Монографії

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 171
 • Документ
  Спілкування без конфліктів та непорозумінь
  (ЦП "КОМПРИНТ", 2022) Збарський В.К.; Талавиря М.П.
  У роботі будь-якого керівника велике значення має вміння спілкуватись із підлеглими, зокрема – вислухати його й отримати таким чином необхідну усну інформацію. У книжці американського професора психології на конкретних прикладах висвітлені прийоми, які дозволяють отримати точніші і повніші відомості. Аналізуються поширені помилки, що виникають під час сприйняття усної інформації в різних ситуаціях. Для бакалаврів і магістрів, викладачів вищих навчальних закладів, керівників різного рівня, а також для широкого кола читачів.
 • Документ
  Економічний механізм регулювання розвитку здоров’язбережувального простору освіти України в умовах глобальних викликів
  (НУБіП України, 2023) Горяна Л.Г.; Вдовенко Наталія Михайлівна; Олексієнко О.М.
  У монографії розкрито теоретичні засади формування економічного механізму регулювання здоров’язбережувального освітнього простору України в умовах глобальних викликів. Запропоновано базові підходи щодо дослідження механізмів державного регулювання створенням здоров’язбережувального простору освіти й виокремлено проблеми впровадження здоров’язбережувального концепту в освітню систему України за умов воєнного стану. Розкрито основні складові щодо розбудови сучасного освітнього простору в Україні у контексті управління впровадженням концепту здоров’язбереження. Обгрунтовано глобалізаційні тенденції і принципи підготовки науково-педагогічних працівників до управління впровадженням здоров’язбережувальних технологій в закладах освіти. Розкрито напрямки забезпечення галузевої конкурентоспроможності й удосконалення механізмів регулювання розвитку здоров’язбережувального простору освіти в Україні у процесі функціонування провідних галузей національної економіки. Розраховано на науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрів, фахівців різних секторів національної економіки України.
 • Документ
  Оптимізація технологічних рішень утримання і годівлі свиней в умовах промислової технології
  (Іліон, 2023) Лихач, Вадим Ярославович; Повод, Микола Григорович; Шпетний, Микола Борисович; Нєчмілов, Віктор Миколайович; Лихач, Анна Василівна; Михалко, Олександр Григорович; Бакарь, Євген Володимирович; Леньков, Леонід Григорович; Кучер, Олена Олександрівна
  У монографії представлено шляхи підвищення продуктивності свиней різних виробничих груп за оптимізації технологічних рішень утримання та годівлі в умовах промислової технології галузі свинарства. Монографія розрахована на здобувачів вищої освіти освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» спеціальності 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, керівників та спеціалістів підприємств з виробництва свинини, викладачів, наукових співробітників.
 • Документ
  Rural Development under decentralization
  (Teadmus OÜ, 2023) Talavirya, M.P.; Bakun, Y.O.
  The monograph examines the theoretical and methodological principles and practical aspects of the formation of the economic mechanism of state support for rural development and ways to improve it. The basic principles and instruments of support for agriculture and rural areas within the World Trade Organization and the Common Agricultural Policy of the European Union are defined. The state of development of rural areas in terms of revival and sustainable development of the agricultural sector is analyzed. Ways to improve the development of rural areas and improve the financial support of social development of the village are substantiated. Designed for specialists and managers of agro-industrial production, entrepreneurs, scientists, graduate students, students of agricultural schools.
 • Документ
  Використання земельних угідь України на засадах інтенсифікації
  (ФОП Ямчинський О.В., 2023) Збарський, Василь Кузьмич; Талавиря, Микола Петрович
  У монографії висвітлено теоретичні і методичні основи економічної стійкості сільськогосподарських підприємств на основі інтенсифікації виробництва. Досліджено питання системного підходу до розуміння інтенсифікації використання земельних угідь як комплексної економічної категорії, взаємозв’язку інтенсифікації з категоріями сталого землекористування, економічної ефективності використання землі. Зважаючи нате, що у сільському господарстві земля виступає як предметом, так і засобом праці – то у даній роботі розглянуте поняття ролі землі, земельних ресурсів та їх властивості у процесі виробництва. Встановлено, що економічною основою категорій інтенсифікації та ефективності є взаємозв’язок витрат і результатів. Якщо інтенсифікація сприяє досягненню більшої ефективності, то першій відводиться роль причини, фактору, а другій – результату, наслідку. Таким чином, між розглянутими поняттями існує причинно-наслідковий зв’язок. В роботі також знайшли своє відображення особливості використання земельних угідь особистими селянськими та фермерськими господарствами. Монографія розрахована на керівників та спеціалістів підприємств АПК, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, науковців, які досліджують проблеми підвищення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств на основі інтенсифікації виробництва.
 • Документ
  Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей подвійних фосфатів лужних та 3d-металів (Mn, CO, Ni)
  (Експо-друк, 2023) Лаврик, Руслан Володимирович
  Вперше проведено систематичне дослідження розчинності та взаємодії оксиду Mn2O3 в розплавлених фосфатах лужних металів у широкому діапазоні температур та мольних співвідношень M2O:P2O5. Досліджено вплив відповідних фторидів лужних металів на взаємодію та розчинність оксидів Mn2O3, NiO та CoO в фосфатних та фторидофосфатних розплавах M2O-P2O5- MехOу-MF. В результаті проведених досліджень синтезовано 40 сполук, з яких 10 одержано вперше. Проведено повний рентгеноструктурний аналіз 9 подвійних фосфатів лужних металів та мангану і кобальту (ІІ). Одержано нові складні подвійні фосфати лужних металів та мангану, що містять різні фосфатні аніони. Показана можливість синтезу подвійних фосфатів лужних металів та мангану (ІІІ) при використанні нітратів лужних металів в ролі окисника. Встановлено умови утворення фосфатних сполук та досліджено їх деякі фізико-хімічні властивості. Запропоновано ряд систем для вирощування монокристалів подвійних фосфатів лужних та 3d-металів. Монографія може бути використана у закладах вищої освіти, наукових установах та при викладанні спецкурсів для студентів та аспірантів "Хімія розплавлених солей" та "Хімічні реакції в розплавах".
 • Документ
  Еколого-економічне забезпечення раціонального використання земельних ресурсів (регіональний рівень)
  (МПБП "Гордон", 2015) Бутенко, Євген Володимирович; Бавровська, Наталія Михайлівна
  У монографії висвітлено теоретичні аспекти розвитку системи землеустрою в Україні, розкрито еколого-еконoмічні механізми безпечного землекористу- вання. Розглянуто теоретичні основи раціонального землекористування та питання організації території й охорони земель нових агроформувань. Визна- чено шляхи вдосконалення організаційно-економічних механізмів управління, використання та охорони земель у регіональній системі землеустрою. Результати, описані у монографії, базуються на фактичному матеріалі (проекти землеустрою та схеми поділу земельних часток (паїв) новостворених агроформувань), який був узагальнений із застосуванням системного підходу обґрунтування науково-методичних засад сутності раціонального використання земель сільськогосподарських землекористувань у ринкових умовах. Для наукових працівників, аспірантів, землевпорядних, агрохімічних, ґрунтознавчих факультетів вищих навчальних закладів, фахівців землевпоряд- них та інших управлінських, виконавчих органів і місцевого самоврядування.
 • Документ
  Використання рекреаційних територій в контексті ефективного управління землями
  (МВЦ "Медінформ", 2015) Бавровська, Наталія Михайлівна; Бутенко, Євген Володимирович
  В монографії досліджено теоретичні засади та прикладні аспекти організаційно- економічних відносин у сфері ефективного використання рекреаційних ресурсів об`єктів природно-заповідного фонду. Зокрема, сформульовано умови формування рекреаційних об\ктів та запропоновано механізми їхз функціонування (з використаням екологічних показників та параметрів оптимізації оцінки соціальної складової); запропоновано складові організаційно-економічного механізму ефективного використання рекреаційних ресурсів у межах територій та об'єктів ПЗФ шляхом удосконалення методів управління земельними ресурсами ПЗФ на регіональному та місцевому рівнях. Монографія призначена для науковців, фахівців земельних, сільськогосподарських та екологічних органів, працівників виконавчої влади та місцевого самовряду- вання, студентів вищих закладів освіти.
 • Документ
  Структура і оптичні властивості сполук молібдатів та фосфатів
  (2022) Бойко, Володимир Васильович; Неділько, Сергій Герасимович; Хижний, Юрій Анатолієвич; Чорній, Віталій Петрович
  Оптичні та люмінесцентні властивості оксидних кристалів молібдатів та фосфатів різного складу та структури активно досліджуються в останні роки з погляду можливого застосування цих сполук як сцинтиляційних, лазерних, нелінійно-оптичних та акустооптичних матеріалів, компонентів діодів білого світла, випромінювачів світла, конвертерів сонячного випромінювання, а також багатьох інших пристроїв, де використовується матеріали-перетворювачі енергії світла. В монографії висвітлено природу та особливості процесів власної люмінесценції сукупності технологічно перспективних оксидних сполук - молібдатів та фосфатів. Встановлено склад та структуру центрів люмінесцентного свічення, з’ясована роль електронних станів катіонів, оксианіонних груп та дефектів в механізмах оптичного поглинання, люмінесценції та безвипромінювальної релаксації енергії збудження. Для науковців, що спеціалізуються в галузі спектроскопії кристалів та фізики твердого тіла а також аспірантів та студентів фізичних спеціальностей вузів. Монографія є результатом виконання д/б теми № 110/14-пр-2019 «Підвищення енергоефективності світлодіодів для агробіологічних потреб шляхом створення нових люмінесцентних конверторів», яка виконувалась на кафедрі фізики протягом 2019-2021 рр. та захищеної докторської дисертації одного із співавторів.
 • Документ
  Правове регулювання екологічного обліку в Україні
  (ЦП “Компрінт", 2022) Краснова, Юлія Андріївна; Щиглов, Євгеній Олександрович
  У даному монографічному дослідженні, з урахуванням сучасних досягнень економічних наук та теорії екологічного права розкрито юридичну природу екологічного обліку, правові засади його становлення на міжнародному, європейському та вітчизняному рівні, визначено його основні види, правові форми та способи, а також особливості правового регулювання, що дозволило авторам запропонувати шляхи удосконалення теорії екологічного права та екологічного законодавства. Видання розраховано на студентів юридичних спеціальностей, викладачів, наукових працівників, а також на тих, хто цікавиться сучасними проблемами реалізації засад сталого розвитку, зокрема, засобами державного обліку при забезпеченні раціонального використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки.
 • Документ
  Оптимізація технології вирощування життєстійкої молоді гібриду білого та строкатого товстолобів для зариблення водойм комплексного призначення
  (ФОП Ямчинський О.В., 2022) Макаренко, Аліна Анатоліївна; Шевченко, Петро Григорович; Рудик-Леуська, Наталія Ярославівна; Бузевич, Ігор Юрійович; Кононенко, Ірина Сергіївна
  У монографії отримано та проаналізовано основні особливості впливу технологічних параметрів на результати вирощування молоді гібриду білого із строкатим товстолобів у ставах за різного віку і маси тіла для зариблення природних водойм, та розроблено шляхи оптимізації технології вирощування життєстійкої молоді з метою отримання якісної товарної продукції. Робота рекомендована для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура», можуть бути цінними для спеціалістів, що працюють у галузі рибного господарства, а також студентів природничих спеціальностей.
 • Документ
  Виховання краси вчинку студентів аграрних закладів вищої освіти
  (ЦП “Компрінт", 2022) Сопівник, Руслан Васильович; Кушнір, Антоніна Олександрівна
  Монографія присвячена теоретичним і практичним засадам виховання краси вчинку студентів аграрних закладів вищої освіти. Здійснено історичний аналіз підходів до виховання краси вчинку, уточнено сутність понять: «краса вчинку студентів», «освітнє середовище університету». Науково обґрунтовано педагогічні умови виховання краси вчинку студентів в освітньому середовищі університету. Визначено критерії, показники та рівні вихованості краси вчинку студентів. Монографія розрахована на педагогів, науковців, науково-педагогічних працівників, аспірантів, та усіх, хто цікавиться проблемами виховання і самовиховання краси вчинку.
 • Документ
  Виховання ціннісного ставлення до живої природи учнів середнього шкільного віку
  (ЦП “Компрінт", 2022) Діра, Надія Олександрівна; Сопівник, Руслан Васильович; Чередник, Лідія Миколаївна
  У монографії здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано алгоритм практичного вирішення проблеми виховання ціннісного ставлення до живої природи учнів середнього шкільного віку: проаналізовано основні поняття дослідження, які дозволяють усвідомити процес виховання у школярів середнього шкільного віку ціннісного ставлення до живої природи; виокремлено педагогічні умови, а також представлено авторську модель виховання ціннісного ставлення до живої природи, ефективність якої перевірено експериментально. Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів закладів вищої освіти педагогічного спрямування та вчителів учнів середнього шкільного віку.
 • Документ
  Біоморфологія тазостегнового суглоба птахів
  (НУБіП України, 2022) Мельник, Олег Петрович; Друзь, Наталія Віталіївна; Мельник, Олексій Олегович; Стегней, Микола Михайлович
  Монографія присвячена дослідженням тазостегнового суглоба 87 видів птахів, що належать до 22 рядів класу птахів. Описано анатомічні особливості скелетно-м’язових структур тазостегнового суглоба, дана детальна характеристика його складових у різних видів птахів та проаналізовано фактори, які спричинили такі особливості їх будови. Монографія рекомендована науковим працівникам, викладачам, аспірантам, студентам закладів вищої освіти за напрямком підготовки «Ветеринарна медицина» та практикуючим лікарям ветеринарної медицини.
 • Документ
  Парвовірози в собак
  (ПП «Євро-Волинь», 2022) Лісова, Вікторія Вікторівна; Радзиховський, Микола Леонідович; Дишкант, О.В.
 • Документ
  Мазуркевич Анатолій Йосипович, академік НААН України
  (2022) Сорока, Наталія Михайлівна
  У бібліографічному нарисі описано основні шляхи життя видатного вченого і педагога в галузі ветеринарної медицини, доктора ветеринарних наук, професора, академіка НААН України, Заслуженого діяча науки і техніки України, Лауреата Міжнародної премії «Дружба» Мазуркевича Анатолія Йосиповича. Відображено важливі віхи практичної, педагогічної, наукової та громадсько-політичної діяльності відомого вченого
 • Документ
  Динамічна оптимізація машин роликового формування
  (ЦП “Компрінт", 2022) Ловейкін, В'ячеслав Сергійович; Почка, Костянтин Іванович; Ромасевич, Юрій Олександрович
  Монографія написана на основі досліджень авторів режимів руху роликової формувальної установки з рекупераційним, енергетично врівноваженим та врівноваженим приводами для забезпечення зворотно-поступального руху формувального візка. У ній наведено динамічний аналіз установки із кожним вказаним привідним механізмом, здійснено силовий аналіз, проведе-но аналіз нерівномірності руху, виконано динамічний аналіз із врахуванням дисипативних властивостей привідних механізмів, здійснено динамічне зрів-новаження привідних механізмів, а також наведено рекомендації з удосконалення конструкції машин роликового формування. Призначена для наукових та інженерно-технічних працівників, а також може бути корисна аспірантам, магістрам та здобувачам освіти машино-будівних спеціальностей закладів вищої освіти.
 • Документ
  Просторові дестинації сакральної аріхтектури м. Києва
  (2014) Шевченко, Роман Юрійович
  Монографія присвячена історико-архітектурному комплексу м. Києва сакральної та релігійно-паломницької спеціалізації. Досліджується теориторіальна організація ансамблів культвих споруд м. Києва від найдавніших часів до сьогодення. Застосовуються найсучасніші методики та технології: супуникові навігаційні системи, геоінформаційні системи та технології, електронно-картографічні бази даних. Матеріал дослідження забезпечений історичними та сучасними світлинами, які були зроблені під час науково-краєзнавчих експедицій містом, як одного з найважливіших прийомів збору сучасної геопроторової інформації. Результатом реалізації просторового дослідження дестинацій сакральної аріхтектури – є навігаційні карти з розміщенням сучасної культової архітек- тури та інших релігійно-обрядових ланшафтів всіх релігійних вірувань, конфесій та парафій. Зміст роботи поєднує інженерно-картографічні, геоедезичні, фотограмметричні, архітектурно-будівельні питання, напрямки геоінформаційного моделювання та проектування міського середовища. Монографія є апгрейдингом (ремейковим варіантом) кандидатської дисертації ав- тора - «Географо-картографічний моніторинг культових споруд м. Києва» із сучасними змінами та доповненнями та продовженням колективної монографії «Картографічна інтерпретація деяких особливостей м. Києва» Розрахована на вчених-дослідників м. Києва (києвознавців), спеціалістів з пи- тань геоінформатики, геодезії, картографії та суміжних інженерно-технічних наук, студентів спеціальностей «Туризм», «Геоінформаційні системи та технології», «Архітектура», «Спеціальні історичні дисципліни» та всіх тих, кого цікавить історія, географія та картографування м. Києва.
 • Документ
  Києвознавство: просторова інтерпретація урболандшафту
  (2021) Шевченко, Роман Юрійович
  Монографія присвячена дослідженню навколишнього природного середовища (довкілля), а також природних, антропогенних та соціокультурних екологічних публічних просторів м. Києва. Столиця України представляє собою цілий ряд малодосліджених кластерів її території: трансформація природного та антропогенного ландшафтів, особливості довкілля та природокористування у топоніміці міста, аудит історичних та сучасних картографічних матеріалів, як документальних літописів екологічної історії міста, екологія туристсько-рекреаційного та рекреаційно-екскурсійного природокористування природних зон, історія та географія екологічних катастроф та їх генезис. Відповідне дослідження об’єднане у розроблену комплексну парадигму вивчення довкілля та простору м. Києва – обсерваційний моніторинг. Для його реалізації та розв’язання відповідних наукових задач були успішно апробовані сучасні технології геодезії, картографії, фотограмметрії, геоінформаційних систем та технологій. Основою наукових досліджень є еколого-географічні та картографічні рекогностувальні експедиції, які були проведені протягом останніх двадцяти років. Був накопичений величезний за об’ємом фактологічний еколого-географічний матеріал (база даних). Це абриси експедицій, архів стародавніх та сучасних карт, матеріали аерокосмічної зйомки та дистанційного зондування м. Києва. Розроблений та застосований інструментарій технологій полігонного та камерального моніторингу м. Києва: укладена карта ландмарків – реперів еколого-географічних та природоохоронних обсервацій, обґрунтовані нові наукові дефініції: довкілля-простір м. Києва, екологічне києвознавство, інновінг-інструментарій обсерваційного моніторингу великого міста. Вивчені особливості проєктування еколого-туристичних стежок (на прикладі вул. Оболонська набережна). Досліджені маловідомі еколого-гідрографічні об’єкти: каскад озер Почайна, штучні еколого-гідрологічні об’єкти публічних просторів (фонтани та водограї). Окремо вивчені технології створення геоінтелектуальної системи прийняття екологічних рішень у м. Києва. Укладена серія статистичних еколого-моніторингових карт. Представлений широкий опис унікальних та ексклюзивних об’єктів природного та публічного просторів м. Києва із метою їх залучення в систему міського екологічного (зеленого) та урбаністичного (промислового) туризму, рекреації, релаксації, інтерпретації природної та культурної спадщини м. Києва засобами ГІС та ДЗЗ. Монографія буде корисною дослідникам м. Києва: екологам-природоохоронцям, києвознавцям-географам, історикам, картографам, екскурсоводам та гідам-інтерпретаторам, а також спеціалістам у галузі геоінформаційного еколого-географічного картографування великих міст.
 • Документ
  Інструментарій моніторингу довкілля міста Києва
  (2020) Шевченко, Роман Юрійович
  У монографії сформульовані концептуальні положення нової методології екологічного моніторингу – обсерваційної, парадигма якої ґрунтується на розроблених системах і математичних моделях реального та віртуального моніторингу довкілля за допомогою ландмаркових систем наземного, підземного, повітряного, водного та космічного базування. Представлені новітні технічні та технологічні висновки щодо метризації довкілля-простору, розробки геопросторових моделей обсерваційних систем моніторингу на прикладі м. Києва. Зазначається, що обсерваційні дослідження поділяються на класичні (традиційні) та неоновітні, застосовуючи концепти теорії конверсійного моделювання довкілля-простору із апробуваннням алгоритму обсерваційних сценаріїв результатів рекогностування із застосуванням краудсорсингових технологій цифрового картографування. Представлені та відтворені нові можливості дешифрування, ідентифікації та інтерпретації даних дистанційного зондування Землі та оперативних геопросторових моделей мережі інфраструктури екологічних обсервацій, що отримали дефініційне обґрунтування як еколандмарки. Визначені та знайшли підтвердження засади та концепції розробленої теорії формалізованого обсерваційного еколого-географічного картографування. Розроблена серія техноекологічних карт м. Києва, апробація проведена на проблемних полігонах геостаціонарних екологічних досліджень м. Києва. Розрахований на науковців природничих та технічних наук, що займаються інноваційними проблемами реалізації проведення екологічного моніторингу засобами цифрової геодезії та картографії, геоінформаційних систем та аерокосмічних технологій. Монографія рекомендована здобувачами різних ступенів вищої освіти закладів вищої освіти галузей знань «Геодезія та землеустрій», «Природничі науки» та «Науки про Землю» і спрямований на формування картографічних вмінь та геопросторової компетентності засобами ГІС та ДЗЗ.