Мортмаса березових насаджень Чернігівщини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.02 – лісовпорядкування та лісова таксація. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. У дисертаційній роботі розглянуто методичні підходи щодо комплексного дослідження компонентів мортмаси березових насаджень Чернігівської області. Подано загальні характеристики мортмаси сухостою, деревної ламані, опаду грубих гілок за класами деструкції. Висвітлено особливості утворення та накопичення органічної речовини відмерлих дерев берези. Наведено методичні особливості таксації компонентів мортмаси березняків для встановлення її кількісних та якісних параметрів. Встановлено, що мортмаса деревної ламані в березняках починає утворюватися пересічно у віці 9–10 років та поступово збільшується від 0,1 т·га-1 у молодняках до 9,0 т·га-1 у стиглих модальних насадженнях, мортмаса опаду грубих гілок у насадженнях берези повислої утворюється переважно у віці 14–16 років та може збільшуватись з віком від 0,1 до 3,0 т·га-1. Отримано дані мортмаси підстилки березових насаджень, яка за умов Чернігівської області може становити 6,0–7,5 т·га-1 абсолютно сухої речовини. У структурі мортмаси підстилки понад 80 % абсолютно сухої речовини припадає на опад листя. Розроблено нормативно-довідкові матеріали для оцінювання компонентів надземної мортмаси модальних березових насаджень в абсолютно сухому стані, нормативні матеріали для оцінки депонированного вуглецю в мортмасі сухостою, деревної ламані, мортмаси грубих гілок і підстилки, а також таблиці для оцінювання вмісту енергії в мортмасі сухостою, деревної ламані і мортмасі опаду грубих гілок

Опис

The thesis for awarding a scientific degree of candidate of agricultural sciences in specialty 06.03.02 – forest inventory and forest measurement. − National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The methodical approaches to complex research of mortmass components in birch forests of Chernihiv region are shown. Presented the general characteristics of snags mortmass, logs, falling off the branches according to destruction classes. Shown the peculiarities of organic matter formation and accumulation of dead-standing Betula pendula Roth. It was established that in birch woods logs mortmass begins to form in the middle age of 9–10 years and gradually increases from 0.1 t·ha-1, in young stands up to 9.0 t·ha-1, in mature modal plantations, subsidence of rough branches mortmass in plantations of weeping birch is formed mainly between the ages of 14–16 years and can be increased with age from 0,1 to 3.0 t·ha-1. The data of litter mortmass in birch forests, which in the conditions of the Chernigiv region could be 6.0–7.5 t·ha-1 of completely dry matter. There are in the structure of litter mortmass are more than 80 % of absolutely dry matter is accounted on foliage. There is developed normative reference information for the evaluation components of the aboveground birch forests mortmass in a completely dry state, regulatory and reference materials for the evaluation of the deposited carbon in snags mortmass, logs, in rough branches mortmass and litter, as well as the regulatory tables for the evaluation of the energy content in snags mortmass, logs and rough branches mortmass

Ключові слова

мортмаса, Чернігівщина, береза повисла, біомаса, клас деструкції, сухостій, деревна ламань, гілки, підстилка, депонований вуглець, енергія

Бібліографічний опис

Мортмаса березових насаджень Чернігівщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.03.02 - лісовпорядкування та лісова таксація / Я. В. Ковбаса ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 23 с

Зібрання