Активність сукцинатдегідрогенази мітохондрій печінки тварин-реципієнтів за впливу алогенних мезенхімальних стовбурових клітин

Анотація

Дослідження проводили на самцях мишей C57BL/6 віком 2-3 місяці. Отримання алогенних мезенхімальних стовбурових клітин ( МСК) культури жирової тканини і кісткового мозку проводили за стерильних умов у боксі біо- логічної безпеки 2-го класу. Культури клітин культивували в СО2 інкубаторі за температури 37 °С, 5 % СО2 у середовищі DMEM з додаванням 10-15 % фетальної бичачої сироватки, 1 % антибіотика-антимікотика (Sigma-Aldrich, США). Сформовані наступні групи тварин: 1 група - інтактні (контрольні) тварини; 2 група– тварини, яким уводили 0,5 мл 0,89 % розчину NaCl (плацебо); 3 група – тварини, яким уводили 104 алогенних МСК культури жирової тканини в 0,5 мл фосфатного буферного розчину, 4 група – тварини, яким уводили 104 алогенних МСК культури кісткового мозку в 0,5 мл фосфатного буферного розчину. На 12-ту добу після трансплантації МСК у тварин сформованих груп визначали активність сукцина- тдегідрогенази в мітохондріях печінки. Визначення активності ферменту проводили у відповідності зі способом, принципом якого є відновлення феррицианида калію (K3[Fe(CN)6]) до фероциани- да калію (K4[Fe(CN)6]) сукцинатом із залученням сукцинатдегідрогенази. Активність визначали за обсягом відновленого феррицианида. Статистичну обробку результатів проводили з використанням програмного забезпечення "Origin 6.1" та t-критерію Стьюдента. Всі дані представлені у вигляді середніх арифметичних і стандартних відхилень. Встановлено, що на 12-ту добу дослідження активність сукцинатдегідрогенази у третій дослідній групі становила 57,7 ± 1,6 ммоль / л K3[Fe(CN)6] / мг*хв (р < 0,001), що було достовірно вище, ніж у тварин першої та другої груп – 45,9 ± 0,7 і 43,3 ± 1,2 ммоль / л K3[Fe(CN)6] / мг*хв відповідно. Активність ферменту у тварин першими двома групами і становила 53,3 ± 1,4 ммоль/л K3[Fe(CN)6]/мг*хв (р < 0,01). Слід зазначити, що активність мітохондріальної сукцинатдегідрогенази в печінці тварин-реципієнтів після трансплантації МСК культури жирової тканини достовірно вища, ніж після трансплантації МСК культури кісткового мозку (р < 0,05). Таким чином, було визначено достовірне підвищення активності мітохондрі- альної сукцинатдегідрогенази в печінці тварин-реципієнтів після трансплантації алогенних мезенхімальних стовбурових клітин з культури жирової тканини і кісткового мозку.

Опис

Ключові слова

миші, мезенхімальні стовбурові клітини, мітохондрії, сукцинатдегідрогеназа, кістковий мозок, жирова тканина

Бібліографічний опис

Активність сукцинатдегідрогенази мітохондрій печінки тварин-реципієнтів за впливу алогенних мезенхімальних стовбурових клітин / Л. В. Кладницька [та ін.] // Український часопис ветеринарних наук. – К. : НУБіП України, 2019. - Том 10, № 3. – С. 4 - 13