Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи освітньо-професійної програми Екологія спеціальності 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Анотація

Підготовка і захист кваліфікаційної роботи є завершальним етапом навчання студентів за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів та формою атестації здобувачів вищої освіти. Метою виконання кваліфікаційної роботи є систематизація знань та розширення навичок щодо вирішення завдань відповідно до професійного спрямування.

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою факультету захисту рослин, біотехнологій та екології

Ключові слова

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи освітньо-професійної програми Екологія спеціальності 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : методичні рекомендації / уклад. В. І. Бондарь [та ін.]. - К. :, 2024. - 33 с.