Науково-експериментальне обгрунтування імуногенної ефективності вакцини "Метакол" проти колібактеріозу великої рогатої худоби

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія». Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2017. Дисертаційну роботу присвячено вивченню імуногенної ефективності вакцини за імунізації нетелей та подальшого забезпечення напруженого протиешерихіозного імунітету у молодняку великої рогатої худоби за його щеплення у 10-добовому віці. Подано результати морфологічних, культуральних, біохімічних властивостей дослідних культур різних штамів Е. coli, результати серологічної типізації культур збудника, визначено ступінь їх патогенності та імуногенної активності на білих мишах, підібрано перспективний штам для конструювання вакцини «Метакол» проти колібактеріозу тварин. Викладено матеріали лабораторного контролю експериментальної серії вакцини за зовнішнім виглядом, рівнем рН, залишковою кількістю вільного формальдегіду, а також результати дослідження її на токсичність та нешкідливість, відсутність бактеріальної і грибної контамінації, імуногенну ефективність. Представлені матеріали засвідчують імунобіологічну перебудову в організмі нетелей за їх щеплення вакциною. Проведено порівняльний аналіз імуно-протективних показників телят, одержаних від імунізованих та неімунізованих тварин, а також досліджень телят, щеплених у 10-добовому віці, які були одержані від вакцинованого та невакцинованого поголів’я нетелей, за гематологічними показниками, станом імунокомпетентних клітин, показниками опсоно-фагоцитарної реакції, вмістом загального білка та γ-глобулінової фракції, рівнем гетерофільних аглютинінів. Обґрунтовано доцільність застосування експериментального зразка вакцини «Метакол» проти колібактеріозу тварин за представленими розрахунками економічної ефективності при проведенні профілактичних щеплень тварин у виробничих умовах

Опис

Dissertation for the degree of candidate of veterinary sciences, speciality 16.00.03 «Veterinary Microbiology, Epizootiology, Infectious Diseases and Immunology». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. Dissertation work is devoted to the study of natural and specific protection of newborn animals through maternal immunity by immunization of cows and heifers in the last stages of pregnancy and further providing a high-level immunity against escherichiosis in calves after administrating vaccine to the 10 day old animals. The results of morphological, cultural, fermentative and biological properties of tested cultures of E. coli were presented, and it was evaluated the degree of pathogenicity and immunogenicity of bacterial cultures with inbred white mice and the virulent and highly immunogenic strain of Escherichia for designing vaccines «Metakol» against animal colibacteriosis was selected. The laboratory control sample of experimental vaccines were tested for appearance, pH, residual amount of formaldehyde, safety, toxicity, completeness of inactivation, the absence of bacterial contamination by microorganisms and microscopic fungi, immunogenic efficacy and this results presented in the dissertation. The shown results of evaluation of immunological restructuring of the body of heifers after administrating the vaccine test samples. It was carried out the comparative analysis of maternal immunity indexes in the blood of 10 day old calves derived from immunized animals and intact control animals were presented. The comparative analysis of test group of suckling calves obtained from vaccinated and unvaccinated cows and calves vaccinated at 10 days’ age was carried out for hematological indexes, immune cells, indicators opsonic phagocytosis tests, total protein content, γ-globulins fraction and heterophilic agglutinins. It was substantiated the economic efficiency of the applying of experimental sample of vaccines «Metakol» against colibacteriosis for the animals and cost calculation for conducting of the preventive vaccination in a livestock enterprise was presented

Ключові слова

колібактеріоз, специфічний захист, Е. coli, вірулентність, імуногенність, Т-лімфоцити, В-лімфоцити, Т-хелпери, Т-супресори, фагоцитарна активність, імуноглобуліни М і G, загальний білок, γ-глобулінова фракція, гетерофільні аглютиніни

Бібліографічний опис

Науково-експериментальне обгрунтування імуногенної ефективності вакцини "Метакол" проти колібактеріозу великої рогатої худоби: автореф. дис. ... кандидата ветеринарних наук: 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія" / Т.Б. Васильева ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 20 с.

Зібрання