Method of designing a resource-effective control system for vegetable growing modes in greenhouses

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Greenhouse complexes are characterized by the presence of significant energy streams used to provide technology for cultivation. High energy prices create conditions for the development of special systems that are able to reduce, but better to minimize energy costs. Worthy of note are resource-efficient algorithms for energy flows control throughout the growing season. The results of previous studies have allowed us to conclude that additional information on the predicted values of ambient temperature, solar radiation, information of biological filling states allows us to create a knowledge base and use it for the formation of control impacts on biotechnical objects in order to minimize energy consumption while ensuring production with the required quality and volumes. The solution of these problems is possible through the use of modern intelligent algorithms for processing information coming from the control object, and the use of results for the formation of appropriate control strategies in order to maximize the production profits . The proposed system with the use of intelligent information technologies and software based on the predicted values of external natural disturbances and the current parameters of the technological process will provide the decision making support, monitoring the biotechnical object parameters. Therefore, it is important to use resource-efficient algorithms for: forecasting of natural perturbations and formation of high reliability of optimum regimes of growing of vegetable products taking into account the states of the biological component of the control and pricing policy in the market of commodity products.

Опис

Тепличні комплекси характеризуються наявністю значних енергетичних потоків, що використовуються для забезпечення відповідної технології. Високі ціни на енергоносії (природній газ, електрична енергія) створюють умови для розроблення спеціальних систем, здатних зменшити, а краще мінімізувати, енергетичні витрати. Заслуговують на увагу ресурсоефективні алгоритми керування енергетичними потоками на таких об’єктах. Результати попередніх досліджень дали змогу зробити висновок, що додаткова інформація щодо прогнозних значень температури навколишнього середовища, сонячної радіації, інформація про стани біологічного наповнення дозволяє створити базу знань та використати її для формування керуючих впливів на біотехнічні об’єкти з метою мінімізації енергоспоживання, забезпечуючи при цьому виробництво продукції потрібної якості та обсягів. Вирішення зазначених проблем можливе за допомогою використання сучасних інтелектуальних алгоритмів опрацювання інформації, що надходить від об’єкта керування, та застосування результатів для формування відповідних стратегій керування з метою максимізації прибутку за результатами виробництва. Запропонована система із застосуванням інтелектуальних інформаційних технологій та програмного забезпечення на основі прогнозованих значень зовнішніх природних збурень та поточних параметрів технологічного процесу забезпечить підтримку прийняття рішень, контроль та моніторинг параметрів біотехнічного об’єкта. Тому актуальним є використання ресурсоефективних алгоритмів для: прогнозування природних збурень та формування з високою надійністю оптимальних режимів вирощування овочевої продукції з урахуванням станів біологічної складової об’єкта керування та цінової політики на ринку товарної продукції.

Ключові слова

greenhouse complex, resource efficiency, methods of designing systems, тепличний комплекс, ресурсоефективність, проектування систем

Бібліографічний опис

Dudnyk A. Method of designing a resource-effective control system for vegetable growing modes in greenhouses / А. Dudnyk // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 283. - С. 81-88.