Дієслівні форми з постфіксом -ся в середньонаддніпрянських говірках

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

Важливим завданням українського мовознавства останніх десятиліть стало відродження національної специфіки української літературної мови, зокрема щодо обмеженого використання дієслів із -ся в пасивних конструкціях. З огляду на це, актуальність статті зумовлена відсутністю спеціальних праць, присвячених докладному аналізу функціонування дієслівних форм із постфіксом -ся в середньонаддніпрянському діалекті, що став основою формування нової української літературної мови. Підґрунтям статті є зв’язні тексти, записані в різних групах досліджуваних говірок. Такий підхід уможливив удокладнення характеристики дієслівних форм із постфіксом -ся у зв’язному діалектному мовленні, виявлення найтонших відтінків значень. У статті розглянуто функціонування дієслівних форм із постфіксом -ся в усьому середньонаддніпрянському ареалі, з’ясовано значення, якого надає ця морфема дієсловам-присудкам, вказано на характерні ознаки граматичної системи досліджуваного діалекту: перевагу дієслів активного та зворотно-середнього стану, набуття дієсловами із -ся у двокомпонентних пасивних конструкціях активного значення та нетиповість пасивних тричленних конструкцій народній мові. Помічено деяку зумовленість появи в текстах трикомпонентних пасивних конструкцій рівнем освіти та професією діалектоносіїв.

Опис

Ключові слова

дієслово, постфікс -ся, конструкція, середньонаддніпрянський діалект

Бібліографічний опис

Мартинова Г.І. Дієслівні форми з постфіксом -ся в середньонаддніпрянських говірках / Г.І. Мартинова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 292. - С. 38-45