Управління розвитком стратегічного потенціалу сільськогосподарських підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» – Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2017. Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних, методичних та практичних аспектів управління розвитком стратегічного потенціалу сільсько-господарських підприємств як передумови формування їх конкурентних переваг. У ході вивчення й узагальнення вітчизняних та зарубіжних літературних джерел уточнено сутність поняття «стратегічний потенціал сільськогосподарських підприємств», систематизовано теоретико-методичні засади формування системи управління розвитком стратегічного потенціалу сільськогосподарських підприємств з урахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Удосконалено методичні підходи до оцінки системи управління розвитком стратегічного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано стан та тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств, проведено оцінку сучасного стану управління розвитком стратегічного потенціалу сільськогосподарських підприємств для подальшого обґрунтування заходів щодо забезпечення ефективної діяльності їх у довгостроковому періоді. Запропоновано концептуальний підхід щодо управління розвитком стратегічного потенціалу сільськогосподарських підприємств з урахуванням впливу чинників зовнішнього й внутрішнього середовища на функціонування суб’єктів господарювання, здійснено економіко-математичне прогнозування розвитку та використання стратегічного потенціалу сільськогосподарських підприємств з метою визначення пріоритетних стратегічних орієнтирів їх діяльності. На основі узагальнення вітчизняного та міжнародного досвіду розроблено систему заходів щодо розвитку стратегічного потенціалу сільськогосподарських підприємств з метою підвищення їх економічної ефективності у довгостроковій перспективі

Опис

Dissertation for obtaining scientific degree of Candidate of Economic Science in the specialty 08.00.04 Economics and Management of Enterprises (by the types of economical activity). – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The dissertation is devoted to the study of theoretical, methodological and practical aspects of the development of strategic potential of agricultural enterprises as a prerequisite for the formation of their competitive advantages. In the course of studying and generalization of domestic and foreign literary sources the essence of the concept «strategic potential of agricultural enterprises» is specified, the theoretical and methodical principles of forming a management system for the development of the strategic potential of agricultural enterprises are taken into account, taking into account the factors of the external and internal environment. The methodical approaches to assessing the management system for the development of strategic potential of agricultural enterprises have been improved. The state and trends of agricultural enterprises development are analyzed, an assessment of the current state of management of the development of strategic potential of agricultural enterprises for further substantiation of measures to ensure their effective operation in the long-term. The conceptual approach to management of development of strategic potential of agricultural enterprises with consideration of influence of factors of external and internal environment on functioning of economic entities is offered, economical-mathematical forecasting of development and use of strategic potential of agricultural enterprises with the purpose of determination of the priority strategic guidelines of their activity is carried out. On the basis of generalization of domestic and international experience a system of measures for the development of strategic potential of agricultural enterprises has been developed in order to increase their economic efficiency in the long run

Ключові слова

стратегічний потенціал, розвиток, сільськогосподарські підприємства, управління, прогнозування, кластерний аналіз

Бібліографічний опис

Управління розвитком стратегічного потенціалу сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Т. Л. Нідзельська ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 22 с

Зібрання