Програмування в системі управління виробництвом продукції льонарства

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Для Полісся України льон-довгунець – основна технічна культура комплексного використання. З льону отримують три цінних види продукції – волокно, насіння та кострицю, які мають широкий спектр використання та насичення ринку сировиною і товарами народного споживання. Проте упродовж останніх десятиріч виробництво продукції льонарства різко зменшилося. Розглядаючи особливості льонарства, встановлено, що необхідно виходити з такої методологічної позиції, як найбільш повне викорис-тання потенціалу галузі. Це можливо лише на основі адаптивного її ведення, яке передбачає отримання комплексного ефекту від застосу-вання взаємодії основних чинників льоновиробництва – агрокліматич-них, техніко-технологічних та організаційно-економічних. Управління виробництвом продукції льонарства здійснюється з метою його оптимізації та включає ряд етапів побудови і використан-ня математичних моделей вирощування льону. Використання прогресивних методів виробництва продукції льону-довгунця на основі програмування врожайності має науково-практичну цінність і полягає в оптимізації кількісного співвідношення регулюючих чинників із врахуван-ням нерегулюючих агрокліматичних умов, які в комплексі з інновацій-ними технологіями виробництва забезпечують одержання максималь-ної врожайності за найраціональнішого використання наявних ресурсів. Розглянуто методичні підходи до визначення програмованої врожай-ності льонопродукції за рівнем природної родючості ґрунту та розрахунком норм добрив на заплановану урожайність.

Опис

Ключові слова

програмування, прогнозування, управління, льонарство, льонопродукція, урожайність, організація

Бібліографічний опис

Чухліб А.В. Програмування в системі управління виробництвом продукції льонарства / А.В. Чухліб // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 290. - С. 277-282