English Grammar Practice: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вид-во "Формат"

Анотація

Навчальний посібник «English Grammar Practice» розроблено для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання. Він містить граматичні вправи з основних тем англійської граматики: часові форми дієслова, активний і пасивний стан дієслів, умовні речення, модальні дієслова, непряма мова. Навчальний посібник передбачає роботу студентів під керівництвом викладача. Дисципліна «Іноземна мова» є нормативною навчальною дисципліною освітньо-професійної програми навчання майбутніх фахівців економічного профілю і важливою складовою їх професійної підготовки. Високий рівень володіння іноземними мовами є важливою передумовою для розвитку ефективних економічних зв’язків України. Вільне володіння іноземною мовою дає можливість налагоджувати ділові контакти без послуг перекладача, забезпечуючи сприятливу атмосферу ділового спілкування, що має позитивний вплив на успішний розвиток співробітництва; брати участь у міжнародних конференціях, проектах і дискусіях; здійснювати письмовий обмін діловою інформацією; працювати з науковою літературою за фахом. Мета посібника – систематизація та поглиблення знань з граматики англійської мови, поповнення словникового запасу, розвитку творчої самостійності. Навчальний посібник передбачає набуття навичок грамотного спілкування, читання та письма. Навчальний посібник складається з 20 розділів. Виконанню вправ передує пояснювальний теоретичний матеріал. Посібник містить довідково-інформаційні дані (таблиці та схеми) для виконання вправ; тести для поточного та підсумкового контролю знань; вправи для практичного застосування отриманих знань.

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (Протокол № 5 від 19 грудня 2012 року)

Ключові слова

англійська мова

Бібліографічний опис