Government regulations of foreign economic activity in Ukraine: current situation and ways for improvement

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

In the article it’s made an evaluation of current situation of government regulation of foreign economic activity in Ukraine. It’s defined that integration processes in the world became one of the most important factor, which identifies development of world economy. Practical including country into world trade is due to economic cooperation, the key role played by foreign economic activity. In Ukraine foreign economic activity is based on combining of economics (custom-tariff) and administrative (non-tariff) methods of regulations of foreign economic activity. It’s found out that Ukrainian agriculture are developed lower that in developed countries in the world and in the EU. Main problems lie in the lack of competitiveness of products and their non-compliance with international standards of quality and safety, dominating the structure of exports of products with a low level of processing. It is analyzed dynamics of foreign economic trade in agriculture, defined that the biggest share in agricultural export structure is plant products, main export categories are sunflower oil, corn, barley, soybean, honey, wheat and rye. In the export structure of animal products, main share belongs to poultry products. It is explained main spheres and ways for improvement of government regulations of foreign economic activity in agriculture.

Опис

В статті проведено оцінку сучасного стану регулювання зов-нішньоекономічної діяльності в Україні. Визначено, що інтеграційні процеси в світі стали одним із вагомих чинників, що визначають розви-ток світової економіки. Практичне включення країни в світовий торгі-вельний простір відбувається завдяки економічному співробітництву, ключову роль в якому відіграє зовнішньоекономічна діяльність. В Україні державна зовнішньоекономічна політика здійснюється на основі поєд-нання економічних (митно-тарифних) і адміністративних (нетарифних) методів регулювання ЗЕД. Встановлено, що діяльність агропромисло-вого комплексу країни за рівним розвитку відстає від передових країн світу та ЄС. Основні проблеми цього криються в недостатній конку-рентоспроможності продукції та її невідповідності міжнародним стан-дартам якості й безпеки, домінуванні в структурі експорту продукції з низьким рівнем переробки. Проаналізовано динаміку зовнішньої торгівлі товарами сільського господарства, встановлено, що найбільшу частку в структурі експорту аграрного сектора становить продукція рослин-ництва, основними експортними категоріями є соняшникова олія, кукурудза, ячмінь, соя, натуральний мед, пшениця та жито. В стуркту-рі еспорту тваринницької продукції переважає продукція птахівництва. Обгрунтовано основні сфери та напрями вдосконалення державного регулювання ЗЕД в аграрній сфері.

Ключові слова

foreign economic activity, government regulations, export, tariff and non-tariff ways of custom regulation of foreign economics activity, зовнішньоекономічна діяльність, державне регулювання, експорт, тарифні та нетарифні способи митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Бібліографічний опис

Kyryliuk D.O., Kyryliuk O.F., Klymenko Y.V. Government regulations of foreign economic activity in Ukraine: current situation and ways for improvement / D.O. Kyryliuk, O.F. Kyryliuk, Y.V. Klymenko // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 290. - С. 106-115