Формування дослідницьких умінь у майбутніх бакалаврів енергетики агропромислового виробництва у процесі вивчення електротехнічних дисциплін

Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни). – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним обґрунтуванням науково-методичного забезпечення формування дослідницьких умінь у майбутніх бакалаврів енергетики агропромислового виробництва у процесі вивчення електротехнічних дисциплін. Виконано аналіз існуючих підходів до формування дослідницьких умінь у майбутніх бакалаврів енергетики агропромислового виробництва у процесі вивчення електротехнічних дисциплін, уточнено поняттєво-термінологічний апарат цієї проблеми. Розроблено методику формування дослідницьких умінь у майбутніх бакалаврів енергетики. Розроблено критерії, показники та рівні сформованості дослідницьких вмінь у майбутніх бакалаврів енергетики. Експериментально перевірено методику формування дослідницьких умінь майбутніх бакалаврів енергетики при вивченні електротехнічних дисциплін. Сплановано та реалізовано педагогічний експеримент з формування дослідницьких умінь у майбутніх бакалаврів енергетики агропромислового виробництва у процесі вивчення електротехнічних дисциплін, яким доведено ефективність обраного автором підходу

Опис

Dissertation for the degree of candidate of pedagogical sciences, specialty 13.00.02 – Theory and Methods of Teaching (agricultural disciplines). – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis is a theoretical and experimental justification of scientific methods of forming research skills in future bachelors in Energy of agroindustrial production while studying electrical engineering disciplines. The analysis of existing approaches to the formation of research skills in future bachelors Energy agroindustrial production while studying electrical engineering disciplines, refined conceptual and terminology of the problem is made are identified. Methodical system of formation of research skills for future energy bachelors in made. The criteria, indicators and levels of research skills in future energy bachelors is determined. Method of forming research skills of future power engineering bachelors in studying electrical engineering disciplines is experimentally tested. Educational experiment to build research skills in future bachelors planned and implemented Energy agroindustrial production while studying electrical engineering disciplines, which proved effectiveness of the author's approach

Ключові слова

уміння, дослідницькі вміння, навчально-дослідницька діяльність, студент, викладач, навички, знання, науково-дослідницька діяльність, формування дослідницьких умінь

Бібліографічний опис

Формування дослідницьких умінь у майбутніх бакалаврів енергетики агропромислового виробництва у процесі вивчення електротехнічних дисциплін: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата педагог. наук: 13.00.02 - теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни) / Л. В. Павлюк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 20 с

Зібрання