Бухгалтерський облік і контроль земельних ресурсів сільського господарства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертаційне дослідження присвячене вирішенню наукових задач розвитку бухгалтерського обліку та економічного контролю земельних ресурсів сільського господарства в умовах інноваційних та інтеграційних процесів в українській та світовій економіці. В роботі уточнено суть поняття «земельні ресурси сільського господарства», доведено правомірність включення їх до складу активів в балансі сільськогосподарських підприємств. Визначено основні методики оцінки різних видів земельних ресурсів в бухгалтерському обліку. Розкрито теоретичні засади здійснення контролю земельних ресурсів сільського господарства. Значна увага приділена організаційному забезпеченню обліку і контролю земельних ресурсів сільського господарства. Окреслено основні шляхи удосконалення бухгалтерського обліку і економічного контролю земельних ресурсів сільського господарства у зв’язку з імплементацією Міжнародних стандартів фінансової звітності. За результатами дослідження вирішено наукову задачу розвитку бухгалтерського обліку та контролю земельних ресурсів сільського господарства в умовах трансформації земельних відносин

Опис

Thesis for the candidate of economic sciences in specialty 08.00.09 – Accounting, Analysis and Audit (according to the types of economic activities). – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. Research by the thesis is devoted to solving scientific problem of land resources accounting and economic control development in agriculture within conditions of innovative and integration processes in Ukrainian and global economy. In thesis the essence of the concept of "agricultural land resources" is clarified, the legitimacy of the inclusion them to the assets in the balance sheet of agricultural enterprises is proved. The main methods of evaluation of different types land resources in accounting are founded. Theoretical principles of control of land resources in agriculture are disclosed. Considerable attention is paid to ensuring of organizational providing of accounting and control for land resources in agriculture. The methods of accounting and control for agricultural land resources are improved, particularly the methods of accounting for leased land and inventory. The basic challenges facing the accounting and economic control of land resources in agriculture due to the innovative development of their use in agriculture are outlined

Ключові слова

бухгалтерський облік, економічний контроль, земельні ресурси, сільське господарство, земельні ділянки, оцінка, оренда, інвентаризація, землекористування, земельні відносини, інноваційні процеси

Бібліографічний опис

Бухгалтерський облік і контроль земельних ресурсів сільського господарства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидита економ. наук: 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналз та аудит (за видами економічної діяльності) / О. В. Ільчак ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 23 с.

Зібрання