English for the future specialists in agricultural automation

Анотація

Наведено теоретичний та практичний навчальний матеріал для опанування англійською мовою за професійним спрямуванням через розвиток іншомовних міжпредметних комунікативних умінь студентів другого курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 208 «Агроінженерія».

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол №4 від 28 листопада 2018 р.)

Ключові слова

англійська мова

Бібліографічний опис

English for the future specialists in agricultural automation : навчальний посібник / К. Г. Якушко [et al.]. - К. : КомПрінт, 2018. - 352 p.