Інформаційно-аналітичне забезпечення управління розвитком органічного сільського господарства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

сучасних умовах успішна діяльність аграрного секто-ру повинна забезпечуватися результативною системою управління і ефективною системою обліково-інформаційного забезпечення. Підви-щення потреби у структурованій системі взаємодії між суб`єктами підприємницької діяльності, боротьба на регіональних, державних (внутрішніх) і світових продовольчих ринках, постійне збільшення економічних, екологічних, соціальних та інших ризиків, відсутність єдності між економічними, соціальними та екологічними аспектами потребують формування нових підходів до управління на основі збалан-сованої та доцільної облікової інформації. Метою дослідження є розкриття значимості обліково-інформацій-ного забезпечення для подальшого обґрунтування стратегії розвитку аграрної сфери. У статті розкрито основні підходи до формування системи менеджменту як цілісності, визначені види облікової інформації з точки зору цінності для управління, зазначені ключові проблеми аграр-ного сектору економіки та його обліково-інформаційне забезпечення. Отже, відсутність чіткої та неупередженої облікової інформації, розбалансованість в галузевій структурі аграрного сектору економіки ослабили системні фактори забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції та продовольства як в Україні, так і за її межами, що і потребує подальшого дослідження.

Опис

Ключові слова

облік, інформація, обліково-аналітичне забезпе-чення, аграрний сектор, ризики

Бібліографічний опис

Гузь М.М. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління розвитком органічного сільського господарства / М.М. Гузь // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 290. - С. 72-79