Methods of rationalization of energy resources during work with operating system

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

In our time, computer systems have become an integral part of any highly skilled workflow. They spend kilowatt of electricity on millions of mathematical operations, which, in turn, determine the software functionality and are responsible for the result of any work. The article considers the numerical efficiency and expediency of using the economical operating mode of the "Windows 7 Unlimited" operating system of 64-bit type. Numerical data, on the basis of which the coefficients given in the work were calculated, were obtained with the help of the energy efficiency monitoring software Joulemeter 1.2 (licensed product of the Microsoft software laboratory). The main task of the work is to bring exact percentages of savings on the example of a particular computer and the work package of office software programs Microsoft Office 2010, which includes programs: Microsoft Word, Microsoft Excel and Microsoft PowerPoint – and browsers Google Chrome and Internet Explorer with different performance. Based on the results of the experiment, the energy efficiency of the system, when using the economic mode was higher by 0.7% than when using a balanced one. And the maximum energy efficiency of 3.7% was achieved by using the energy-saving Internet Explorer browser instead of Google Chrome.

Опис

В наш час комп'ютерні системи стають невід'ємною частиною будь-якого висококваліфікованого робочого процесу. Вони витрачають кіловат електроенергії на мільйони математичних операцій, які, у свою чергу, визначають функціональність програмного забезпечення і несуть відповідальність за результат будь-якої роботи. У статті розглядається чисельна ефективність і доцільність використання економічного режиму роботи Windows 7 в необмеженій операційній системі 64-бітного типу. Числові дані, на основі яких коефіцієнти, що наводяться в роботі були розраховані, були отримані за допомогою програмного забезпечення моніторингу енергоефективності Joulemeter 1.2 (ліцензійний продукт Лабораторії програмного забезпечення Microsoft). Головне завдання роботи – приносити точні відсотки економії на прикладі конкретного комп'ютера і роботі пакету офісних програм Microsoft Office 2010, який включає в себе програми: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint і браузери Google Chrome та Internet Explorer з різною продуктивністю. Ґрунтуючись на результатах експерименту, енергоефективність системи, при використанні економічного режиму була вище на 0,7%, ніж при використанні збалансованого. І максимальна енергоефективність 3,7% було досягнуто за рахунок використання енергозберігаючого браузера Internet Explorer замість Google Chrome.

Ключові слова

energy efficiency, rationalization, Windows 7, Microsoft Office 2010, Google Chrome, Internet Explorer, енергетична ефективність, раціоналізація

Бібліографічний опис

Golopura S.M., Sinenko B.V. Methods of rationalization of energy resources during work with operating system / S.M. Golopura, B.V. Sinenko // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 296. - С. 95-100