Analysis of statistical assessment of domestic factors of environment by students in period of growth of emergency situation of socio-political character

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

To identify transformation of values and prioritization of young people, social survey was conducted by questioning students of various faculties of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. With help of statistical assessment, the damaging factors of the environment were determined during a period of growing social and political emergencies. The influence of prolonged action of dangerous and harmful factors on human life is considered. The distribution of the orientation of values of modern Ukrainian youth relative to the priority of various types of factors in the distribution of points relative to the statistical assessment of dangerous and harmful factors for human life is investigated. Grades given by students have been processed and thus deduced into an average assessment of certain factor. Also, the relative share for each harmful and dangerous factor in total number of others is calculated. A separate unit explored the "Loss of health in hazardous production" factor, which made it possible to identify certain changes in distribution of priority regarding production hazards through years. The attitude to harmful and dangerous factors is analyzed, depending on place of residence, gender and direction of students' preparation. The advantage in giving points to individual factors among groups of students from different faculties has been revealed and patterns of selection of highest and lowest ratings for certain factors have been traced.

Опис

Для виявлення трансформації цінностей та розставлення пріоритетів у молоді, проводилось соціальне опитування шляхом анкетування студентів різних факультетів Національного університету біоресурсів і природокористування України. За допомогою статистичної оцінки визначались уражаючі фактори довкілля в період зростання надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру. Розглянуто вплив тривалої дії небезпечних та шкідливих чинників на життя людини. Досліджено розподіл орієнтації цінностей сучасної української молоді щодо пріоритетності різних видів чинників при розподілі за балами по відношенню до статистичної оцінки небезпечних і шкідливих чинників для життя людини. Оцінки, надані студентами, були оброблені і таким чином виведені в середню оцінку певного чинника. Також, обраховано відносну частку для кожного шкідливого та небезпечного чинника у сумарній кількості інших. Окремим блоком досліджувався чинник «Втрата здоров’я на небезпечному виробництві», що дало змогу виділити певні зміни у розподілі пріоритетності щодо виробничих небезпек упродовж років. Проаналізовано, залежно від місця проживання, статі та напряму підготовки студентів ставлення до шкідливих та небезпечних чинників. Виявлено перевагу у наданні балів окремим чинникам серед груп студентів із різних факультетів та прослідковано закономір-ності вибору найвищих та найнижчих оцінок певним факторам.

Ключові слова

damaging factors, dangerous and harmful factors, statistical evaluation, sociological survey, уражаючі фактори, небезпечні та шкідливі чинники, статистична оцінка, соціологічне опитування

Бібліографічний опис

Piskunova L.E., Zubok T.O., Sukhomlin Yu.V. Analysis of statistical assessment of domestic factors of environment by students in period of growth of emergency situation of socio-political character / L.E. Piskunova, T.O. Zubok, Yu.V. Sukhomlin // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 282. - С. 332-339