Продуктивність нуту та активність бобово-ризобіальної системи рослин за передпосівної обробки насіння в Правобережному Лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертацію присвячено питанням удосконалення технології вирощування, агробіологічним основам формування врожаю нуту уПравобережному Лісостепу України. Уперше для умов Правобережного Лісостепу України встановлено продуктивний потенціал нуту, виявлено особливості формування його врожайності та якості насіння на чорноземі типовому залежно від біопрепаратів бульбочкових бактерій та колоїдного розчину молібдену, та визначено ефективність рослинно-бактеріальних систем. Проведено оцінку індивідуальної продуктивності рослин нуту та співвідношення структурних елементів. Встановлено особливості формування якості зерна досліджуваних сортів нуту залежно від передпосівного обробляння насіння. Визначено вміст незамінних амінокислот та сирого протеїну у зерні нуту. Проведено розрахунки економічної та енергетичної ефективності технології вирощування нуту у Правобережному Лісостепу України. Уперше в Україні створено композиційні біопрепарати на основі високоефективного штаму бульбочкових бактерій та мікроелементів у формі колоїдного розчину біогенних металів. Визначено оптимальні параметри та закономірність формування елементів структури врожаю нуту залежно від технології вирощування: загальне виживання, густота рослин, кількість бобів, довжина бобу, кількість зерен на рослині, маса 1000 зерен. Встановлено взаємозв’язок між елементами структури врожаю та шляхи регулювання їх параметрів за допомогою елементів технології

Опис

Thesis submitted for the degree of Candidate of agricultural sciences, specialization – 06.01.09 – Plant science. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. Dissertation is devoted to improving of cultivation technology and to studying the agrobiological foundations of chickpea on the Right-bank Forest Steppe of Ukraine. For the first time the chickpea productive potential was studied in conditions of Right Bank Forest Steppe of Ukraine, the features of formation of yield and seed quality was established for typical chernozem and depending on the biopreparation of nodule bacteria and colloidal solution of molybdenum pre-treatment. Efficiency of the plant-bacterial systems based on the variants of treatments by nodule bacteria and colloidal solution of molybdenum. The plant productivity of chickpea and composition of yield structure elements was measured. The features of formation of chickpea grain quality was studied depending on the pre-treatment of seeds. The content of essential fatty acids and protein in the seeds was determined. The economic and energy efficiency technology of chickpea cultivation on the Right Bank Forest Steppe of Ukraine was calculated. For the first time in Ukraine the compositions of biopreparation based on the high-efficient strains of endophytic and rhizospheric bacteria and microelements in the form of the colloidal solution of biogenic metals was created. The optimum parameters of formation and structure elements of chickpea yield was determined. The relation between structure elements yield and ways of adjusting their parameters was established

Ключові слова

нут, сорт, бобово-ризобіальна система, технологія вирощування, передпосівне обробляння насіння, структура врожаю, продуктивність, якість зерна

Бібліографічний опис

Продуктивність нуту та активність бобово-ризобіальної системи рослин за передпосівної обробки насіння в Правобережному Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.01.09 - рослинництво / О. М. Щербакова ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 25 с

Зібрання