Актуалізовані граматичні форми дієслів в українській літературній мові початку ХХІ сторіччя

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

У пропонованій статті схарактеризовано актуалізовану в українській літературній мові початку ХХІ ст. тенденцію до формально-структурного розмежування значень недоконаного і доконаного виду у двовидових дієсловах з погляду її практичної доцільності та відповідності сучасній граматичній нормі. Доведено, що ефективним способом усунення двовидовості дієслів в українській літературній мові є афіксація – префіксація та суфіксація. Префіксальні дієслова доконаного виду, уживання яких активізувалося в мовній практиці початку ХХІ ст., поділено на дві групи – реактуалізовані, що були надзвичайно поширені в 20-ті рр. ХХ ст., потім тривалий час перебували в пасивному словнику української мови, а сьогодні знову повернулися до активного використання, і нові, утворені за зразком актуалізованих словотвірних моделей. Запропоновано перелік найуживаніших актуалізованих префіксальних дієслів, що повернулися до активного мовного обігу. Появу суфіксальних дієслів недоконаного виду, утворених від основ двовидових дієслів порівняно нещодавно, умотивовано прагненням мовців мати точніші відповідники недоконаного виду для двовидових дієслів. Зроблено спробу спрогнозувати подальший розвиток тенденції до видового розподібнення двовидових дієслів в українській літературній мові ХХІ ст.

Опис

Ключові слова

дієслово, двовидові дієслова, доконаний вид, недоконаний вид, префікс, суфікс

Бібліографічний опис

Колібаба Л.М. Актуалізовані граматичні форми дієслів в українській літературній мові початку ХХІ сторіччя / Л.М. Колібаба // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 292. - С. 87-97