Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою курчат-бройлерів за умов надходження гамма-ізомеру гексахлорциклогексану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Метою дисертаційної роботи було проведення ветеринарно-санітарної експертизи продуктів забою курчат бройлерів за умов надходження гамма- ізомеру гексахлорциклогексану, удосконалення методу виявлення залишкових кількостей хлорорганічних пестицидів, обґрунтування межі детекції та проведення оцінки ризику наявності пестициду. Проведено аналіз державного моніторингу (2009–2013рр.) залишкових кількостей пестицидів у м’ясі птиці та зерні, який не дав позитивних результатів. Проведено дослідження 10 випадкових проб зерна фуражного з окремих місць гуртування у Миколаївській області та у 3-х виявлено наявність 0,25 мг/кг, 0,3 мг/кг та 0,32 мг/кг гамма-ізомеру гексахлорциклогексану. Удосконалено метод виявлення залишкових кількостей хлорорганічних пестицидів у продукції тваринного походження та експериментально визначено валідаційні характеристики удосконаленого методу згідно з вимогами стандарту ISO 17025 і європейської Інструкції EC 657/2002, суть яких полягає в оцінці ефективності методу. Встановлено, що надходження гамма-ізомеру гексахлорциклогексану у дозах 0,1 та 0,3 мг/кг корму до організму курчат-бройлерів впродовж 38 діб досліду негативно впливає на гематологічні та біохімічні показники сироватки крові. В обох дослідних групах виявлено виражені ознаки зернистої дистрофії гепатоцитів; зернисту дистрофію кардіоміоцитів та ценкерівський некроз; в нирках – зернисту дистрофію епітелію канальців. З метою виявлення гамма-ізомеру гексахлорциклогексану під час дослідження тушок курчат-бройлерів необхідно відбирати підшкірний жир

Опис

Thesis for obtaining the academic PH degree in veterinary science, specialty 16.00.09 – veterinary-sanitary examination. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, 2014. The aim of thesis was the improvement of method of excessive organochlorine pesticides residues detection in food of animal origin, the study of the limits of detection, the evaluation of risk of pesticide presence in slaughtered broiler chicken products. The analysis of state monitoring (2009–2013yrs.) for pesticide residues in poultry and grain, which gave no positive results was performed. 10 samples of feed grain from different places of cohesion in Mykolyiv region were studied, in 3 of which 0,25 mg/kg, 0,3 mg/kg and 0,32 mg/kg gamma-HCH was found. The method of excessive organochlorine pesticides residues detection in food of animal origin was improved and the valid characteristics of the improved method, according to the ISO 17025 standard and European Instruction EC 657/2002 were experimentally defined. It was found out that the influx of 0,1 and 0,3 mg/kg doses of gamma-HCH persticide to the broiler chickens organisms for 38 days produces negative effects on hematological and biochemical indexes of blood serum. The evident signs of granular degeneration of hepatocytes were found in both groups; the granular dystrophy and cardiac necrosis, Zenker's degeneration; the granular dystrophy epithelial tubules-in kidneys. In order to detect gama-HCH by studying the broiler chickens meat, the subcutaneous fat must be taken

Ключові слова

гексахлорциклогексан, газова хроматографія, курчата- бройлери, зерно, ветеринарно-санітарна експертиза

Бібліографічний опис

Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою курчат-бройлерів за умов надходження гамма-ізомеру гексахлорциклогексану: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 16.00.09 - ветеринарно-санітарна експертиза / П. П. Почтаренко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 21 с

Зібрання