Journalistic genres according to the international press telecommunications council standards

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

The article deals with the problem of typology of genres of modern news journalism. The purpose of paper is to analyze theoretical and practical approaches to building a system of journalistic genres, to describe the genres of modern news journalism according to the standards of the International Press Telecommunications Council. In particular, various approaches to the typology of genres in Ukrainian and western journalistic schools are considered. It was determined that Ukrainian theorists of journalism follow scheme for dividing genres into informative, analytical, artistic and publicistic; the criteria of division are object of reflection, way of reflecting life stuff, purpose, scope of coverage of reality, specifics of literary and stylistic devices. In the western communication theory, it is common to distinguish such genres as informative, interpretive, opinionative, diversional and utilitarian one, but the main criteria are social function, method and object. In purely practical terms, genres should be considered as a form of journalistic works used in the media industry for the production, coordination and distribution of quality content. General characteristics of news journalism genres recommended by the International Council on Press and Telecommunications are given in the paper.

Опис

У статті розглядається проблема типології жанрів сучасної новинної журналістики. Мета статті – проаналізувати теоретичні та практичні підходи до побудови системи жанрів, описати жанри новинної журналістики за стандартами, розробленими Міжнародною радою з питань преси та телекомунікацій. Зокрема, розглянуто різні підходи до типології жанрів у вітчизняній та західній журналістських школах. Визначено, що українські журналістикознавці дотримуються схеми поділу жанрів на інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні, критеріями якого є об’єкт відображення, спосіб освоєння життєвого матеріалу, призначення, масштаб охоплення дійсності та узагальнення, специфіка літературно-стилістичних засобів. У західній теорії журналістики (комунікації) розрізняють інформаційні, інтерпретаційні, опініонативні (які виражають певну думку, точку зору), розважальні та утилітарні жанри, а головними критеріями розподілу є соціальна функція, метод та предмет. З практичної точки зору, жанри можна розглядати як тип або форму журналістського твору, прийняті в медіа-індустрії для вироблення, узгодження та поширення якісного контенту. У статті наведено загальні характеристики жанрів новинної журналістики, рекомендованих Міжнародною радою з питань преси та телекомунікацій.

Ключові слова

жанр, журналістика, стандарт, Міжнародна рада з питань преси та телекомунікацій

Бібліографічний опис

Balalaieva O.Yu. Journalistic genres according to the international press telecommunications council standards / O.Yu. Balalaieva // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 281. - С. 169-174