Ботаніко-біологічна характеристика бур'янових синузій агрофітоценозів Лівобережного Степу України та заходи їх контролю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.13 – гербологія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Вперше проведено широкомасштабні гербологічні обстеження Степової, Посушливостепової та Сухостепової зон України. Виявлено 735 видів бур’янів, проведено їх видовий, кількісний та біоморфологічний аналіз, установлено особливості їх поширення й трапляння в рудеральних та сегетальних екотопах. Установлено ряд біологічних особливостей, модифікаційну мінливість надземних і підземних органів, сезонну динаміку й флуктуації бур’янових синузій та стан популяцій поширених і нових видів бур’янів. Визначено характер плодючості бур’янів за різних умов росту й розвитку в сегетальних і рудеральних екотопах та рівень шкідливості залежно від вікових станів популяцій та тривалості їх росту в посівах. Розкрито роль систем основного обробітку ґрунту в зменшенні актуальної й потенційної забур’яненості культур за ротацію семипільної польової сівозміни. Розроблено й запропоновано ефективні механічні, хімічні та фітоценотичні заходи контролю бур’янів у посівах пшениці озимої, кукурудзи, соняшника, картоплі. Проведено розрахунки економічної й біоенергетичної оцінки заходів контролю бур’янів

Опис

Thesis for the degree of Doctor of Agricultural on specialization 06.01.13 – Herbology. – The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. For the first time, the wide-ranging herbological surveys of the Steppe Zone, Water-Deficient Steppe Zone, and Arid Steppe Zone of Ukraine were performed. During the surveys, 735 species of weeds were discovered, the species, quantitative, and biomorphological analyses of weeds were performed, and the special features characterizing the propagation and occurrence of weeds in ruderal and segetal ecotopes were determined. The biological characteristics, modification variability of the overground and underground organs of weeds, seasonal dynamics and fluctuations of weed synusias, and state of populations of existing and new weeds were determined. The yielding capacity of weeds in different conditions for the growth and development of weed populations in ruderal and segetal ecotopes, as well as the level of injuriousness of weeds depending on the age of weed populations and period of growth of weeds in crops were determined. The significance of basic soil preparation systems for the reduction of actual and potential weediness of cultivated plants during the cycle of seven-field arable crop rotation was estimated. The efficient mechanical, chemical, and phytocoenotic methods for controlling weeds in crops of winter wheat, corn, sunflower, and potato were developed and offered. The calculations for determining the economical and bioenergy characteristics of methods for controlling weeds were performed

Ключові слова

бур’яни, видовий склад, біологія, плодючість, шкідливість, заходи контролю

Бібліографічний опис

Ботаніко-біологічна характеристика бур'янових синузій агрофітоценозів Лівобережного Степу України та заходи їх контролю: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: 06.01.13 - гербологія / О. М. Курдюкова ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 47 с

Зібрання