Результативна система управління стратегічним розвитком підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

У статті обґрунтовується комплексний підхід до фор-мування результативної системи управління стратегічним розвитком підприємств. Визначено критерії оцінки результативності в залеж-ності від цілей організації. Дано авторське бачення поняття «резуль-тативне управління», як динамічну здатність соціально-економічних систем що розвиваються та менеджменту, формувати потенційні можливості, передумови стратегічно-інноваційного, конкуренто-спроможного, антикризового, ресурсного, інституціонального, інтелек-туального, стійкого та іншого спрямування в органічній їх єдності як системної цілісності для забезпечення досягндення загальносистемних цілей, шляхом реалізації створених потенційних можливостей в різно-направлених векторах дій згідно з обраними сегментами ринку, спрямо-ваної на: вдиконання зобов’язань перед суб’єктами за інтересами; динамічну конкурентоспроможність; рівень і якість життя працівників організації та населення як суб’єктів попиту стратегічної зони господарювання. Сформований методологічний інструментарій оцінки рівня його проектної обґрунтованості, дано методику визначення синергетичного ефекту та рівня результативності в умовах страте-гічного розвитку.

Опис

Ключові слова

результативність, управління, система, стратегія, розвиток, підприємство

Бібліографічний опис

Гудзинський О.Д., Судомир С.М. Результативна система управління стратегічним розвитком підприємств / О.Д. Гудзинський, С.М. Судомир // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 290. - С. 64-71