Особливості формування мікробіоценозу ґрунтів Лісостепу України за різного ступеня антропогенного навантаження короткоротаційних сівозмін

dc.contributor.authorГудзь, Сергій Олександрович
dc.date.accessioned2023-05-09T11:53:50Z
dc.date.available2023-05-09T11:53:50Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionThe dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of agricultural sciences on a specialty 03.00.07 «Microbiology». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. Established that in the winter wheat biological fertilizer system is accompanied by an increase in the species diversity of soil microbiota due to Acidobacteria, Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria, Verrucomicrobia and the use of ecological system Bacteroidetes, Firmicutes and Proteobacteria. But the eubacterial complex of soybeans is represented by the following fillets: Proteobacteria, Actinobacteria, Acidobacteria, Gemmatimonadetes, Chloroflexi, Firmicutes, Verrucomicrobia, Bacteroidetes, Planctomycetes. In sugar beet by biological system increased species diversity microbiota soil through phil: Alcaligenaceae, Gaiellaceae, Solirubrobacteraceae, Streptomycetaceae, Solimonadaceae, Syntrophobacteraceae, Xanthomonadaceae, Enterobacteriaceae, Nocardioidaceae, Hyphomicrobiaceae, Hyphomicrobiaceae. But in maize crops with the use of ecological and biological fertilizer systems contributed to the growth of Gaiellales, Actinomycetales, Solirubrobacterales, Xanthomonadales, Myxococcales, Rhizobiales, Bacillales, Sphingomonadales and Gemmatimonadetes. The highest number of microorganisms using organic nitrogen was observed in ecological and biological fertilizer systems, but the use of mineral fertilizers significantly enhanced the development of microorganisms using nitrogen mineral compounds. It was also found that more pedotrophic microorganisms were with a sufficient amount of organic fertilizers, i. e. with the use of ecological and biological fertilizer options. But the number of oligotrophs was higher than the industrial fertilizer system. Also, with the use of ecological and biological fertilizer systems, the number of microscopic fungi was maximum compared to the industrial system. In the biological system of fertilizers, the indicators of the coefficient of mineralization-immobilization of nitrogen were the lowest, which indicates a balance of the processes of mineralization and immobilization. But the increase in the coefficient of pedotrophic indicates an increase in the intensity of decomposition of soil organic matter, in particular humic compounds was in the industrial fertilizer system. Also, the indicators of the coefficient of oligotrophic nature of ecological and biological fertilizer systems indicate a good supply of soil microbiota. It is established that in the absence of organic fertilizer the processes of decomposition of organic residues and synthesis of humic compounds are more intense, which shows the activity of redox enzymes. Consequently, the protease activity of the soil during the growing season increases, and the activity of catalase decreases, which is clearly visible in the second half of the growing season of the crops under study. But the biological system of fertilizers creates optimal conditions for microbiological and enzymatic processes. The biological fertilizer system has the highest indicators of economic efficiency of crop rotationuk_UA
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько- господарських наук зі спеціальності 03.00.07 «Мікробіологія». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021. В агроценозі пшениці озимої за біологічної системи удобрення зростало видове різноманіття за рахунок філ Acidobacteria, Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria, Verrucomicrobia. А от еубактеріальний комплекс сої представлений такими філами: Proteobacteria – 82,0 %, Actinobacteria – 12,1 %, Acidobacteria – 0,9 %, Gemmatimonadetes – 0,7 %, Chloroflexi – 0,5 %, Firmicutes – 0,5 %, Verrucomicrobia – 0,4 %, Bacteroidetes – 0,2 %, Planctomycetes – 0,1 %. В агроценозі буряків цукрових за біологічної системи удобрення зростало видове різноманіття мікробіоти ґрунту за рахунок філ: Alcaligenaceae, Gaiellaceae, Solirubrobacteraceae, Streptomycetaceae, Solimonadaceae, Syntrophobacteraceae, Xanthomonadaceae, Enterobacteriaceae, Nocardioidaceae, Hyphomicrobiaceae, Hyphomicrobiaceae, в посівах кукурудзи за екологічної та біологічної систем удобрення – зростання чисельності представників порядку Gaiellales, Actinomycetales, Solirubrobacterales, Xanthomonadales, Myxococcales, Rhizobiales, Bacillales, Sphingomonadales та Gemmatimonadetes. Найвища чисельність мікроорганізмів, що використовують органічний азот була за екологічної та біологічної систем удобрення, а от застосування мінеральних добрив суттєво посилювало розвиток мікроорганізмів, що використовують азот мінеральних сполук. Також, більше педотрофних мікроорганізмів було за достатньої кількості органічних добрив, а чисельність оліготрофів була вищою за промислової системи удобрення. За біологічної системи удобрення коефіцієнт мінералізації-іммобілізації азоту був найнижчим, що свідчить про зрівноваження процесів мінералізації та іммобілізації. А от підвищення коефіцієнту педотрофності свідчить про збільшення інтенсивності розкладу органічної речовини ґрунту, зокрема гумусових сполук за промислової системи удобрення. Встановлено, що за відсутності застосування органічного удобрення процеси розкладу органічних решток та синтезу гумусових сполук проходять більш інтенсивно, що й показує активність окисно-відновних ферментів. Отже, протеазна активність ґрунту впродовж вегетації зростає, а активність каталази знижується, що яскраво помітно в другій половині вегетації культур досліджуваної сівозміни. За біологічної системи удобрення створюються оптимальні умови для перебігу мікробіологічних та ферментативних процесів, а висока ферментативна активність в цьому варіанті досліду, очевидно є наслідком активізації трансформаційних процесів у ґрунті. За біологічної системи удобрення отримано найвищі показники економічної ефективності вирощування культур сівозміни. Ключові слова: мікробні процеси, система удобрення, ґрунтова мікробіота, ферментативна активність ґрунтуuk_UA
dc.identifier.citationОсобливості формування мікробіоценозу ґрунтів Лісостепу України за різного ступеня антропогенного навантаження короткоротаційних сівозмін : автор. дис. ...кандидата с.-г. наук: 03.00.07 "Мікробіологія" (с.-г. науки) / С.О. Гудзь ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2021. - 21 сuk_UA
dc.identifier.urihttps://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/9746
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectмікробні процеси, система удобрення, ґрунтова мікробіота, ферментативна активність ґрунтуuk_UA
dc.titleОсобливості формування мікробіоценозу ґрунтів Лісостепу України за різного ступеня антропогенного навантаження короткоротаційних сівозмінuk_UA
dc.typeAvtoreferatuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Hudz_avtoreferat_osoblyvosti.pdf
Розмір:
395.88 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:

Зібрання