Формування природоохоронного землекористування в умовах нових земельних відносин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Дисертацію присвячено вирішенню актуальних наукових завдань щодо поглиблення теоретико-методичних основ і розроблення практичних рекомендацій із вдосконалення інституціонального і землевпорядного механізмів формування природоохоронного землекористування в умовах нових земельних відносин. Визначено сутність поняття «формуванням природоохоронного землекористування» як складного і тривалого процесу організаційно-господарських, еколого-економічних, інженерно-технічних і правових змін складу земельних угідь та функціонального використання земель, які впливають на зміну режиму землекористування та інтенсивність використання земельних та інших природних ресурсів. Розроблено модель формування природоохоронного землекористування та його методологічного процесу. Виявлено особливості трансформаційного процесу та основні тенденції в природоохоронному землекористуванні, які заважають повноцінному запровадженню вимог екологізації в землегосподарську практику. Обґрунтовано складові та сформовано структуру кадастру територій природно-заповідного фонду. Розроблено методологічні та методичні основи удосконалення землеустрою щодо формування природоохоронного землекористування та оцінки його ефективності

Опис

Thesis for the candidate of economic sciences, specialty 08.00.06 Economics of Natural Resources and Environment Protection. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis is devoted to actual scientific problem to deepen the theoretical and methodological foundations and develop practical recommendations to improve the institutional mechanisms of formation of Land and land conservation in terms of new land relations. The essence of the concept of «the formation of conservation land» as a complex and long process of organizational, economic, ecological-economic, engineering and legal changes of land and functional land use that affect regime change land use and intensity of use of land and other natural resources. Developed model of conservation land and its methodological process. The features of the transformation process and the main trends in environmental land use practices that hinder the full implementation of requirements in the greening zemlehospodarsku practice. Grounded components and inventory structure formed areas of natural reserve fund. Methodological and methodical bases of land improvement on the formation of environmental assessment and land use efficiency

Ключові слова

природоохоронне землекористування, землеустрій, структурні елементи екологічної мережі, кадастр територій природно-заповідного фонду, оцінка ефективності формування природоохоронного землекористування

Бібліографічний опис

Формування природоохоронного землекористування в умовах нових земельних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" / Ю. В. Лобунько ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 20 с.

Зібрання