Дослідження дозатора мобільного агрегата для сівби в умовах підвищеної вологості ґрунту

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Урожайність сільськогосподарських культур є головним чинником інтенсивного господа рювання. На урожайність впливає багато факторів. Сі вба є надзвичайно важливою технологічною опера цією. Від способу сівби, норми висіву насіння і гли бини його заробки, строків сівби і вологості грунту під час сівби в значній мірі залежить майбутній урожай. Відомі такі способи сівби: рядковий, вузькоряд ний, перехресний, стрічковий, смуговий і розкидний, які застосовують в основному залежно від сільського сподарської культури. Багаторічними дослідженнями встановлено, що вузькорядний i перехресний способи сівби майже рiвноцiннi, а середній приріст врожаю від них порівняно з рядковим становить всього 1,6 ц/га, а при розкидному способі сівби урожайність озимої пшениці i ярих культур більша на 4…10% ніж при ря дковому. Тому розкидний спосіб сівби набуває поши рення в багатьох країнах світу. Для реалізації розкидного способу сівби викорис товують відцентрові та пневматичні розсіювачі. Відце нтрові розсіювачі прості за будовою але поступаються пневматичним за рівномірністю розподілу насіння по ширині захвату посівного агрегата. Враховуючи наведене, розроблено мобільний ви сокопродуктивний агрегат для сівби в умовах підвище ної вологості ґрунту, який складається із мобільного енергетичного засобу і змонтованого на ньому техно логічного модуля. Для забезпечення високої прохідно сті і мінімальної ущільнювальної дії його ходових сис тем, використані шини наднизького тиску (0,1...0,5 кгс/см2 , габаритні розміри - 1300х600х500 мм). Такі шини здатні забезпечити робочу швидкість агрегата до 40 км/год, при цьому агрегат в умовах підвищеної во логості ґрунту створює питомий тиск на ґрунт лише 0,012...0,016 МПа, тому не залишає на поверхні поля колії і сівбу зернових культур такими посівними агре гатами можливо розпочинати на 2…4 дні раніше (за умов надмірного зволоження ґрунту), а виконання сі вби при вологості ґрунту 20…29% забезпечує підви щення урожайності на 25...30%.

Опис

Ключові слова

мобільний агрегат, сівба, розкидний спосіб, технологічний модуль, дозатор, подача насіння, котушка

Бібліографічний опис

Дослідження дозатора мобільного агрегата для сівби в умовах підвищеної вологості ґрунту / Д.Г. Войтюк, М.С. Волянський, В.М. Мартишко // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 298. - С. 25-29.