Нематодні хвороби квітково-декоративних рослин закритого грунту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 06.01.11. – фітопатологія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Досліджено видовий склад комплексу нематод на квітково-декоративних рослинах вирощуваних в умовах закритого ґрунту тепличних господарств м. Києва. Виявлено 51 вид нематод, які належать до 40 родів 19 родин і 6 рядів. Виявлені види нематод за екотрофічною системою розподіляються на 4 групи: фітогельмінти, мікогельмінти, сапробіонти та хижі нематоди. Встановлено зв’язок між чисельністю та видовим складом нематод і умовами вирощування та утримання рослин-хазяїв. На місцево вирощуваних рослинах виявлено 8 видів фітогельмінтів – Meloidogyne incognita, Ditylenchus dipsaci, Ditylenchus destructor, Pratylenchus penetrans, Rhotylenchus robustus, Tylenchorhynchus claytoni, Helicotylenchus ihystera, Paratylenchus nanus, а на імпортованих виявлено лише 3 – Meloidogyne incognita, Ditylenchus dipsaci, Heterodera fici. Досліджено шляхи розповсюдження та розроблено систему раннього попередження занесення регульованих некаратинних видів фітонематод. Систематизовано симптоматичні та асимптоматичні ознаки візуального діагностування нематодозів. Вперше розроблено шкалу втрат декоративності рослин залежно від ступеня розвитку хвороби. Розроблено схему нематологічного моніторингу квітково-декоративних рослин закритого ґрунту в умовах мегаполісу та запропоновано адекватні, в даних умовах, заходи захисту від нематодної інфекції.

Опис

Thesis for the scientific degree of Candidate of Biological Sciences, specialty 06.01.11. – Phytopathology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The species composition of nematodes in complex floral and ornamental plants grown in greenhouse conditions greenhouses Kiev. Discovered 51 nematodes species belonging to 41 genera 19 families and 6 orders were found. For ekotrofic system all identified species of nematodes were divided into 4 groups: fitonematodes, mykonematodes, saprobionty and predatory nematodes. The relationship between the number and species composition of nematodes and conditions of cultivation and maintenance of plants – owners. In locally grown plants found 8 species fitonematodes – Meloidogyne incognita, Ditylenchus dipsaci, Ditylenchus destructor, Pratylenchus penetrans, Rhotylenchus robustus, Tylenchorhynchus claytoni, Helicotylenchus ihystera, Paratylenchus nanus, and the import plant only 3 species – Meloidogyne incognita, Ditylenchus dipsaci, Heterodera fici. Pathways studied and developed an early warning system of regulated species no quarantyne phytonematodes. Systematized symptomatic and asymptomatic signs of visual diagnostics nematodes diseasis. For the first time developed a scale losses decorative plants, depending on the extent of the disease. The scheme nematologic monitoring of flowers – decorative plants covered ground in a megalopolis and offered adequate, in these conditions, protective measures against the Nematode infection.

Ключові слова

нематоди, фітопаразити, закритий ґрунт, декоративність, моніторинг, біопрепарати, аналіз фітосанітарного ризику

Бібліографічний опис

Нематодні хвороби квітково-декоративних рослин закритого грунту: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата біологіч. наук: 06.01.11 - фітопатологія / В. Г. Карплюк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 20 с.

Зібрання