Селекційно-генетичний моніторинг вихідного матеріалу перцю солодкого на гетерозис у закритому грунті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-господарських наук за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертацію присвячено теоретичному узагальненню та вивченню селекційної цінності господарських ознак нового вихідного матеріалу перцю солодкого на гетерозис для вирощування в умовах закритого ґрунту. У результаті досліджень проведено оцінку колекції нових ліній перцю солодкого за основними господарсько-цінними ознаками. Вивчено та виділено джерела господарсько-цінних ознак з метою залучення їх у подальшій селекції під час створення ранніх, високопродуктивних гетерозисних гібридів перцю солодкого. Розглянуто питання успадкування та характеру прояву цінних господарських ознак у гібридів F1 і виявлено кореляційні залежності між ними. Наведено результати оцінки нових ліній за холодостійкістю. Встановлено загальну та специфічну комбінаційні здатності вихідних форм за основними господарськими показниками. Виділено кращі лінії з високими і стабільними за роками ефектами загальної комбінаційної здатності та варіансами специфічної комбінаційної здатності за рядом селекційних ознак. Встановлено показники істинного гетерозису гібридів F1 і ступені домінування. У результаті кластерного аналізу виділено генетично найбільш віддалені лінії, які доцільно використовувати в процесі підбору батьківських пар при гетерозисній селекції перцю солодкого для вирощування в умовах закритого ґрунту

Опис

Thesis for the Candidate Degree in Agricultural Sciences, Specialty 06.01.05 – Selection and Seed Production. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis is a theoretical generalization and studying the breeding value of commercial signs of new source material for sweet pepper heterosis for greenhouses growing conditions. In result of studies evaluated the collection of new lines of sweet pepper on the main agronomic traits. The sources of the agronomic traits were studied and selected to involve them in further breeding for create early ripening, high heterosis hybrids of sweet pepper. The questions of inheritance and the nature of display of economic traits in F1 hybrids and revealed correlations between them were studied. The results of the evaluation of new lines for cold resistance were found. The general and specific combining abilities of the new forms of the main economic indicators were described. The best line of high and stable GCA and effects of SCA on a number of breeding characteristics were highlighted. Established true heterosis indicators and dominance degree of hybrids F1. In result of the cluster analysis were highlight the most genetically distant line, which should be used in the selection of the breeding pairs at heterosis breeding of sweet pepper for cultivation in greenhouses conditions

Ключові слова

перець солодкий, вихідний матеріал, гібрид, гетерозис, джерела, господарсько-цінні ознаки, селекція, комбінаційна здатність, закритий ґрунт

Бібліографічний опис

Селекційно-генетичний моніторинг вихідного матеріалу перцю солодкого на гетерозис у закритому грунті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.01.05 - селекція і насінництво / Т. А. Степенко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 23 с

Зібрання