Виразковий глосит у великої рогатої худоби (клініко-лабораторне обгрунтування патогенезу та лікування)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 – діагностика і терапія тварин. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. У дисертації описано поширення виразкового глоситу у великої рогатої худоби в Полтавській області. Наведено результати комплексних клінічних та лабораторних досліджень, що характеризують стан травної системи телят і корів за цієї патології. Морфологічно виявлено структурні зміни печінки і язика хворих тварин. З’ясовано окремі ланки патогенезу виразкового глоситу у великої рогатої худоби. Встановлено, що внаслідок дії етіологічного чинника відбуваються зміни вмісту рубця: співвідношення коротколанцюгових жирних кислот, зниження кількості інфузорій та їх активності, порушуються процеси травлення (гіпорексія, гіпотонія передшлунків), розвиваються синдроми функціональної недостатності печінки (диспротеїнемія, гіпербілірубінемія), холестазу, що супроводжуються морфологічними змінами (жирова дистрофія та паранекроз гепатоцитів), змінюється склад слини, кровопостачання язика і утворюється виразка. За отриманими результатами клінічно, теоретично і експериментально розроблено та обґрунтовано комплексну схему лікування телят за вказаної патології. Встановлено ефективність застосування патогенетичної (Гепавекс 200) та симпто-матичної (20 %-ий розчин натрію тетраборат на гліцерині) терапії за виразкового глоситу в телят

Опис

Thesis for the degree of candidate of veterinary sciences, on specialty 16.00.01 – diagnostics and therapy of animals. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. In the thesis describes the distribution of ulcerative glossitis of cattle in Poltava region. Describes results of complex clinical and laboratory studies that characterize the state of the digestive system of calves and cows for this pathology. Morphologically identified structural changes in the liver and in the tongue of sick animals. It was found the main pathogenesis of ulcerative glossitis of cattle. Established that as a result of the etiological factor there are changes of rumen contents (the ratio of short-chain fatty acids, reducing the number of ciliates and their activity), violation of digestion processes (hyporexia and hypotonia of proventriculus), developing of functional insufficiency of the liver (hepatomegaly and hyperbilirubinemia), accompanied by morphological changes (fatty degeneration of hepatocytes and paranecrosis), violation of mouth homeostasis, changing the composition of saliva, blood supply and tongue ulcer is formed. According to the results of clinically, theoretically and experimentally developed comprehensive scheme for the treatment of calves with indicated pathology. Established the efficacy of pathogenic (Hepaveks 200) and symptomatic (20 % solution of sodium tetraborate on glycerol) therapy by the ulcerative glossitis in calves

Ключові слова

велика рогата худоба, телята, корови, виразковий глосит, язик

Бібліографічний опис

Виразковий глосит у великої рогатої худоби (клініко-лабораторне обгрунтування патогенезу та лікування): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 16.00.01 - діагностика і терапія тварин / Н. С. Канівець ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 22 с

Зібрання