Правове регулювання використання та охорони лісів за лісовим та земельним законодавством України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Дисертаційну роботу присвячено комплексному дослідженню теоретичних і практичних аспектів використання та охорони лісів в Україні. У роботі здійснено аналіз доктринальних положень щодо еколого-правових та земельно-правових відносин з приводу правового регулювання використання та охорони лісів за лісовим і земельним законодавством України. У дисертації значну увагу приділено розмежуванню понять «ліс» та «земля», детально досліджено зміст правового режиму лісів та земель лісогосподарського призначення. Здійснено аналіз правових форм використання лісових ресурсів на землях лісогосподарського призначення та їх правової охорони відповідно до лісового та земельного законодавства. На підставі проведеного дослідження розроблено пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України, що забезпечить підвищення ефективності використання та охорони лісів в Україні

Опис

The dissertation in candidacy for the degree of Juridical Sciences on the specialty 12.00.06 – Land Law; Agrarian Law; Ecological Law; Natural Resources Law. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The dissertation is dedicated to the complex research of theoretical and practical aspects of the use and protections of forests in Ukraine. The author made an analysis of theoretical provisions of ecological and land legal relations in the sphere of legal regulation of use and protection of forests in accordance with forest and land legislation of Ukraine. The main attention is paid to the division of definitions «forest» and «land», the essence of the legal regime of forests and forestry lands has been researched. The author analyzed the legal forms of the use of forestry resources within forestry lands and their legal protection under forest and land legislation of Ukraine. On the basis of this research special propositions and recommendations about improvement of the current legislation of Ukraine were made. Their purpose are to provide the increasing of effectiveness of use and protection of forests in Ukraine

Ключові слова

ліс, лісові ресурси,землі лісогосподарського призначення

Бібліографічний опис

Правове регулювання використання та охорони лісів за лісовим та земельним законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / М. М. Заверюха ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 21 с

Зібрання