Biomotphological features of hip joint (skeleton, ligaments, muscles) og pink flamingo

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

This work is devoted to the study of the biomorphological features of hip joint, namely, it's skeleton, ligaments, muscles. The study of the peculiarities of the locomotive apparatus of birds in line with other animals makes it pissible to understand phylogeny as an adaptive process, which forms the basis of evolution in general meaning. The article gives a theoretical generalization of the features of the hip joint's structure of birds, which are characterized by different types of biomorphological adaptations, namely the type and speed of ground movement in the medium of exastance. This allows to conduct from new position an analysis of processes of differentiation and transformation of the hip joint’s muscles and features of skeletal elements of birds that function and develop under the influence of various external features. There are described generalizated of the original systematic morphological study of the hip joint elements, as the main apparatus of the bipedal locomotion of the class of birds. For the first time, detailed comparative description of the skeletal, ligaments and muscles of the hip joint of the pink flamingo is presented. The biomorphological features of the muscles, acting on the hip joint of the pink flamingo were investigated. It was establushed, the that degree of differentiation of the muscles is due to the walking type of bipolar locomotion, as well as the biomorphological features of the static, which in turn imposes certain imprints on the degree of development of each individual muscle.

Опис

Дана робота присвячена вивченню біоморфології тазостегнового суглоба, а саме його скелету, зв’язок та м’язів. Вивчення особливостей будови локомоторного апарату птахів у порівнянні із іншими тваринами дає можливість зрозуміти філогенез як адаптивний процес, що складає основу еволюції взагалі. У статті наведене теоретичне узагальнення особливостей будови тазостегнового суглоба птахів, які характеризуються різними типами біоморфологічних адаптацій, а саме типом та швидкістю наземного пересування у середовищі існування. Це дозволяє з нових позицій провести аналіз процесів диференціації та трансформації м’язових та особливостей скелетних елементів тазостегнового суглоба птахів, що функціонують та розвиваються під дією різних зовнішніх чинників. Викладено узагальнені результати оригінального системного морфологічного дослідження елементів тазостегнового суглоба, як основного апарату біпедальної локомоції класу птахів. Вперше наводиться детальний порівняльний опис скелету, зв’язок та м’язів тазостегнового суглоба у фламінго рожевого. Досліджено біоморфологічні особливості м’язів, що діють на тазостегновий суглоб у фламінго рожевого. Встановлено, що ступінь диференціації м’язів обумовлений крокуючим типом біпедальної локомоції, а також біоморфологічними особливостями статики, що, у свою чергу, накладає певні відбитки на ступінь розвитку кожного окремого м’яза.

Ключові слова

птахи, кістки, тазостегновий суглоб, birds, bones, hip joint

Бібліографічний опис

Biomotphological features of hip joint (skeleton, ligaments, muscles) og pink flamingo / N.V. Druz, K.S. Savchuk // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. – К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 285. – С. 108 - 113