Обгрунтування експлуатаційних параметрів машинно-тракторних агрегатів при виконанні польових робіт з використанням дизельного біопалива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. – Національний університет біоресурсіві і природокористування України, Київ, 2015. Дисертація присвячена підвищенню ефективності експлуатації МТА при виконанні технологічних операцій сільськогосподарського виробництва з використанням підігріву дизельного біопалива. Встановлено залежності зміни експлуатаційних та екологічних характеристик роботи дизельного двигуна МТА при використанні чистого дизельного біопалива. Отримано теоретичну залежність динаміки МТА, яка характеризує взаємозв’язок між кутовою швидкістю колінчастого вала двигуна, експлуатаційними параметрами МТА й робочої машини, властивостями агротехнологічного середовища та типу палива і дає змогу описати динаміку перехідних процесів роботи МТА. Обґрунтовано температурні режими нагріву та конструктивно-технологічну схему системи двоступеневого підігріву дизельного біопалива. Експериментально встановлено вплив температури нагріву дизельного біопалива на його витрату. Отримано теоретичну залежність нагріву дизельного біопалива у паливному баку, яка пов’язує його конструкційні параметри, температурні умови навколишнього середовища та параметри теплообмінного процесу і дає змогу визначати час нагріву дизельного біопалива залежно від його температури. Застосування розробленої системи двоступеневого підігріву дизельного біопалива та дотримання обґрунтованого температурного діапазону нагріву розширює температурний діапазон використання чистого дизельного біопалива та зменшує до 7 % його витрату

Опис

Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of technical sciences, specialty 05.05.11 - machines and mechanization of agricultural production. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. Dissertation is dedicated to increasing operational efficiency of МТU exploitation at implementation of manufacturing operations in agricultural production using biodiesel fuel. Dependences of change of operating and ecological descriptions of work of diesel engine of МТU are set at clean biodiesel fuel using. Theoretical dependence of dynamics of МТU is got. It characterizes the relationship between the angular velocity of the crankshaft the engine operating parameters and operating MTU machines, properties Agro-technological environment and the type of fuel. And gives an opportunity to describe the dynamics of transients of MTU work. Grounded heating temperatures and constructive-technological scheme of two-stage heating biodiesel. Experimentally effect of heating temperature biodiesel at its expense. Theoretical dependence of the heating biodiesel in the fuel tank, which connects its structural parameters, temperature and environmental conditions of heat exchange process parameters. It gives an opportunity to determine time of heating of biodiesel depending on its temperature. Using two-stage developed heating system for biodiesel and compliance with reasonable temperature range extends heating temperature range using pure biodiesel and decreases to 7 % of its consumption

Ключові слова

машинно-тракторний агрегат, дизельне біопаливо, витрата палива, тяговий опір, динаміка МТА

Бібліографічний опис

Обгрунтування експлуатаційних параметрів машинно-тракторних агрегатів при виконанні польових робіт з використанням дизельного біопалива: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата техніч. наук: 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськгосподарського виробництва / В. В. Чуба ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 24 с

Зібрання