Продуктивність пшениці озимої залежно від попередників та густоти стеблостою в Правобережному Лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-господарських наук зі спеціальності 06.01.01 «Загальне землеробство». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. У дисертації обґрунтовано та напрацьовано рекомендацій виробництву щодо економічно і енергетично доцільного вирощування нових сортів пшениці озимої після оптимальних попередників за обґрунтованих норм висіву в Правобережному Лісостепу України, що дозволить збільшити виробництво високоякісної сільськогосподарської продукції. В умовах Правобережного Лісостепу України на чорноземі типовому крупнопилувато-середньосуглинковому на лесі уперше здійснено всебічну агротехнічну оцінку попередників – гороху, кукурудзи на силос, сої, гречки посівної, ріпаку озимого залежно від сортів – Поліська 90, Подолянка, Миронівська 65, Смуглянка, а також норми висіву схожого насіння пшениці озимої: 4,0 млн шт. сх. нас./га; 4,5; 5,0 та 5,5 млн шт. сх. нас./га. Встановлено суттєве, на 53,2 %, підвищення урожайності сорту пшениці озимої Смуглянка за норми висіву 5 млн шт. сх. нас./га після попередника гречки посівної. В результаті досліджень зафіксовано підвищення господарської, економічної та енергетичної ефективності вирощування пшениці озимої сорту Смуглянка після попередника гречки посівної із нормою висіву 5,0 млн шт. сх. нас./га, що забезпечує досягнення урожайності культури 7,2 т/га із рентабельністю 112,2 % та коефіцієнтом енергетичної ефективності Кее=4,09

Опис

The thesis is to obtain the scientific degree of the Candidate of Agricultural Sciences in Specialty 06.01.01 General Agriculture. National University of Life and Environmental Science of Ukraine, Kyiv, 2017. In the thesis justified recommendations for the production of relatively economically and energetically expedient of growing new varieties of winter wheat after the optimal predecessors at the reasonable seeding rate in the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine, which will increase the production of high quality agricultural products. In terms of Right-Bank Forest-Steppe Ukraine in black and typical large silty medium clay to loess the first time implemented comprehensive agrotechnical assessment predecessors – peas, corn silage, soybean, buckwheat seed, winter rape, depending on the variety – Poliska 90 Podolyanka, Myronivska 65, Smuglyanka, and seeding rate of winter wheat: 4 million units. seeds/ha; 4.5; 5 and 5.5 million units. seeds/ha. Established substantial at 53.2 %, increase yield of winter wheat Smuglyanka by seeding rate of 5 million units. seeds/ha after predecessor buckwheat. As a result of researches recorded increased economic and energy efficiency of winter wheat varieties Smuglyanka after predecessor buckwheat with seed rate of 5 million units. seeds/ha., which achieves winter wheat yield 7.4 t/ha with profitability of 112.2 % and the coefficient of energy efficiency Kee=4.09

Ключові слова

пшениця озима, попередник, густота стеблостою, поживні речовини, доступна волога, забур’яненість, урожайність, продуктивність, рентабельність, економічна та енергетична ефективність

Бібліографічний опис

Продуктивність пшениці озимої залежно від попередників та густоти стеблостою в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.01.01 "Загальне землеробство" / О. М. Паламарчук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 22 с

Зібрання