Макроекономічні фактори розвитку біоекономіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». – Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2017. Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретичних засад, методологічних підходів та розробленню практичних рекомендацій щодо впливу макроекономічних факторів на розвиток біоекономіки. У роботі уточнено сутність поняття «біоекономіка» з метою посилення теоретичної бази дослідження. Ідентифіковано групи макроекономічних факторів, які можливо кількісно вимірювати, а також ті, що підлягають дескриптивному аналізу, з метою подальшого визначення напряму та інтенсивності їх впливу. Розроблено модель визначення впливу факторів макроекономічного середовища на показники розвитку біоекономіки, що дає можливість прогнозувати наслідки застосування регулятивних заходів на національному рівні. Запропоновано методичний підхід до визначення потенціалу біоекономіки в Україні. Розроблено комплексну систему показників для визначення рівня розвитку та результативності біоекономіки. Науково обґрунтовано і запропоновано концептуальні положення формування довгострокової стратегії державної підтримки розвитку біоекономіки. Запропоновано проект концепції цільової програми, спрямованої на інтеграцію наявних в країні ресурсів і організаційних структур, їх зосередження на пріоритетних напрямах розвитку біоекономіки, на формування її виробничої та інноваційної інфраструктури, а також створенні нормативного, інформаційного, фінансового середовища. Поглиблено розуміння теоретико-методичних аспектів взаємозв’язків між біоекономікою та продовольчою безпекою, що дає змогу встановити потенційну відсутність негативного впливу біоекономіки на продовольчу безпеку країни

Опис

Thesis for the degree of doctor of economic sciences, specialty 08.00.03 Economics and management of national economy. – The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The dissertation is devoted to the exploration of theoretical, methodological and practical aspects of the influence of macroeconomic factors on the development of bioeconomy. The thesis clarifies the essence of the concept of «the bioeconomy», which strengthens the necessary theoretical basis of the research. It also identifies groups of macroeconomic factors that are suitable for quantitative measurements, as well as those subject to a descriptive analysis, in order to further determine the direction and intensity of their impact. A model for determining the influence of factors of the macroeconomic environment on the indicators of the bioeconomy development is developed, which makes it possible to predict the consequences of the application of regulatory measures at the level of the national economy. A methodical approach to assessing the potential of the bioeconomy in Ukraine is proposed. A complex system of indicators has been developed to determine the level of development and effectiveness of the bioeconomy, and the measurement with their help allows monitoring the dynamics of the sectors of the bioeconomy, assessing its effectiveness, and determining the impact on the welfare of producers, consumers and the state. The conceptual provisions for the formation of a long-term state support strategy have been developed, and the draft concept of the target program for the development of the bioeconomy of Ukraine was proposed, which aims at integration of existing resources and organizational structures in the country. An in-depth understanding of the theoretical and methodological aspects of the relationship between the bioeconomy and food security has been developed, which made it possible to determine the potential absence of a negative impact of the bioeconomics on food security of the country under the current parameters of the base of natural and human resources

Ключові слова

біоекономіка, ресурсний потенціал, національна економіка, аграрний сектор, макроекономічні фактори, макроекономічна політика, макросередовище

Бібліографічний опис

Макроекономічні фактори розвитку біоекономіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора економ. наук: 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" / В. В. Байдала ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 38 с.

Зібрання