Безпека використання технологічного обладнання біотермічної обробки рослинних відходів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Розглянуті проблеми нормування елек тромагнітних випромінювань. В даній статті розпові дається про фізику впливу мікрохвильового випромі нювання на різні матеріали і людини, про відмінність мікрохвильового і іонізуючого випромінювання, про захист від мікрохвильового випромінювання і про іс нуючі в світі стандартам при роботі з НВЧ. Описані су часні підходи до встановлення гранично-допустимих рівнів ЕМВ та можливі зміни в організмі людини під впливом високочастотних випромінювань, наведено основні способи та засоби захисту від них. Охаракте ризовано найбільш поширені джерела електромагніт ного поля, під впливом якого знаходиться кожна лю дина. Обговорюються перспективи досліджень, спря мованих на уніфікацію та оптимізацію міжнародних та національних нормативів гранично допустимих рівнів впливу електромагнітних випромінювань на людину. Виявлено що потужність випромінювання, що по глинається матеріалом (деревиною) регулювати немо жливо, вона залежить від виду рослинних відходів, їх вологості і форми. Встановлено, що необхідно прави льно вибирати потужність випромінювання, що погли нається захистом і потужність випромінювання НВЧ джерела з урахуванням, що для забезпечення фонової потужності, яка може впливати на людей. Розглядається методика вибору захисту від впливу кількох джерел ЕМВ що в даний час є пробле мою і вимагає виконання групи заходів, а процес їх ре алізації є досить трудомістким і пов'язаний в деяких випадках зі значними матеріальними витратами. Вибір засобів захисту ускладнюється необхідністю одночас ного обліку параметрів декількох складових ЕМП, еле ктричних і магнітних властивостей матеріалів екрану, його конструкції, геометричних розмірів та ін.. Пред ставлена математична модель обмеження потужності НВЧ установки для сушіння деревини, що враховує гранично-допустиме значення фонової енергії.

Опис

Ключові слова

НВЧ установка, нормування, електромагнітні випромінювання, сушіння рослин, відходи

Бібліографічний опис

Безпека використання технологічного обладнання біотермічної обробки рослинних відходів / О.С. Полянський, О.В. Дьяконов, О.С. Скрипник, В.І. Д’яконов // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 298. - С. 19-24.