Морфометричні показники росту стінкистравоходу курей у постнатальному періоді онтогенезу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Інтенсивний розвиток птахівництва диктує необхідність ство- рення науково обґрунтованих нормативів годівлі та утримання сільськогоспо- дарської птиці, продуктивність якої залежить від морфофункціонального стану усіх органів та систем. У зв’язку з цим, великого значення набуває вивчення мор- фологічних особливостей травної системи птахів і механізмів їхньої регуляції. Об’єктом дослідження був стравохід курей кросу Шевер 579 віком 1, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 і 300 діб та 1, 2 і 3 роки. Під час виконання роботи вико- ристовували загальноприйняті класичні методи мікроскопічних досліджень. Відібра- ний матеріал фіксували в 10 % розчині нейтрального формаліну і заливали у парафін відповідно до загальноприйнятої методики. Гістологічні зрізи фарбували гематокси- ліном і еозином. Цифрові показники результатів досліджень обробляли статистич- но за допомогою персонального комп’ютера з використанням програми Excel. Морфогенез стравоходу курей у віковому аспекті проявляється змінами мор- фометричних показників товщини і площі оболонок його стінки. Товщина стінки нерівномірно збільшується до 300-добового віку курей (між складками 1360,08 ± 30,31 і в ділянці складок 2492,88 ± 41,34 мкм – краніальна та відповідно 1374,75 ± 27,56 і 2496,54 ± 52,36 мкм – каудальна частини). Площа слизової оболонки стра- воходу збільшується до 180-добового віку курей (54,10 ± 0,81 – краніальна і 54,91 ± 0,74 % – каудальна частини), а м’язової і адвентиційної (серозної) оболонок змен- шується (відповідно 42,17 ± 0,89 і 3,73 ± 0,38 – краніальна та 42,73 ± 0,92 і 2,36 ± 0,35 % – каудальна частини). У птиці старшого віку показники товщини стінки і площі оболонок стравоходу суттєво не змінюються.

Опис

Ключові слова

кури, стравохід, морфогенез, морфометричні показники, слизова оболонка, м’язова оболонка, адвентиційна (серозна) оболонка

Бібліографічний опис

Морфометричні показники росту стінкистравоходу курей у постнатальному періоді онтогенезу / Н.В. Дишлюк // Український часопис ветеринарних наук. – К. : НУБіП України, 2019. - Том 10, № 3. – С. 14 - 20