Адаптаційні властивості корів голштинської породи за умов цілорічної однотипної годівлі та безприв'язного боксового утримання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.– Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2015. У дисертації викладені результати досліджень показників продуктивності, відтворювальної здатності та тривалості продуктивного використання корів голштинської породи з надоями 6–8 тис. і більше кг молока за лактацію зарубіжного і вітчизняного надходження за умов цілорічної однотипної годівлі та безприв’язного боксового утримання і доїння в доїльній залі в зоні Лісостепу України. Досліджені показники молочної продуктивності, відтворювальної здатності та тривалості використання корів голштинської породи угорського, данського і німецького – як зарубіжного, та з Івано-Франківської області і СТОВ «Агросвіт» – так і вітчизняного надходження, за I, II, III і старші лактації засвідчили високий ступінь адаптації їх до умов цілорічної однотипної годівлі та безприв’язного боксового утримання і доїння в доїльній залі. Дослідженнями не встановлено суттєвих розбіжностей між голштинськими коровами зарубіжного і вітчизняного надходження у показниках кормової поведінки, інтенсивності молоковиведення і тривалості доїння, технологічних властивостей і біохімічного складу молока та обміну речовин, що також підтверджує високу адаптаційну здатність досліджуваного поголів’я корів до створених технологічних умов використання

Опис

Thesis for a degree in Agricultural sciences, specialty 06.02.04 – Technology of Animal Products. – Kyiv National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 2014. The thesis presents the results of the four years (2010–2013) research on productivity, reproductive capacity and duration of use in Holstein breed highly productive cows with the yields of 6-8 thousand or more kg of milk per lactation in foreign and domestic breeding under a year-round identical feeding and loose boxed housing and their milking in the milking hall in the Forest-Steppe zone of Ukraine. There have been investigated the indicators of milk production, reproductive capacity and duration of use in Holstein breed highly productive cows of five origin variants including: Hungarian, Danish and German - as foreign ones, and with the Ivano-Frankivsk region and "Agrosvit" JV – as a domestic ones, for I, II, III and older lactation proved a high degree of adaptation to the conditions of identical year-round feeding and loose boxed housing and their milking in the milking room. The research has not found out significant differences in between Holstein cows of foreign and domestic origin in terms of their feed behavior, milk ejection intensity and milking duration, processing properties and biochemical composition of milk and metabolism, which also proves high adaptability of the investigated animals to the established technological conditions

Ключові слова

адаптація, корови, продуктивність, відтворювальна здатність, тривалість продуктивного використання, безприв’язно-боксове утримання, цілорічна однотипна годівля

Бібліографічний опис

Адаптаційні властивості корів голштинської породи за умов цілорічної однотипної годівлі та безприв'язного боксового утримання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.02.04 - технологія виробництва продуктів тваринництва / С. А. Лесь ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 22 с

Зібрання