Фінансово-правове регулювання обігу цінних паперів в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2018. Дисертацію присвячено комплексному аналізу фінансово-правового регулювання обігу цінних паперів в Україні. Досліджено особливості становлення та розвитку правового регулювання обігу цінних паперів в Україні за окремими періодами та зарубіжний досвід. Розкрито сутність та основні елементи фінансово-правового регулювання обігу цінних паперів, а також місце у ньому фінансово-правових норм та фінансових правовідносин. Надано характеристику функціям та принципам фінансово-правового регулювання обігу цінних паперів, до яких з-поміж інших віднесено регулювальну, стимулювальну, контрольну, інформаційну функції, а також принципи врахування індивідуальних, колективних та державних інтересів, поєднання централізованого та децентралізованого регулювання та поєднання національного та міжнародного законодавства. Розкрито систему та особливості фінансових правовідносин у сфері обігу цінних паперів, об’єктом яких виступають державні й місцеві цінні папери, а суб’єктами – публічно-правові утворення, які є емітентом, а також стороною-боржником чи стороною-позичальником. Визначено повноваження органів загальної та спеціальної компетенції, а також способи та форми фінансово-правового регулювання обігу цінних паперів. Запропоновано удосконалити окремі положення законодавства України у аналізованій сфері

Опис

The dissertation for obtaining the academic degree of the candidate of legal sciences, specialization 12.00.07 Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, 2018. The dissertation is devoted to the complex analysis of financial and legal regulation of securities circulation in Ukraine. The peculiarities of the formation and development of legal regulation of securities circulation in Ukraine for certain periods and foreign experience have been explored. The essence and basic elements of financial and legal regulation of securities circulation, as well as place of financial-legal norms and financial legal relations in it were revealed. The description was made of functions and principles of financial and legal regulation of securities circulation, among which are regulatory, stimulatory, control, information functions, as well as principles of taking into account individual, collective and state interests, a combination of centralized and decentralized regulation and a combination of national and international legislation. The system and peculiarities of financial legal relations in the sphere of securities circulation, the object of which are state and local securities, and the subjects – public legal entities that are the issuer, as well as the debtor party or the borrower party, were disclosed. The powers of the bodies of general and special competence, as well as the ways and forms of financial and legal regulation of circulation of securities, were determined. It was proposed to improve certain provisions of Ukrainian legislation in the analyzed sphere

Ключові слова

обіг цінних паперів, фінансово-правове регулювання, фінансові правовідносини у сфері обігу цінних паперів, державні і місцеві цінні папери, державні та місцеві запозичення, публічний борг

Бібліографічний опис

Фінансово-правове регулювання обігу цінних паперів в Україні: автореф. дис. ... кандидата юридичних наук 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право " / Ю.В. Звонарьова ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 22 с.

Зібрання