Specific features of the illiac muscle of predatory birds

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Interest in the occurrence of a bird's flight flew into the background the study of the adaptation of the pelvic fins of birds. It fully concerns both the skeletal elements and the muscular system of the femur leg. It should also be noted that the initial studies of this issue have shown extremely specific characteristics of the structural elements of the area of the hip joint. This in turn suggests that studies of the pelvic fins of birds are relevant and almost not studied. A paticulary important aspect of research of this issue is the establishment of valid principles and mechanism for the development of the femur of the thigh, taking into account the specific features of locomotion. In this article biomorphological features of the hip joint muscles of predantory birds (white–tailed eagle, common buzz, golden eagle, small hawk, merlin, winter path, andy condor, rhino owl, white owl, eary owl, tawny owl, barn owl) are outlined. It was established that the representatives of this series of degrees of differentation of muscles of the hip joint area due to the stepping type of the bipolar locomotion, as well as the biomorphological festures of the static, which in turn imposes certain imprints on the degree of development of each individual muscle of the hip joint. Also fix points are detailed, presence or absence of porosity is determined. In addition, in order to determine the degree of muscles and muscle groups development, each muscle was weighed. It was found that the extension of muscles of the hip joint of the white–tailed eagle requires considerably greater effort than bending, and of the golden eagle, big hawk, twist and the buzzard, on the contrary, the balge louding during static and locomotive fulls on the bend. Nightly and daytime predantory birds differ not only in the way of life (night or day),body weight ,but also in various manipulations of the limbs, in paticular during hunring for the prey, the force of the extremity during the attack and the method of capture by the claws imposing certain imprints on the development of hip joint bones.

Опис

Зацікавленість виникненням пташиного польоту перемістила на задній план вивчення адаптації тазових кінцівок птахів. Це в повній мірі стосується, як скелетних елементів, так і м’язової системи ділянки стегна птахів. Необхідно відмітити і те, що розпочаті дослідження цього питання показали надзвичайну видо-специфічність структурних елементів ділянки тазостегнового суглоба. Це, у свою чергу, свідчить, що проблематика дослідження тазових кінцівок птахів є актуальною і майже не вивченою. Особливо важливим аспектом таких досліджень є встановлення дійсних принципів і механізмів розвитку ділянки стегна птахів, враховуючи видові особливості локомоції. У даній статті викладено біоморфологічні особливості м’язів тазостегнового суглоба представників хижих птахів (орлан-білохвіст, канюк звичайний, беркут, малий яструб, великий яструб, кречет, зимняк, андський кондор, горобиний сич, біла сова, вухаста сова, сіра сова, сипуха). Встановлено, що у представників даного ряду ступінь диференціації м’язів тазостегнового суглоба обумовлений крокуючим типом біпедальної локомоції, а також біоморфологічними особливостями статики, що, у свою чергу, накладає певні відбитки на ступінь розвитку кожного окремого м’яза тазостегнового суглоба. Також виявлено точки фіксації, визначено наявність чи відсутність перистості. Крім того, з метою з’ясування ступеню розвитку м’язів і м’язових груп, кожен м’яз зважували. Встановили, що розгинання м’язів тазостегнового суглоба у орлана білохвостого потребує значно більших зусиль, ніж згинання, а у беркута, яструба великого, кречета та канюка, навпаки, більше навантаження під час статики та локомоції припадає на згиначі. Нічні та денні хижі птахи відрізняються між собою не лише способом життя (нічний та денний), масою тіла, але й різноманітними маніпуляціями кінцівок, зокрема, під час полювання на здобич: силою виносу кінцівки під час нападу на неї та способом захвату кігтями. Все це накладає певний відбиток на розвиток кісток тазової кінцівки.

Ключові слова

біоморфологія, птахи, тазостегновий суглоб, м’язи, biomorphology, birds, hip joint

Бібліографічний опис

Specific features of the illiac muscle of predatory birds / N.V. Druz, E.I. Zaloyilo // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. – К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 285. – С. 101 - 107