Органічна речовина чорнозему типового за застосування ресурсоощадних технологій в короткоротаційній сівозміні Правобережного Лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертаційна робота присвячена вивченню змін вмісту органічної речовини та показників гумусного стану чорнозему типового під впливом ресурсоощадних технологій із мінімізацією обробітку ґрунту та біологізацією систем землеробства в короткоротаційній сівозміні Правобережного Лісостепу України. Досліджено масу коренево-пожнивних решток, що надходять у ґрунт після вирощування культур сівозміни та співвідношення в них С:N. Проаналізовано кількість органічної речовини в чорноземі типовому та зміни основних показників гумусного стану, що відбулись під впливом застосування різних систем обробітку ґрунту і удобрення. Вивчено вплив органо- мінерального удобрення з використанням соломи, сидератів і мінеральних добрив на співвідношення вуглецю до азоту, які надходять до ґрунту з добривами та рештками вирощуваних культур. Також виявлена тенденція до зниження вмісту органічної речовини в ґрунті впродовж досліджень, в результаті чого рекомендується поповнювати її надходження шляхом залишення на полі побічної продукції культур короткоротаційної сівозміни

Опис

Thesis for the accademical degree of Candidate of Agricultural Sciences in the specialty 06.01.03 – agricultural soil science and argophysics. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis is devoted to the investigation of changes in soil organic matter and humus parameters in typical chernozem under the influence of resource - saving technologies and minimizing tillage farming systems in biologization in short-term crop rotation of Forest-Steppe of Ukraine. The mass of crop-root residues entering the soil after crop rotation value and the ratio of them C:N was investigated. The amount of organic matter in typical chernozem and changes of the main indicators of humus condition that occurred under the influence of the use of different tillage systems and different fertilization was analyzed. The effect of organic and mineral fertilizers with using of the straw and green manure application and mineral fertilization on the ratio of carbon to nitrogen, that come into the soil with fertilizers and plants residues was researched. The tendency of al creasing of organic matter in the soil was determinated. In the result, the letting of the plant residues (ancillary products) on field in short-term crop rotation is recommended for organic matter returning in the soil

Ключові слова

чорнозем типовий, органічна речовина, рослинні рештки, гумусний стан ґрунту, баланс гумусу, солома, сидерати, мінеральні добрива

Бібліографічний опис

Органічна речовина чорнозему типового за застосування ресурсоощадних технологій в короткоротаційній сівозміні Правобережного Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.01.03 - агрогрунтознавство і агрофізика / В. С. Олійник ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 22 с

Зібрання