Особливості таксаційної будови, сортиментної і товарної структури деревостанів липи Лісостепу України

Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.02 – лісовпорядкування та лісова таксація. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертаційну роботу присвячено вивченню кількісних та якісних характеристик запасу липових деревостанів, особливостей їхньої таксаційної будови та розробленні відповідних нормативів для потреб лісового господарства. Виконано статистичний аналіз продуктивності липових деревостанів та встановлено їхню лісівничо-таксаційну характеристику. Здійснено верифікацію чинних нормативно-довідкових матеріалів для таксації липи серцелистої, та обґрунтовано необхідність додаткового розроблення низки нормативів. Викладено результати дослідження повнодеревності, співвідношення між висотами та діаметрами, розмірно-якісної структури стовбурів та крони дерев липи. Розроблено математичні моделі висоти, повнодеревності та розмірно-якісної структури стовбурів дерев, на основі яких побудовано розрядну шкалу висот, розрядні таблиці об’єму та розмірно-якісної структури запасу. Наведено результати дослідження таксаційної будови липових деревостанів за діаметром. На основі β-розподілу опрацьовано математичну модель рядів розподілу кількості дерев за діаметром та категоріями технічної придатності. Розроблено таблиці товарної структури пристиглих та стиглих деревостанів липи

Опис

Thesis for avarding scientific degree of candidate of agricultural sciences in specialty 06.03.02 – forest inventory and forest measurement. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The dissertation deals with quantity and quality characteristics of volume stock of linden tree stands, peculiarities of their biometric structure and developing of corresponding standards for forestry. Statistical analysis of productivity of the linden stands was performed and forest estimation characteristics were observed. The verification of information of small-leaved linden was done, on the basis of which the necessity of developing of a number of forest estimation standards for the studied species was proved. The results of research of full-timber-factor, height-diameter ratio and size-quality structure of tree trunks and coma of linden trees were set out. Mathematical models of height, full-timber-factor, and size-quality structure were developed, on the basis of which height scale, volume and assortment tables were studied. The results of research of biometrics structure of linden tree stands according to the diameter were given. On the basis of β-distribution mathematical model of distribution series of trees according to diameter and categories of technical competence was studied. The tables of merchantability structure of premature and mature linden tree stands were made

Ключові слова

деревостан, математична модель, повнодеревність, об’єм, розмірно-якісна структура, β-розподіл, таксаційна будова, товарність, лісотаксаційні нормативи

Бібліографічний опис

Особливості таксаційної будови, сортиментної і товарної структури деревостанів липи Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.03.03 - лісовпорядкування та лісова таксація / О. М. Сошенський ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 23 с

Зібрання