Міжпредметні зв’язки у процесі викладання вищої математики майбутнім інженерам

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Важливою складовою якісної підготовки майбутніх інженерів є підвищення рівня їх математичної освіти. Це передбачає розуміння суті основних понять і тверджень, що вивчаються в курсі вищої математики, їх тлумачення в різних науках, уміння будувати математичні моделі та застосовувати математичні методи при розв'язанні прикладних задач. У статті розглянуто основні підходи для встановлення міжпредметних зв’язків у процесі викладання вищої математики студентам інженерних спеціальностей, зокрема, в галузі енергетики. Підкреслено важливість використання задач, які ілюструють необхідність введення основних математичних понять, що дає мотивацію та стимулює до вивчення математики. Для реалізації професійного спрямування курсу вищої математики значну увагу слід приділити прикладним задачам, які сприяють розвитку дослідницьких навичок майбутніх фахівців. Зазначено, що математичне моделювання є важливим для встановлення міжпредметних зв’язків та формування науково-цілісного сприйняття світу. Розглянуто приклади введення математичних понять та їх застосування у різних сферах людської діяльності. Для висвітлення міжпредметних зв’язків розглянуто застосування границі та похідної функції, диференціальних рівнянь у прикладних задачах. Підкреслено доцільність використання комбінованих задач, які дають можливість зрозуміти проблему комплексно. Крім того, розглянуто застосування ймовірнісно-статистичних методів при розв’язуванні задач з електроенергетики.

Опис

Ключові слова

міжпредметні зв’язки, професійна спрямованість, прикладні задачі

Бібліографічний опис

Міжпредметні зв’язки у процесі викладання вищої математики майбутнім інженерам / О.Ю. Дюженкова // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 283. - С. 321-327.