Адміністративно-правове забезпечення державно-приватного партнерства в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертацію присвячено дослідженню адміністративно-правового забезпечення державно-приватного партнерства в Україні та пошуку шляхів його удосконалення на основі ефективної організаційної структури взаємодії органів влади, бізнесу, інститутів громадського суспільства, представників експертного середовища. У дисертаційній роботі висвітлено ряд наукових теорій щодо сутності державно-приватного партнерства, проаналізовано низку вітчизняних та зарубіжних нормативно-правових актів з цього питання, розкрито сутність і зміст адміністративно-правових відносин у сфері державно-приватного партнерства. Проаналізовано повноваження державних органів у сфері державно-приватного партнерства і визначено коло суб’єктів його безпосереднього забезпечення. У дисертаційному дослідженні узагальнено передовий зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання у сфері державно-приватного партнерства та запропоновано зміни до низки нормативно-правових актів, що регулюють такі відносини. Наведено цілі та хронологію поліпшення якості системи державного управління державно-приватного партнерства, запропоновано посилення координаційної ролі уповноваженого органу з питань державно-приватного партнерства в частині його взаємодії з галузевими міністерствами та іншими органами виконавчої влади та створення державної організації «Агентство державно-приватного партнерства»

Опис

Thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.07 – Administrative law and process, financial law, information law. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. Thesis deals with the administrative and legal framework of public-private partnership in Ukraine and finding ways to improve on the basis of an effective organizational structure interaction of government, business, civil society institutions, representatives of the expert community. The paper highlights a number of scientific theories about the nature of public-private partnerships, analyzed a number of domestic and foreign legal acts on this matter, essence and content of the administrative and legal relations in the field of public-private partnerships. The paper analyzes the powers of public authorities in the field of public-private partnership and the circle of his immediate business software. The dissertation summarizes the best international experience of administrative and legal regulation in the field of public-private partnerships and proposed amendments to a number of legal acts regulating such relations. Shows goals and a timeline of improving the quality of public administration system of public-private partnerships proposed strengthening coordination role of the authorized body on public-private partnership in terms of its interaction with line ministries and other bodies of executive power and the creation of public organization «Agency of public-private partnership»

Ключові слова

державно-приватне партнерство, державні та приватні партнери, адміністративно-правові відносини, інститут адміністративно- правового забезпечення державно-приватного партнерства, адміністративна відповідальність, адміністративний договір, система державних органів у сфері державно-приватного партнерства, Концепція розвитку державно-приватного партнерства в Україні, Стратегія розвитку державно-приватного партнерства в Україні, Агентство державно-приватного партнерства

Бібліографічний опис

Адміністративно-правове забезпечення державно-приватного партнерства в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / М. А. Сатановська ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 22 с

Зібрання