Закономірності впливу попереднього інфрачервоного прогрівання пакетів шпону на процес склеювання фанери

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.23.06 «Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини». Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2018. Дисертаційну роботу присвячено розв’язанню актуального науково-практичного завдання – встановлення закономірностей впливу попереднього інфрачервоного прогрівання пакетів шпону на властивості фанери і розроблення на цій основі інноваційної технології виготовлення фанери за зменшеного часу пресування. У роботі наведено аналіз впливу інфрачервоного випромінювання на деревину та існуючі джерела інфрачервоного випромінювання. Розроблено фізичну та математичну моделі процесу прогрівання пакета шпону за допомогою енергії інфрачервоного випромінювання. Виявлено кінетичні закономірності перебігу процесу прогрівання пакетів шпону з нанесеним клеєм та без нього за допомогою інфрачервоного випромінювання і його впливу на тривалість прогрівання пакета шпону та величину виведення вологи з нього. На основі статистичної обробки отриманих даних встановлено вплив основних параметрів прогрівання на тривалість склеювання фанери та міцнісні характеристики фанери. Запропоновано технологію виготовлення фанери з попереднім прогріванням пакета шпону в спектрі інфрачервоного випромінювання та наведено основні величини режимних параметрів для проведення згаданого процесу. Розроблено пристрої, лінію та запропоновано спосіб для виготовлення фанери з попереднім інфрачервоним прогріванням пакетів шпону. Запропонований технологічний процес виготовлення фанери з попереднім інфрачервоним прогріванням пакетів шпону дозволяє значно скоротити тривалість пресування фанери. Сумарна продуктивність підприємства при використанні цього способу зростає в 1,7 раза, що безумовно свідчить про значну інтенсифікацію процесу склеювання фанери та підвищення продуктивності виробництва в цілому

Опис

The thesis for Candidate Degree of Technical Sciences with the specialty 05.23.06 Wood Technology, Furniture and Wooden Goods Production. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018. The dissertation is devoted to solving the actual scientific and practical issue – to establish the regularities of the influence of the previously infrared heating of veneer packages on the properties of plywood and on the basis of it the development of the innovative technology of manufacturing plywood for a reduced compression time. In this paper, the influence of infrared radiation on wood and existing sources of infrared radiation have been analyzed. The physical and mathematical models of the process of heating the pack of veneer using the energy of infrared radiation have been developed. The kinetic regularities of the process of heating the packages of veneer with and without glue with the use of infrared radiation are determined and its influence on the duration of the heating of the package of veneer and the amount of removal of moisture from it are revealed. On the basis of statistical processing of the obtained data, the influence of the main parameters of warming on the duration of gluing of plywood and the strength characteristics of plywood were determined. The technology of plywood manufacturing with the pre-heating of the veneer packet in the infrared radiation spectrum is proposed and the main parameters of the regime parameters for the given process are given. The devices, production line is developed and a method for making plywood with the prior infrared heating of veneer packages is offered. The proposed technological process of manufacturing plywood with preinfrared heating of veneer packages can significantly reduce the duration of plywood pressing. The total productivity of the enterprise with the use of this method increases by 1.7 times, which undoubtedly proves a significant intensification of the process of gluing plywood and increases the productivity of production in general

Ключові слова

фанера, інфрачервоне випромінювання, попереднє прогрівання, пакет шпону, тривалість прогрівання, склеювання, пресування

Бібліографічний опис

Закономірності впливу попереднього інфрачервоного прогрівання пакетів шпону на процес склеювання фанери: автореф. дис. ... кандидата технічних наук 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини" / В.В. Форос ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 22 с.

Зібрання