, ремонтом та відновленням деталей для забезпечння працездатності машин та обладнання. Ілюстрацій, бібліографічних назв 15.
 • Документ
  Рослинництво з основами кормовиробництва та агрометеорології. Ч.1 Рослинництво
  (Прінтеко, 2023) Каленська, Світлана Михайлівна; Дмитришак, Михайло Ясонович; Мокрієнко, Володимир Анатолійович; Антал, Тетяна Володимирівна; Мазуренко, Богдан Олександрович
  В першій частині підручника «Рослинництво з основами кормовиробництва та агрометеорології. Частина 1. Рослинництво» викладено морфобіологічні, агробіологічні, агротехнологічні основи рослинництва. Висвітлено біологію і сучасні технології вирощування польових культур – зернових, зернобобових, технічних (буряків цукрових, бульбоплідних, олійних, ефіроолійних, ароматичних прядивних, та ін.). Подано сучасні системи захисту рослин від шкідливих організмів. Даний підручник пройшов незалежну експертизу і затверджений до видання рішенням Вченої ради НУБіП України, як підручник для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин»
 • Документ
  Надійність машин та обладнання. Ч.2 Ремонт машин та відновлення деталей
  (Видавничий центр НУБіП України, 2023) Ружило, Зіновій Володимирович; Мельник, Валентина Іванівна; Новицький, Андрій Валентинович; Ревенко, Юлій Іванович; Бистрий, Олександр Миколайович; Попик, Павло Сергійович; Мельник, Вікторія Іванівна
  В навчальному посібнику розглянуті основні методи і способи ремонтування сільськогосподарської техніки та методи і способи відновлення працездатності її елементів. Ефективність виконання усіх видів ремонтних робіт і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки із застосуванням прогресивних технологій може забезпечуватись широко розвиненою системою наукових, виробничих та інших структур. Тому необхідно здійснювати роботи щодо створення й удосконалення ремонтно-обслуговувальної бази аграрного виробництва. Під час формування навчального посібника використані вітчизняний і закордонний досвід щодо ремонтування та обслуговування сільськогосподарської техніки, відповідні наукові розробки, результати фундаментальних наукових досліджень, виконаних та впроваджених в навчальний процес за участі авторів. Матеріал, викладений відповідно до навчальної програми, сприятиме якісній і цілеспрямованій підготовці фахівців з питань ремонтування машин, обладнання та відновлення деталей. Матеріали, що увійшли до посібника, можуть бути корисними як для студентів і викладачів інженерних спеціальностей закладів вищої освіти, так і за підготовки магістрів, аспірантів, а також для широкого кола інженерно-технічного персоналу
 • Документ
  Генетика тварин
  (Видавничий центр НУБіП України, 2023) Хмельничий, Леонтій Михайлович; Супрун, Ірина Олександрівна
  2-е видання навчального посібника для опрацювання теоретичного матеріалу з дисципліни "Генетика тварин" для студентів ОС "Бакалавр" зі спеціальності 204 – Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. Навчальний посібник виправлено та доповнено. Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни "Генетика тварин". Посібник буде корисний не лише для студентів біологічного профілю, але й для учнів загальноосвітніх закладів, абітурієнтів, вчителів біології, аспірантів та широкого кола читачів, які бажають розширити свої знання з генетики
 • Документ
  Управління освітньою діяльністю в 2 частинах
  (Міленіум, 2023) Базелюк, В.Г.; Гречаник, Н.І.; Кубіцький, Сергій Олегович; Шумілова, І.Ф.
  Навчальний посібник підготовлений для магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління навчальним закладом». Він містить робочу програму навчальної дисципліни «Управління освітньою діяльністю», повний лекційний курс укладений авторами, плани практичних занять, список рекомендованої літератури, а також практикум і методичні рекомендації щодо виконання різних видів самостійної та індивідуальної роботи. Посібник може бути корисним викладачам і студентам педагогічних закладів вищої освіти, керівникам установ у галузі освіти та слухачам курсів підвищення управлінської кваліфікації
 • Документ
  Управління освітньою діяльністю в 2 частинах
  (Міленіум, 2023) Базелюк, В.Г.; Гречаник, Н.І.; Кубіцький, Сергій Олегович; Шумілова, І.Ф.
  Навчальний посібник підготовлений для магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління навчальним закладом». Він містить робочу програму навчальної дисципліни «Управління освітньою діяльністю», повний лекційний курс укладений авторами, плани практичних занять, список рекомендованої літератури, а також практикум і методичні рекомендації щодо виконання різних видів самостійної та індивідуальної роботи. Посібник може бути корисним викладачам і студентам педагогічних закладів вищої освіти, керівникам установ у галузі освіти та слухачам курсів підвищення управлінської кваліфікації
 • Документ
  Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю
  (Компринт, 2023) Пєша, Ірина Василівна; Сопівник, Ірина Віталіївна; Галайдюк, Вікторія Вікторівна; Кошук, Олександр Богданович
  Навчальний посібник містить опис нормативно-правових, теоретико-методичних та практичних основ організації і реалізації соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальної підтримки. Представлено основні складові організації соціальної роботи з соціально вразливими категоріями населення: структура та нормативні засади роботи державної системи соціальної підтримки; теоретичні моделі, що є підґрунтям для розробки та впровадження конкретних методів соціальної роботи відповідно до індивідуальних життєвих обставин клієнта або сім’ї; технологічні інструменти реалізації соціальної роботи. Окремі розділи посібника присвячені ґрунтовному аналізу специфічних потреб і особливостей організації соціальної роботи з соціально вразливими категоріями сімей, дітей та молоді, які потребують соціальної допомоги та підтримки. Навчальний посібник стане у нагоді здобувачам вищої освіти, викладачам у навчальному процесі за спеціальностями «соціальна робота», «соціальна педагогіка», «управління соціальними закладами», «менеджмент та управління у соціальній роботі»; фахівцям соціальної сфери, які надають соціальні послуги вразливим категоріям сімей, дітей та молоді; представникам громадських організацій, що забезпечують соціальний захист і соціальну підтримку вразливим категоріям населення.
 • Документ
  Social leadership and team building
  (Comprint, 2023) Sopivnyk, R.; Sopivnyk, I.; Suprun, D.; Hryhorenko, T.
 • Документ
  Ґрунтові деградації і технології відтворення родючості ґрунтів
  (2023-12) Забалуєв, Віктор Олексійович; Балаєв, Анатолій Джалілович; Тонха, Оксана Леонідівна; Піковська, Олена Володимирівна
  Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Ґрунтові деградації і технології відтворення родючості ґрунтів». Буде корисний студентам, аспірантам, фахівцям з ґрунтознавства, екології, землеробства, рослинництва.